Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmakingen

Bekendmakingen - dienst Financiën

B E K E N D M A K I N G VAN DE

BRANDWEERZONE VLAAMS-BRABANT WEST
(VIA AANPLAKKING EN WEBSITE)
-------------------------------------------------------------------------------------


IN UITVOERING VAN ARTIKEL 90 VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID, EN IN OPDRACHT VAN HET ZONECOLLEGE VAN DE BRANDWEERZONE VLAAMS-BRABANT WEST WORDT AAN HET PUBLIEK BEKEND GEMAAKT DAT IN ZITTING VAN 24 JANUARI 2017 DE ZONERAAD:
- de begrotingswijziging nummer 1 van 2017
HEEFT VASTGESTELD.

HET DOSSIER MET ALLE INLICHTINGEN LIGT VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST VAN DE GEMEENTE EN DE HULPVERLENINGS- ZONE VLAAMS-BRABANT WEST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN DEZE DIENSTEN GEDURENDE DE TIEN VOLGENDE DAGEN.


Grimbergen, 8 FEBRUARI 2017.
De burgemeester,
M. Mertens

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 22 DECEMBER 2016

Opheffing van het gemeentelijk belastingreglement op honden
Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – Code voor infrastructuur en Nutswerken langs gemeenteweg – Aanslagjaren 2017-2019
Gemeentelijk belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard – Aanslagjaren 2016-2019
Openingsbelasting en jaarlijkse belasting inzake nachtwinkels – Aanslagjaren 2017-2019
Retributiereglement op verhuur van de gemeentelijke lokalen Charleroyhoeve – Aanslagjaren 2017-2019

HEEFT VASTGESTELD.
DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.


Grimbergen, 19 januari 2017
De burgemeester, Marleen Mertens

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

Er zijn momenteel geen bekendmakingen van de dienst Openbare Werken.Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1.

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Distrilog nv, Koningin Astridlaan 14, 2830 Willebroek een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant voor het hernieuwen en veranderen van een inrichting (logistiek van grootwarenhuisproducten) gevestigd te 1850 Grimbergen, Cokeriestraat +1, op het perceel kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, nr. 183D.
Rubrieken van de VLAREM-I-indelingslijst: 3.2.2.a; 6.2.2.a; 12.2.1; 12.2.2; 12.3.2; 15.1.2; 15.2; 16.3.1.1; 17.1.1.2; 17.3.2.1.1.1.b; 17.3.2.2.2.a; 17.3.4.1.a; 17.3.5.2.a; 17.3.6.2.a; 17.3.7.1.a; 17.3.8.2; 17.4; 19.6.3.a; 22.2; 23.3.2; 31.1.1.a; 33.4.1.a; 34.3; 41.5; 43.1.3; 44.3.
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 8 februari 2017 tot en met 9 maart 2017 (alle werkdagen van 8u tot 11u30 in de voormiddag en van 16u30 tot 19u15 op donderdagavond) ter inzage voor het publiek bij de cel leefmilieu van het gemeentebestuur van Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.
Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht. Mondelinge bezwaren en opmerkingen kunnen worden meegedeeld op de dienst Leefmilieu, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen (2de verdieping) tijdens bovenvermelde dagen en uren.
Er zal geen informatievergadering gehouden worden.
Grimbergen, maandag 6 februari 2017. Marleen Mertens burgemeester

GEMEENTERAADSCOMMISSIE INFRASTRUCTUUR EN OMGEVING

Er zal een gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Omgeving plaatsvinden op 11 januari 2017 om 20u in de Raadzaal van het gemeentehuis ter bespreking van onderstaand agendapunt:

- BA/235/16 - de aanvraag voor een multifunctioneel project geïntegreerd in een parkzoneDe vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar, behalve in de uitzonderingsgevallen die ook van toepassing zijn op de gemeenteraad.

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie