Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmakingen

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
 
Omgevingsloket, nummer : OMV_2017005626
Ghelamco Invest NV, Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse zoals vermeld in artikel 5.2.1 DABM. Kort omschreven gaat het over het bouwen van het multifunctioneel project Eurostadium.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Romeinsesteenweg te 1853 Grimbergen en met kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie B, perceelnummers 229a, 229b, 229e, 229f deel, 71l24, 71s23, 112f.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, alwaar u terecht kan voor meer info. Bij de aanvraag hoort een milieueffectrapport dat al goedgekeurd werd.
U kan de aanvraag op de volgende manier inkijken
- gedeeltelijk via het omgevingsloket
- op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15 (intern nr. OMV/4/17)
en dit gedurende de periode van het openbaar onderzoek (van 12 oktober 2017 t.e.m. 10 november 2017).
Gedurende deze periode kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen
- via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv (OMG-referentie: 2017005626)
- per brief t.a.z. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen
- per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be
De gemeente organiseert een infomoment over de aanvraag op maandag 16 oktober 2017 om 20u op het volgende adres: Fenikshof, Abdijstraat 20 te 1850 Grimbergen. Iedereen is welkom.

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
 
Omgevingsloket, nummer : OMV_2017005654
 
Fluxys Belgium NV, Kunstlaan 31, 1040 Brussel heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over een nieuw gasontspanningsstation.
De aanvraag heeft als adres Romeinsesteenweg (A7 R0) ZN kadastraal gekend als Grimbergen, (afd. 4) sectie B 76 C
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar.Hierbij kan u terecht voor meer info.
 
De aanvraag ligt van 6 oktober 2017 tot en met 5 november 2017 ter inzage bij de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening op volgend adres:Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 8u tot 11u30 en op donderdagavond van 16u30 tot 19u15).
 
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be, ten laatste op 5 november 2017.

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK over de omgevingsvergunningsaanvraag
“Nekkerbos" te Grimbergen
De provincie Vlaams-Brabant heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over de uitbreiding van het gecontroleerd overstromingsgebied Nekkerbos te Grimbergen.  De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Roostbaan zn te 1850 Grimbergen en met als kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie G, perceelnummers 29c, 30, 31 en 32. De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. U kan de aanvraag op volgende manieren inkijken:
-   via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv (OMG-referentie: 2017003569).
-   Gemeentebestuur van Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen op alle werkdagen van 8 tot 11.30 uur en donderdagavond van 16.30 tot 19.15 uur. (OMV/1/17)
En dit gedurende de periode van het openbaar onderzoek (van 28 september 2017 tot en met 27 oktober 2017). Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend:
-    via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv (OMG-referentie: 2017003569).
-    Schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur van Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen
-    met een e-mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be.
Ten laatste op 27 oktober 2017.

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK over het ruimtelijk uitvoeringsplan
“Beigemveld" te Grimbergen
Het college van burgemeester en schepenen maakt aan de bevolking bekend dat, ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 31/08/2017, het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Beigemveld voorlopig werd vastgesteld. Wie tegen dit ontwerp bezwaar heeft, kan dit schriftelijk melden aan de Gecoro Grimbergen (per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs), op het adres Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen en dit ten laatste op 01/12/2017 om 11u30.
 Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis van Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, dienst Ruimtelijke Ordening, voor een periode van 60 dagen, vanaf 03/10/2017 tot en met 01/12/2017, van maandag tot en met vrijdag in de voormiddag van 8u tot 11u30 en op donderdagnamiddag van 16u30 tot 19u15. Het dossier kan ook digitaal geraadpleegd worden via de website.
  Op 5 oktober 2017 zal een infovergadering plaatsvinden waarin het RUP zal worden toegelicht. Deze vergadering zal plaatsvinden in de Raadzaal, op verdieping 1A van het gemeentehuis te Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen om 19u.

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK over het ruimtelijk uitvoeringsplan
“Herbestemming Open Ruimte" te Grimbergen
Het college van burgemeester en schepenen maakt aan de bevolking bekend dat, ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 31/08/2017, het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Herbestemming Open Ruimte voorlopig werd vastgesteld. Wie tegen dit ontwerp bezwaar heeft, kan dit schriftelijk melden aan de Gecoro Grimbergen (per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs), op het adres Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen en dit ten laatste op 01/12/2017 om 11u30.
 Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis van Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, dienst Ruimtelijke Ordening, voor een periode van 60 dagen, vanaf 03/10/2017 tot en met 01/12/2017, van maandag tot en met vrijdag in de voormiddag van 8u tot 11u30 en op donderdagnamiddag van 16u30 tot 19u15. Het dossier kan ook digitaal geraadpleegd worden via de website.
 Op 18 oktober 2017 zal een infovergadering plaatsvinden waarin het RUP zal worden toegelicht. Deze vergadering zal plaatsvinden in de Raadzaal, op verdieping 1A van het gemeentehuis te Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen om 20u.

