Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmakingen

Bekendmakingen - dienst Financiën

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 22 DECEMBER 2016

Opheffing van het gemeentelijk belastingreglement op honden
Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – Code voor infrastructuur en Nutswerken langs gemeenteweg – Aanslagjaren 2017-2019
Gemeentelijk belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard – Aanslagjaren 2016-2019
Openingsbelasting en jaarlijkse belasting inzake nachtwinkels – Aanslagjaren 2017-2019
Retributiereglement op verhuur van de gemeentelijke lokalen Charleroyhoeve – Aanslagjaren 2017-2019

HEEFT VASTGESTELD.
DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.


Grimbergen, 19 januari 2017
De burgemeester, Marleen Mertens

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BEGROTING 2017 - LOKALE POLITIE

EERSTE BUDGETWIJZIGING 2016 - AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
BUDGET 2017 - AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

EERSTE BUDGETWIJZIGING 2016
VIJFDE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019
BUDGET 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN VERGADERING VAN 22 DECEMBER 2016,
DE BEGROTING 2017 – LOKALE POLITIE, DE EERSTE BUDGETWIJZIGING 2016 EN HET BUDGET 2017 – AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF GRIMBERGEN, DE EERSTE BUDGETWIJZIGING 2016, DE VIJFDE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 EN HET BUDGET 2017 HEEFT VASTGESTELD.

DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.

Grimbergen, 3 januari 2017.
De burgemeester
Marleen Mertens
  

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

Er zijn momenteel geen bekendmakingen van de dienst Openbare Werken.Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1.

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant voor het veranderen van een inrichting (rioolwaterzuiveringsinstallatie) gevestigd te 1850 Grimbergen, Cokeriestraat 7, op de percelen kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, nrs. 151E, 151F en 151G.
Rubrieken van de VLAREM-I-indelingslijst: 3.6.4.3; 6.4.1; 17.3.2.1.2.1; 17.3.4.3; 17.3.6.3; 17.4 en 24.2.
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 30 december 2016 tot en met 28 januari 2017 (alle werkdagen van 8u tot 11u30 in de voormiddag en van 16u30 tot 19u15 op donderdagavond) ter inzage voor het publiek bij de cel leefmilieu van het gemeentebestuur van Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.
Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht. Mondelinge bezwaren en opmerkingen kunnen worden meegedeeld op de dienst Leefmilieu, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen (2de verdieping) tijdens bovenvermelde dagen en uren.
Er zal geen informatievergadering gehouden.
Grimbergen, woensdag 28 december 2016. Marleen Mertens burgemeester


Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1.

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Suez Treatment & Recycling, Keizer Karellaan 584 bus 7, 1082 Sint-Agatha-Berchem een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant voor het hernieuwen en veranderen van een inrichting (behandeling bodemassen afkomstig van verbrandingsovens) gevestigd te 1850 Grimbergen, Westvaartdijk 83, op de percelen kadastraal bekend als afdeling 1, sectie I, nrs. 28A3 en 49P3.
Rubrieken van de VLAREM-I-indelingslijst: 2.2.2.a.2; 2.2.2.c.3; 2.2.2.f.2; 2.2.5.e.2; 2.4.3.b.3; 3.6.3.2; 6.5.1; 12.2.1; 15.1.1; 16.3.1.1; 17.1.2.2.3; 17.3.2.1.1.1.b; 17.3.4.3; 17.3.6.3; 17.4; 24.4; 53.8.2.
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 23 december 2016 tot en met 21 januari 2017 (alle werkdagen van 8u tot 11u30 in de voormiddag en van 16u30 tot 19u15 op donderdagavond) ter inzage voor het publiek bij de cel leefmilieu van het gemeentebestuur van Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.
Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht. Mondelinge bezwaren en opmerkingen kunnen worden meegedeeld op de dienst Leefmilieu, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen (2de verdieping) tijdens bovenvermelde dagen en uren.
Er zal een informatievergadering gehouden worden op dinsdag 10 januari 2017 om 20.00 uur in de Gaston Geleynzaal (3de verdieping administratief gedeelte) van het gemeentehuis Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.

