De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

maandag 2 april


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.
De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

BEKENDMAKINGEN

Bekendmakingen - dienst Economie en Cultuur

OPENBARE OPROEP 
 
Domeinconcessies voor standplaatsen verkoop frieten voor een periode van negen jaar op volgende locaties:
1. Meerstraat (Stationsplein) te 1852 Grimbergen
2. Van den Berghestraat (ingang sporthal) te 1850 Grimbergen
3. parking Prinsenbos te 1850 Grimbergen

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat op dinsdag 20 maart 2018 om 10.00 uur in openbare zitting in de Gaston Geleynzaal van het gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen zal overgegaan worden tot de opening van de inschrijvingen.

De inschrijvingen moeten gebeuren onder dubbele omslag:
- hetzij per aangetekend schrijven gericht aan:
het college van burgemeester en schepenen
Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen
- hetzij via afgifte op het bestuur

Op de buitenste omslag dient vermeld te worden: “Inschrijving domeinconcessie standplaats frituur”. De inschrijvingen moeten ten laatste op dinsdag 20 maart 2018 vóór 10.00 uur bezorgd worden.

Klik hier voor:
- de concessievoorwaarden
- het inschrijvingsformulier
- een schets van de 3 standplaatsen

Publicatie op 19 februari 2018

Bekendmakingen - dienst Mobiliteit

Verkeersreglementen:

Ringlaan 44: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Ringlaan tegenover 91: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

BEKENDMAKING BESLISSING over een aanvraag tot omgevingsvergunning
 
Romeinsesteenweg 654 – Gentsestraat ZN – Romeinsesteenweg ZN - 1850 Grimbergen, (afdeling 4) sectie B, perceelnummers 71L24, 71S23, 112F, 112L (deel), 112H (deel), 229A (deel), 229B (deel), 229E en 229F (deel)

OMV_2017005626 (OMV/4/17) aangevraagd door nv GHELAMCO INVEST voor:
1° de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voor de bouw van een multifunctioneel complex, een campusgebouw, een paviljoen, een ondergrondse parkeergarage, het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, het slopen of verwijderen van verhardingen, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf, het aanleggen van verhardingen, het plaatsen van zonnepanelen en het slopen van publiciteitsinrichtingen;
2° de aangevraagde exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in de werffase en in de exploitatiefase.
De omgevingsvergunning werd geweigerd door de Vlaamse Regering op 30 januari 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. Meer info vindt u hier
De Aanplakking gebeurde op 5 februari 2018.

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

BEKENDMAKING BESLISSING over de plan-mer-plicht van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Beigemveld” te Grimbergen
De gemeente Grimbergen heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’Beigemveld‘. In dit verzoek tot raadpleging werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het leefmilieu onderzocht. Milieueffecten zijn onder meer effecten op het vlak van gezondheid en veiligheid van de mens, effecten op het vlak van mobiliteit en ruimtelijk ontwikkelingen, en effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.
Deze screeningsnota met bijlagen en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. SCRPL17056 en bij de dienst Leefmilieu & Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren, tot en met 29 december 2017.
Te Grimbergen, 3 augustus 2017.

Bekendmakingen - dienst Financiën

BEKENDMAKING

BEGROTING 2018 - LOKALE POLITIE

ZESDE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 - BUDGET 2018 - AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

ZEVENDE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2020 - BUDGET 2018 - GEMEENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN VERGADERING VAN 14 DECEMBER 2017, DE BEGROTING 2018 VAN DE LOKALE POLITIE, DE ZESDE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019, HET BUDGET 2018 VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF, EN DE ZEVENDE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2020 EN HET BUDGET 2018VAN DE GEMEENTE HEEFT VASTGESTELD.

DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.

Grimbergen, 18 december 2017.
De burgemeester, Marleen Mertens

B E K E N D M A K I N G
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 14 DECEMBER 2017
 
Wijziging van het gemeentelijk retributiereglement op kermissen
Wijziging van het gemeentelijk reglement op de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaren 2018-2019
Wijziging van het gemeentelijk belastingreglement op tweede verblijven – Aanslagjaren 2014-2019
Gemeentelijk belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard – Aanslagjaren 2018-2019 – Bepaling datum inwerkingtreding
 
HEEFT VASTGESTELD.
DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.

Grimbergen, 3 januari 2018
De burgemeester, Marleen Mertens
                                                            

 

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

-

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie