BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK: ROOILIJNPLAN HOUDENDE GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN DE ROOILIJN VAN DE ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT (BUURTWEG NR. 47) EN DE PRINSENSTRAAT (BUURTWEG NR. 9)

Datum bekendmaking donderdag 5 oktober 2023

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad, in zitting van 28 september 2023, het rooilijnplan houdende gedeeltelijke wijziging van de rooilijn van de Onze-Lieve-Vrouwstraat (buurtweg nr. 47) en de Prinsenstraat (buurtweg nr. 9) voorlopig vastgesteld heeft. Overeenkomstig artikel 17 van het decreet houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van rooilijnplan liggen, na voorafgaande afspraak, ter inzage op het gemeentehuis van Grimbergen (Ruimte-Beleid, patrimonium), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.grimbergen.be.

Het openbaar onderzoek loopt van maandag 9 oktober 2023 tot en met dinsdag 7 november 2023.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Adresgegevens: gemeentebestuur Grimbergen (t.a.v. Ruimte-Beleid, patrimonium), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of gemeentebestuur@grimbergen.be.