Grimbergen, donderdag 22 december 2016. Marleen Mertens burgemeester


TERINZAGELEGGING KENNISGEVING PROJECT-MER:
HERVERGUNNING ELECTRICITEITSCENTRALE VILVOORDE

           
Het college van burgemeester en schepenen deelt aan de bevolking mee dat volgens de bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het PROJECT-MER hervergunning electriciteitscentrale Vilvoorde ter inzage ligt.

De periode van terinzagelegging zal lopen van 16 december 2016 tot en met 14 januari 2017, op het gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen - Dienst Leefmilieu en Verkeer (2de verdieping), alle werkdagen van 8u tot 11u30 in de voormiddag en van 16u30 tot 19u15 op donderdagavond.

De bevolking kan tot en met 14 januari 2017 opmerkingen bezorgen via
- een brief gericht aan Departement LNE, Dienst MER, Project-MER ‘Hervergunning elektriciteitscentrale Vilvoorde’, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel;
- via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak project-MER ‘Hervergunning elektriciteitscentrale’);
- via de gemeente Grimbergen.

Grimbergen, maandag 12 december 2016.Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor de exploitatie van een nieuwe inrichting van klasse 1.

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Ghelamco Invest, Zwaanhofweg 10 te 8900 Ieper een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant voor een nieuwe inrichting (multifunctioneel project Eurostadium) gevestigd te 1853 Grimbergen, Romeinsesteenweg z/n (700), op de percelen kadastraal bekend als afdeling 4, sectie B, nrs. 229A (deel), 229B (deel), 229E, 229F (deel), 71L24, 71S23 en 112F.
Rubrieken van de VLAREM-I-indelingslijst: 3.2.2.a, 3.4.2, 6.5.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 15.1.1, 15.1.2, 16.3.1.1, 16.3.1.2, 17.1.2.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.4.3, 17.3.6.3, 17.3.7.1.b, 17.4, 30.3.c, 31.1.3, 32.1.1, 39.4.1, 39.5.1, 43.1.3, 43.3.1, 43.4, 54.1 en 61.2.2.

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 16 december 2016 tot en met 14 januari 2017 (alle werkdagen van 8u tot 11u30 in de voormiddag en van 16u30 tot 19u15 op donderdagavond) ter inzage voor het publiek bij de cel leefmilieu van het gemeentebestuur van Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.
Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht. Mondelinge bezwaren en opmerkingen kunnen worden meegedeeld op de dienst Leefmilieu, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen (2de verdieping) tijdens bovenvermelde dagen en uren.
Er zal een informatievergadering gehouden worden op woensdag 4 januari 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.

Grimbergen, donderdag 15 december 2016. Marleen Mertens burgemeester
Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

We hebben de eer u mede te delen dat GHELAMCO INVEST NV, Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper, een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend voor een multifunctioneel Project geïntegreerd in een parkzone, gelegen Belgiëplein -Parking Heysel (Den Karenberg) ZN, 1853 Grimbergen, Gentsestraat ZN, 1853 Grimbergen, Parking C, Romeinse Steenweg 10, 1853 Grimbergen, Romeinsesteenweg 652, 1853 Grimbergen, Romeinsesteenweg 652 bus a, 1853 Grimbergen, Romeinsesteenweg 652A, 1853 Grimbergen, Romeinsesteenweg 654, 1853 Grimbergen en Romeinsesteenweg ZN, 1853 Grimbergen.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij onze dienst Ruimtelijke Ordening (openingsuren: ma-vr: 8u-11u30 en do-avond: 16u30-19u15) tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 22 december 2016 tot en met 20 januari 2017.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningbeleid, vóór het einde van het openbaar onderzoek.


GEMEENTERAADSCOMMISSIE INFRASTRUCTUUR EN OMGEVING

Er zal een gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Omgeving plaatsvinden op 11 januari 2017 om 20u in de Raadzaal van het gemeentehuis ter bespreking van onderstaand agendapunt:

- BA/235/16 - de aanvraag voor een multifunctioneel project geïntegreerd in een parkzoneDe vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar, behalve in de uitzonderingsgevallen die ook van toepassing zijn op de gemeenteraad.

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie