BEKENDMAKING: DEFINITIEVE VASTSTELLING GEMEENTELIJK ROOILIJNPLAN GEMEENTEPLEIN

Datum bekendmaking maandag 20 december 2021
Datum besluit donderdag 16 december 2021
Datum zitting donderdag 16 december 2021

Overeenkomstig artikel 25, § 3 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt ter kennis gebracht van het publiek dat de gemeenteraad van de gemeente Grimbergen met een besluit van 16 december 2021 het gemeentelijke rooilijnplan ‘Gemeenteplein’ definitief heeft vastgesteld. Het beroep tegen dit besluit werd verworpen bij ministerieel besluit van 12 juli 2022. Dit gemeenteraadsbesluit en het gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage op het gemeentehuis en zijn raadpleegbaar op www.grimbergen.be. Het gemeenteraadsbesluit treedt in werking 14 dagen na deze bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad (B.S. van 2 augustus 2022).

Tegen dit besluit kan een beroep tot nietigverklaring en in voorkomend geval een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be) of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen vanaf deze bekendmaking.