Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Rubrieken e-loket
afdrukken

AANGIFTE GEMEENTEBELASTING OP ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID

Om het aangifteformulier in pdf te downloaden, klik hier.

Gegevens belastingplichtige

*
*
*
*
Kies een datum*

Oppervlakte

gebruikt voor het uitoefenen van de economische activiteit

*
*

Drijfkracht

Vermogen van motoren (in kW) gebruikt voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden. Ook van toepassing voor werven die minstens 3 maanden gevestigd zijn op grondgebied Grimbergen.

1 kilowatt (kW) = 1,36 paardenkracht (pk)
OF
0,736 kW = 1 pk

De totale gezamelijke kracht in kW = kW motor a + kW motor b + kW motor c + ...

Totaal aantal motoren van alle aard
*

Motoren waarvoor een belastingvrijstelling geldt:

Motoren die het hele jaar hebben stil gelegen:
Motoren gebruikt voor het aandrijven van voertuigen onder verkeersbelasting:
Motoren van draagbare toestellen:
Motoren die elektrische generatoren aandrijven:
Persluchtmotoren:
Motoren gebruikt voor waterbemalingstoestellen:
Motoren gebruikt voor aandrijving compressoren:
Reservemotoren:
Wisselmotoren:

U kunt hieronder een overzicht van de motoren met de afzonderlijke kracht per motor toevoegen.

Bijlage:

Tanks en vergaarbakken

De capaciteit van tanks en vergaarbakken moet weergegeven worden in kubieke meter (m³).
1 m³ = 1000 liter

Kies een datum
Kies een datum
Kies een datum

Brandstofdistributieapparaten

Kies een datum
Kies een datum
Kies een datum
Kies een datum
Kies een datum
Kies een datum

Geldautomaten

Kenmerken van een geldautomaat
- voor het publiek toegankelijk zijn
- volautomatisch werken
- de mogelijkheid bieden om geldopnemingen of spaar- en betaalverrichtingen te doen

Kies een datum
Kies een datum
Kies een datum

Controle

Het gemeentebestuur is gemachtigd om controle uit te oefenen op de verstrekte informatie volgens de bepaling in artikel 5 en 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals hierna beschreven:
Art. 5. Door de bevoegde overheid worden personeelsleden aangesteld die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van de belastingverordening en de bepalingen, vermeld in artikelen 6 en 7.
De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, behoren inzake provinciebelastingen tot het personeel van de provincie en inzake gemeentebelastingen tot het personeel van de gemeente. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
De financieel beheerder kan niet worden aangesteld overeenkomstig het eerste lid.
Art. 6. Om de toepassing van de belastingverordening te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de personeelsleden, vermeld in artikel 5, gemachtigd alle fiscale onderzoeksbevoegdheden uit te voeren die krachtens artikel 11 toepassing vinden op het vlak van provincie- en gemeentebelastingen. Specifiek inzake de controle en het onderzoek van boeken en bescheiden die noodzakelijk zijn voor de vestiging van de belasting, is iedereen die over dergelijke boeken of bescheiden beschikt, verplicht die zonder verplaatsing voor te leggen op ieder verzoek van de personeelsleden, vermeld in artikel 5.
Iedereen is verplicht aan de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, voorzien van een aanstellingsbewijs, vrije toegang te verlenen tot de al dan niet bebouwde onroerende goederen, die een belastbaar element kunnen vormen of bevatten of waar een belastbare activiteit wordt uitgeoefend. Om de belastingplicht te kunnen bepalen of de grondslag van de belasting te kunnen controleren of onderzoeken, moet aan die personeelsleden de mogelijkheid worden geboden vaststellingen te doen. Tot particuliere woningen of bewoonde lokalen hebben die personeelsleden evenwel alleen toegang tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds, na machtiging van de politierechter tenzij uit vrije wil toegang wordt verleend.
De personeelsleden, vermeld in artikel 5, zijn eveneens gemachtigd de nodige vaststellingen te doen op het grondgebied van een andere provincie of gemeente.

Aangifte

Het belastingsreglement op economische bedrijvigheid voorziet in een aangifteverplichting. In geval van een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte of bij gebrek aan aangifte kan het gemeentebestuur overgaan tot ambtshalve inkohiering volgens de bepaling in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals hierna beschreven:
Art. 7.
§ 1. Als de belastingverordening voorziet in de verplichting van aangifte kan de belasting ambtshalve gevestigd worden bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingschuldige.
In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens waarover de belastingheffende overheid beschikt.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt de bevoegde overheid of het personeelslid dat daartoe is aangesteld overeenkomstig artikel 5, de belastingschuldige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen die volgen op de datum van verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De belasting mag niet worden gevestigd voor die termijn verstreken is, behoudens als de rechten van de provinciale of gemeentelijke thesaurie in gevaar verkeren ingevolge een andere oorzaak dan het verstrijken van de aanslagtermijnen.
In afwijking van de aanslagtermijn, vermeld in artikel 4, kunnen ambtshalve belastingen geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Die termijn van drie jaar wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingschuldige het bewijs leveren van de juistheid van de door hem ingeroepen elementen.
§ 2. De belastingverordening kan bepalen dat de ambtshalve belastingen worden verhoogd met een bedrag dat in de verordening wordt vastgelegd. Het bedrag van die belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd en bedraagt maximaal het dubbel van de ambtshalve ingekohierde belasting.