Bekendmaking definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan ‘gedeeltelijke wijziging (verbreding) voetweg nr. 98’

Datum bekendmaking maandag 18 januari 2021
Datum besluit donderdag 26 november 2020

Bij gemeenteraadsbesluit van 26 november 2020 werd het gemeentelijk rooilijnplan “gedeeltelijke wijziging (verbreding) voetweg nr. 98”, zoals opgesteld door studie- en landmeetburo Quadrant op 14 mei 2020, definitief vastgesteld.

Dit plan ligt ter inzage op het gemeentehuis en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Grimbergen.

Binnen de vooropgestelde termijn werd geen administratief beroep ingesteld in de zin van artikel 24, §1 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, zodat overeenkomstig artikel 19 van het voornoemde decreet het rooilijnplan veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, op 21 januari 2021, in werking zal treden.

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen vanaf de bekendmaking van de bestreden beslissing.