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

BEKENDMAKING BESLISSING over de plan-mer-plicht van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Beigemveld” te Grimbergen
De gemeente Grimbergen heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’Beigemveld‘. In dit verzoek tot raadpleging werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het leefmilieu onderzocht. Milieueffecten zijn onder meer effecten op het vlak van gezondheid en veiligheid van de mens, effecten op het vlak van mobiliteit en ruimtelijk ontwikkelingen, en effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.
Deze screeningsnota met bijlagen en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. SCRPL17056 en bij de dienst Leefmilieu & Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren, tot en met 29 december 2017.
Te Grimbergen, 3 augustus 2017.

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Caterpillar Distribution Services, Humbeeksesteenweg 98 te 1850 Grimbergen
Heeft een aanvraag ingediend voor:
- het hernieuwen van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
Kort omschreven gaat het over een verdeelcentrum van onderdelen en benodigdheden voor Caterpillar materialen in EMEA.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Humbeeksesteenweg 98 te 1850 Grimbergen en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie I, perceelnummer 48z.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincieraad Vlaams-Brabant.
U kan de aanvraag op volgende manieren inkijken:
-           via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv (OMG-referentie: 2017000153).
-           gemeentebestuur van Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen op alle werkdagen van 8 tot 11.30 uur en donderdagavond van 16.30 tot 19.15 uur.
En dit gedurende de periode van het openbaar onderzoek (van 22 september 2017 tot en met 21 oktober 2017).
Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de vergunningsaanvraag ingediend worden:
-           via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/digitaal-loket-omv
-           schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur van Grimbergen
-           met een e-mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be
 Ten laatste op 21 oktober 2017.
 
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
OMV/2/17
Waterwegen en Zeekanaalheeft een aanvraag ingediend voor:
-         stedenbouwkundige handelingen
Kort omschreven gaat het over de heraanleg van de Oostvaartdijk in Humbeek tussen de Kanaalstraat en de Bergstraat
De aanvraag heeft als adres Oostdijk 110 te 2830 Willebroek
De aanvraag ligt op het openbaar domein van de Oostvaartdijk
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
-         de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar
Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 18 september 2017 tot en met 17 oktober 2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:
Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be .
 

Bekendmakingen - dienst Financiën

B E K E N D M A K I N G
-------------------------------------------------------------------------------------
ZESDE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019
EERSTE BUDGETWIJZIGING 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2017 DE ZESDE WIJZIGING AAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019, EN DE EERSTE BUDGETWIJZIGING 2017 VAN DE GEMEENTE HEEFT VASTGESTELD.

DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.
                                                                                  
Grimbergen, 2 oktober 2017

De burgemeester, Marleen Mertens

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

B E K E N D M A K I N G
AUTONOOM GEMEENTEBDRIJF GRIMBERGEN
--------------------------------------------------------------
REKENING 2016
VIJFDE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019
EERSTE BUDGETWIJZIGING 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2017 DE VIJFDE WIJZIGING AAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019, DE EERSTE BUDGETWIJZIGING 2017 EN DE REKENING 2016 VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF GRIMBERGEN HEEFT VASTGESTELD.

DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.
Grimbergen, 2 oktober 2017
De burgemeester, Marleen Mertens

 

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

OPENBARE VERKOOP - PERCEEL BOUWGROND

Het gemeentebestuur Grimbergen gaat over tot de openbare verkoop van een perceel bouwgrond (kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 209v6) gelegen op de hoek van Kleuverbos en Dorekesveld in Grimbergen (deelgemeente Strombeek-Bever).

De instelprijs bedraagt €130.000,00.

De zitdag van de openbare verkoop zal doorgaan op donderdag 23 november 2017 om 14h in de Gaston Geleynzaal (derde verdieping) van het gemeentehuis (Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen).

Klik HIER voor het opmetingsplan.
Klik HIER voor het liggingsplan.

Het perceel is gelegen in BPA nr. 3 Singel (Strombeek-Bever), goedgekeurd bij ministerieel besluit van 24 augustus 2006. 
Klik HIER voor het bestemmingsplan. Klik HIER voor de voorschriften.

Informatie kan bekomen worden via het notariskantoor Sandry GYPENS, Sint-Amandsstraat 51 te 1853 Grimbergen (tel. 02/267.06.54 of notaris@gypens.be).

Voor vragen met betrekking tot de stedenbouwkundige mogelijkheden op het perceel dient contact opgenomen te worden met de gemeentelijke dienst Stedenbouw op hun algemeen telefoonnummer 02/260.13.39) of via ruimtelijke.ordening@grimbergen.be.

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie