Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Persbericht – Provincie Vlaams-Brabant

Donderdag 18 juli 2019 — De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant stelt vanaf 19 juli een captatieverbod in te op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in
Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen
winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende
waterlopen dreigen droog te vallen.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin Europees of Vlaams beschermde
habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om
beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16 juli geadviseerd voor een
captatieverbod, het onttrekken van water door landbouwers en bedrijven, in alle stroomgebieden van
ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet
nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.

Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om een
captatieverbod vanaf 19 juli in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op
Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-
Schelde.

Voor de waterlopen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de
daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties

De reeds geldende meldingsplicht en vergunningsplicht blijven onveranderd.
Zie hiervoor ook  https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties of de kaart in bijlage.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt
capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet essentiële toepassingen te
vermijden zoals het besproeien van gazons.
 
   
https://pers.vlaamsbrabant.be/captatieverbod-ecologisch-kwetsbare-waterlopen#

Klik HIER voor het politiebesluit van de provinciegouverneur van 18 juli 2019