De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 1 mei (Feest van de Arbeid)


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmakingen

Bekendmakingen - dienst Financiën

B E K E N D M A K I N G VAN DE
BRANDWEERZONE VLAAMS-BRABANT WEST
(VIA AANPLAKKING EN WEBSITE)
-------------------------------------------------------------------------------------


IN UITVOERING VAN ARTIKEL 90 VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID, EN IN OPDRACHT VAN HET ZONECOLLEGE VAN DE BRANDWEERZONE VLAAMS-BRABANT WEST WORDT AAN HET PUBLIEK BEKEND GEMAAKT DAT IN ZITTING VAN 24 JANUARI 2017 DE ZONERAAD:
- de begrotingswijziging nummer 1 van 2017
HEEFT VASTGESTELD.

HET DOSSIER MET ALLE INLICHTINGEN LIGT VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST VAN DE GEMEENTE EN DE HULPVERLENINGS- ZONE VLAAMS-BRABANT WEST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN DEZE DIENSTEN GEDURENDE DE TIEN VOLGENDE DAGEN.


Grimbergen, 8 FEBRUARI 2017.
De burgemeester,
M. Mertens

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 26 JANUARI 2017

Gemeentelijk belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard – Aanslagjaren 2017-2019
Tarieven gemeentelijke sanering van rioleringswater vanaf 2017
Opheffing van het gemeentelijk belastingreglement op aanvragen tot of melden van, het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage I bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning. Aanslagjaren 2014 – 2019.

HEEFT VASTGESTELD.
DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.
 

  
Grimbergen, 23 februari 2017
De burgemeester,
Marleen Mertens

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

Er zijn momenteel geen bekendmakingen van de dienst Openbare Werken.Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1.
De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door DATS 24, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend bij de deputatie van de provincieraad Vlaams-Brabant voor het veranderen van een inrichting (tankstation) gevestigd te 1850 Grimbergen, Vilvoordsesteenweg 301, op het perceel kadastraal bekend als afdeling 3, sectie H, nr. 103e.
Rubrieken van de VLAREM-I-indelingslijst: 6.5.2; 12.2.1; 16.3.2.1.b; 16.9.e; 17.1.2.2.2; 17.3.2.1.1.2 en 17.3.2.2.3.
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 24 maart 2017 tot en met 22 april 2017 (alle werkdagen van 8u tot 11u30 in de voormiddag en van 16u30 tot 19u15 op donderdagavond) ter inzage voor het publiek bij de cel leefmilieu van het gemeentebestuur van Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.
Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht. Mondelinge bezwaren en opmerkingen kunnen worden meegedeeld op de dienst Leefmilieu, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen (2de verdieping) tijdens voormelde dagen en uren.
Er zal geen informatievergadering gehouden worden.
Grimbergen, woensdag 22 maart 2017.                                                      
Marleen Mertens                                                                                                                 
burgemeester

Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1.
De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door CBR CEMENTBEDRIJVEN NV, Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 werd ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant voor het veranderen van een inrichting (betoncentrale en breek- en zeefinstallatie) gevestigd te 1850 Grimbergen, Cokeriestraat zn, op het perceel kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, nrs. 193R (deel), 204 A (deel) en 209 D.
Rubrieken van de VLAREM-I-indelingslijst: 6.4.1; 12.2.1; 16.3.1.1; 17.3.4.3; 17.3.6.3; 17.3.7.1.a; 17.4 en 30.1.3.
De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 22 maart 2017 tot en met 20 april 2017 (alle werkdagen van 8u tot 11u30 in de voormiddag en van 16u30 tot 19u15 op donderdagavond) ter inzage voor het publiek bij de cel leefmilieu van het gemeentebestuur van Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.
Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht. Mondelinge bezwaren en opmerkingen kunnen worden meegedeeld op de dienst Leefmilieu, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen (2de verdieping) tijdens voormelde dagen en uren.
Er zal geen informatievergadering gehouden worden.
Grimbergen, dinsdag 21 maart 2017.                                                          
Marleen Mertens                                                                                                                 
burgemeester

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

Bekendmaking openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 56 en gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 58
Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 26 januari 2017 betreffende het voornemen om voetweg nr. 56 en 58 – gelegen 6e afdeling Sectie C nr. 32 C – gedeeltelijk af te schaffen en gedeeltelijk te verleggen.
 
Het volledige dossier ligt ter inzage bij onze dienst Leefmilieu en  Ruimtelijke Ordening – Prinsenstraat 3 – 1850 Grimbergen (openingsuren: ma-vr: 8 u.-11.30 u. en do-avond: 16.30 u.-19.15 u.) tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 24 februari 2017 tot en met 25 maart 2017.
Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente - Prinsenstraat 3 – 1850 Grimbergen verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.
grimbergen 22 februari 2017-02-22


Bekendmaking openbaar onderzoek voorlopige vaststelling ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Brabantnet-sneltram A12' te Londerzeel, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Willebroek en Wemmel
 
Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld met betrekking tot de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Brabantnet-sneltram A12' te Londerzeel, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Willebroek en Wemmel.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij onze dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening – Prinsenstraat 3 – 1850 Grimbergen (openingsuren: ma-vr: 8 u.-11.30 u. en do-avond: 16.30 u.-19.15 u.) tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 31 maart 2017 tot en met 29 mei 2017.
Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente - Prinsenstraat 3 – 1850 Grimbergen verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.
Grimbergen 30 maart 2017

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie