Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmakingen

Bekendmakingen - dienst Financiën

JAARREKENING 2015
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF GRIMBERGEN
INZAGE.
-------------------------------------------------------------------------------
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 27 OKTOBER 2016 DE JAARREKENING 2015 VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF GRIMBERGEN HEEFT VASTGESTELD.
HET DOSSIER MET ALLE INLICHTINGEN LIGT VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE VIJF VOLGENDE DAGEN.
 
Grimbergen 7 NOVEMBER 2016.
De burgemeester
Marleen Mertens
  

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

Er zijn momenteel geen bekendmakingen van de dienst Openbare Werken.



Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1.

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Yves Maes bvba, Kanaalweg 98 te 3980 Tessenderlo een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant voor het hernieuwen en veranderen van een inrichting (sorteercentrum) gevestigd te 1850 Grimbergen, Cokeriestraat 2, op de percelen kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, nrs. 244e, 245d en 246k.

Rubrieken van de VLAREM-I-indelingslijst: 2.1.1; 2.1.2.b; 2.1.2.c; 2.1.3.1; 2.2.1.c.2; 2.2.1.d.2; 2.2.2.a.2; 2.2.2.b.2; 2.2.2.f.2; 2.2.2.c.2; 3.2.2.a; 3.4.1.a; 6.4.1; 6.5.2; 12.2.2; 15.1.1; 15.2; 15.4.1; 16.3.1.1; 17.1.2.1.2; 17.3.2.1.1.2; 17.3.2.1.2.1; 17.3.6.1.a; 17.3.7.1.a; 17.4; 24.4; 30.10.1 en 61.2.2.

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 24 november 2016 tot en met 23 december 2016 (alle werkdagen van 8u tot 11u30 in de voormiddag en van 16u30 tot 19u15 op donderdagavond) ter inzage voor het publiek bij de cel leefmilieu van het gemeentebestuur van Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.
Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht. Mondelinge bezwaren en opmerkingen kunnen worden meegedeeld op de dienst Leefmilieu, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen (2de verdieping) tijdens bovenvermelde dagen en uren.
Er zal geen informatievergadering gehouden worden.

Grimbergen, maandag 21 november 2016. Marleen Mertens burgemeester




Bekendmaking openbaar onderzoek afschaffing buurtweg nr. 3


Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2016 betreffende het voornemen om buurtweg nr. 3 in de mate dat die loopt over Parking C - Romeinsesteenweg ZN, 1853 Grimbergen - af te schaffen

Het volledige dossier ligt ter inzage bij onze dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening – Prinsenstraat 3 – 1850 Grimbergen (openingsuren: ma-vr: 8 u.-11.30 u. en do-avond: 16.30 u.-19.15 u.) tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 24 november 2016 tot en met 24 december 2016.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Grimbergen, maandag 21 november 2016.




Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie