Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bekendmakingen

Bekendmakingen - dienst Financiën

B E K E N D M A K I N G
-------------------------------------------------------------------------------------
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 27 APRIL 2017

Schrapping aanbouwmodule compostbakken uit het gemeentelijk retributiereglement op de verkoop van compostvaten, compostbakken en GFT-bakjes – Aanslagjaren 2017 - 2019

HEEFT VASTGESTELD.
DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.


Grimbergen, 31 mei 2017

De burgemeester, Marleen Mertens

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

B E K E N D M A K I N G.
COMMISSIE VAN FINANCIEN.
--------------------------------------------------------------

IN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN FINANCIEN DIE
ZAL DOORGAAN OP MAANDAG 26 JUNI 2017 IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS OM 19.00 UUR WORDT

- de Jaarrekening 2016 – Politiezone
- de Jaarrekening 2016 - Gemeente

BESPROKEN, IN EEN VERGADERING WAAROP HET PUBLIEK WORDT TOEGELATEN.


DEZE DOCUMENTEN LIGGEN TER INZAGE VAN HET PUBLIEK OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR EENIEDER ALTIJD TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN DE GEMEENTEDIENSTEN.


Grimbergen, 15 JUNI 2017.

Gemeentesecretaris, Hans Habils
Burgemeester, Marleen Mertens

 

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

Er zijn momenteel geen bekendmakingen van de dienst Openbare Werken.Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

 

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit
Bekendmaking openbaar onderzoek voorlopige vaststelling ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Brabantnet-sneltram A12' te Londerzeel, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Willebroek en Wemmel
 
Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld met betrekking tot de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Brabantnet-sneltram A12' te Londerzeel, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Willebroek en Wemmel.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij onze dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening – Prinsenstraat 3 – 1850 Grimbergen (openingsuren: ma-vr: 8 u.-11.30 u. en do-avond: 16.30 u.-19.15 u.) tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 31 maart 2017 tot en met 29 mei 2017.
Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente - Prinsenstraat 3 – 1850 Grimbergen verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.
Grimbergen 30 maart 2017

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie