Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Aantal en bevoegdheden van de adviesraden

* Cultuurraad

Het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid herbevestigt de verplichting voor de gemeentebesturen om een adviesraad voor cultuurbeleid op te richten. De opdracht van de cultuurraad is in te staan voor overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid.


Klik hier voor de samenstelling.
Meer info...

* Jeugdraad

De jeugdraad heeft o.a. volgende doelstellingen:
- het opsporen, formuleren en verdedigen van de behoeften van de jeugd
- het organiseren en bevorderen van de inspraak van de jeugd in de gemeente
- het bieden van kansen om overleg te plegen en advies uit te brengen
- het voeren van actie rond jeugdwelzijn en bevorderen van de samenwerking van de jeugd
- het adviseren van het gemeentebestuur over alle aangelegenheden inzake jeugdbeleid
- enz.


Klik hier voor de samenstelling.
Meer info...


* Sportraad

De sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie in de ruimste zin te bevorderen in het belang van het algemeen welzijn van alle inwoners van de gemeente. Het doet dit onder meer door:
- de gemeente bij te staan of deel te nemen in het bestuur van de gemeentelijke sport-, recreatie- en openluchtinfrastructuur
- het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving
- het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente
- enz.


Klik hier voor de samenstelling.
Meer info...


* Seniorenraad

De Grimbergse Seniorenraad (GSR) is een adviesorgaan dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het ouderenbeleid van de gemeente.
Deze adviesraad stelt zich o.a. tot doel op eigen initiatief en op verzoek van de gemeente en OCMW voorstellen te doen.
De GSR behandelt alle kwesties en problemen op plaatselijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de senioren.


Klik hier voor de samenstelling.* Middenstandsraad

Het doel van de middenstandsraad is overleg tot stand te brengen tussen de middenstanders en/of middenstandsverenigingen onderling en tussen de middenstanders en/of middenstandsverenigingen en het gemeentebestuur. De middenstandsraad verricht daarnaast beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk. Het kan op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies verlenen aan het gemeentebestuur, maar enkel inzake middenstandsaangelegenheden.
De middenstandsraad kan ook eigen initiatieven ontwikkelen ter bevordering en ondersteuning van de plaatselijke middenstand.


Klik hier voor de samenstelling.
Meer info...


* GROG (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Grimbergen)

De GROG heeft tot doel:
- advies te geven over de beleidsvisie van het gemeentebestuur, de ontwikkelingssamenwerking en het Noord-Zuidbeleid
- te helpen bij de uitvoering en bekendmaking van dit beleid
- advies te geven aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad over de begroting van de ontwikkelingssamenwerking
- de bevolking en de overheid te informeren en te sensibiliseren over de ontwikkelingssamenwerking
- personen en organisaties in het Zuiden te steunen volgens de criteria opgesteld door de algemene vergadering van de GROG en goedgekeurd door de gemeente


Klik hier voor de samenstelling.
Meer info...


* Welzijnsraad

De Welzijnsraad heeft van het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid gekregen inzake het opstellen en de uitvoering van de doelstellingen van het Lokaal Sociaal Beleidsplan.


Klik hier voor de samenstelling.* Lokaal Overleg Kinderopvang

In functie van het Lokaal Sociaal Beleidsplan werd decretaal het “Lokaal Overleg Kinderopvang” opgericht. Dit adviesorgaan is het aanspreekpunt van “Kind & Gezin” en geeft ook advies in de brede zin van het woord over alle materies betreffende kinderopvang in de gemeente, zoals bv oprichting kinderkribbe, opvang kinderen in basisonderwijs, enz.


Klik hier voor de samenstelling.
Meer info...


* Milieuraad

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen betrekken de milieuraad bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid. Dit houdt in dat deze organen voor de definitieve besluitvorming de milieuraad om advies kunnen vragen over natuur- en milieudossiers.

De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd met betrekking tot:
- het ontwerp van het Milieubeleidsplan en Milieuprogramma
- de uitvoering die de gemeente geeft aan de “Samenwerkingsovereenkomst”
- de begroting en de begrotingswijzigingen voor leefmilieu
- het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

De milieuraad heeft het recht om over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er milieubelangen in het geding zijn op eigen initiatief een advies uit te brengen aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en schepenen


Klik hier voor de samenstelling.
Meer info...

* Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening/GECORO

De GECORO beoogt via haar adviezen de verbetering van de ruimtelijke ordening in de gemeente. Haar adviezen zijn gebaseerd op een inhoudelijk-technische benadering met als doelstelling de belangen op een evenwaardige en evenwichtige manier aan bod te laten komen. Individuele of plaatsgebonden belangen spelen in haar adviezen geen rol.


Klik hier voor de samenstelling.
Meer info...


* Commissie tot vaststelling van de schade aan teelten
De commissie wordt samengeroepen wanneer in een gemeente door overmacht zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, aan land- en tuinbouwteelten, in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht, die in aanzienlijke mate de bedrijfsinkomsten van de landbouweres en/of tuinders kan verminderen.

Commissiesamenstelling:
- de burgemeester of zijn afgevaardigde
- de gewestingenieur van de buitendiensten van de Afdeling ’Structuur en Investeringen‘ van het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ALV)
- twee expert-landbouwers (beurtrolsysteem)

Elk van de drie partijen of zijn vertegenwoordiger kan hiertoe het initiatief nemen.

Wanneer uit dit overleg blijkt dat het om uitzonderlijke schade gaat, en op schriftelijke vraag van de betrokken landbouwers en tuinders, met vermelding van de getroffen percelen, van de datum en de oorzaak van de schade, roept de burgemeester de commissie samen met het oog op de officiële vaststelling van de schade.
Normaal gezien zijn er 2 vaststellingen nodig om de schade vast te stellen.

Klik hier voor de samenstelling.