Actieplan gedeelde mobiliteit

Waarom gedeelde mobiliteit?

Onze gemeente wil werken maken van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied om de klimaatverandering tegen te gaan. Gezien mobiliteit één van de sectoren is met het grootste aandeel aan broeikasgasemissies is het noodzakelijk acties te ondernemen binnen deze sector.

  • Door bewust na te denken over vervoerswijzen en gebruik te maken van alternatieven voor autobezit worden voertuigen efficiënter ingezet en zijn er minder autoverplaatsingen. Gedeelde mobiliteit is hierbij een onmisbare schakel.

  • Gedeelde mobiliteit heeft nog meer voordelen: efficiënt ruimtegebruik, toegankelijkheid van vervoer, multimodale en vlottere bereikbaarheid, aanzienlijke gezondheidsvoordelen en minder stress, …

Welke vormen van gedeelde mobiliteit bestaan er?

  • Autodelen is autogebruik waarbij meerdere personen om beurt gebruik maken van één (of meer) wagen(s). Meer info over autodelen vind je hier.
  • Carpoolen is gezamenlijk gebruik van de auto bij woon-werkverplaatsingen en recreatieve verplaatsingen.
  • Fietsdelen is fietsgebruik waarbij meerdere personen om beurt gebruik maken van één (of meer) fiets(en).

Gedeelde mobiliteit volgt het STOP-principe: de prioriteit gaat eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar het Personenwagens (en bij voorkeur) gedeelde gaat.

Actieplan gedeelde mobiliteit

Het actieplan vertrekt van de huidige situatie en schuift een aantal meetbare en haalbare doelstellingen naar voor om ervoor te zorgen dat gedeelde mobiliteit binnen een aantal jaren een fundamentele stap voorwaarts heeft gezet in de gemeente.

In het actieplan worden 4 centrale doelen geformuleerd die verder geconcretiseerd worden in operationele doelstellingen. Bij elke operationele doelstelling wordt aangegeven welke potentiële acties kunnen bijdragen tot het behalen van de doelstelling.