Gemeentelijke Facebookpagina


De gemeente Grimbergen heeft vanaf heden ook een Facebookpagina.

Voor alle nieuwtjes en info kan je hier terecht.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

BEKENDMAKINGEN

Bekendmakingen - dienst Cultuur en Economie

Openbare oproep inzake toekenning domeinconcessies voor standplaatsen - verkoop frieten
Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat op donderdag 14 februari 2019 om 10.00 uur in de Gaston Geleynzaal van het gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen in openbare zitting zal worden overgegaan tot de opening van de inschrijvingen voor:
 “Domeinconcessies voor standplaatsen – verkoop frieten”
voor een periode van negen jaar op volgende locaties:


1. Meerstraat (Stationsplein) te 1852 Grimbergen
2. Van den Berghestraat (ingang sporthal) te 1850 Grimbergen
3. parking Prinsenbos te 1850 Grimbergen
De inschrijvingen moeten gebeuren onder dubbele omslag:
-          hetzij per aangetekend schrijven gericht aan:
het college van burgemeester en schepenen
Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen
-          hetzij via afgifte op het bestuur
Op de buitenste omslag dient vermeld te worden: “Inschrijving domeinconcessie standplaats frituur”. De inschrijvingen moeten ten laatste op donderdag 14 februari vóór 10.00 uur bezorgd worden.
- de concessievoorwaarden

- het inschrijvingsformulier

- een schets met de ligging van de 3 standplaatsen: parking Prinsenbos, Meerstraat, Van den Berghestraat

De documenten zijn eveneens op eenvoudig verzoek te verkrijgen in de Gemeentewinkel, Pastoor Woutersstraat 1 te 1850 Grimbergen of via een mail aan katrien.vanaken@grimbergen.be.

Bekendmakingen - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening

BEKENDMAKING BESLISSINGEN GEMEENTERAAD OVER DE ZAAK DER WEGEN
22 februari 2018 - VA/833/17 (bekendmaking d.d. 27 april 2018)
30 augustus 2018 - OMV/75/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)
30 augustus 2018 - OMV/144/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)   
20 december 2018-VA/842/18 (bekendmaking d.d. 3 januari 2019)                               

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP HERBESTEMMING OPEN RUIMTE EN RUP BEIGEMVELD
De gemeenteraad van Grimbergen heeft in de zitting van 26 april 2018 het RUP Herbestemming naar Open Ruimte en het RUP Beigemveld definitief vastgesteld. Het bericht over de definitieve vastgestelde RUP’s is in het Belgisch Staatsblad verschenen op woensdag 24 juli 2018. De RUP’s treden 14 dagen na deze publicatie in werking. De documenten van de RUP’s en de beslissing van de gemeenteraad zijn raadpleegbaar op onze website.

Info- en participatiemoment over de opstart van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de terreinen tussen de Antwerpselaan en de Acacialaan
 

De gemeente Grimbergen neemt het initiatief voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de terreinen tussen de Antwerpselaan en de Acacialaan. Dit planningsinitiatief kadert in het realiseren van een woningaanbod - conform de woonbehoeftestudie - en het creëren van een poorteffect voor Strombeek.
De gemeente Grimbergen heeft in het verleden enkele visies uitgewerkt voor de terreinen gelegen tussen de Antwerpselaan en Acacialaan te Strombeek. In deze verschillende visies werden er gedeeltelijke ontwikkelingen voorgesteld voor het betreffend binnengebied. De gemeente Grimbergen vindt een nieuwe totaalvisie aangewezen.
Een belangrijk deel van deze terreinen zijn volgens het geldend gewestplan bestemd als bufferzone. Door deze bestemming zijn er geen kwalitatieve ontwikkelingen mogelijk. De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is nodig om nieuwe ontwikkelingen toe te laten.
De gemeente Grimbergen organiseert een actief participatiemoment aangaande mogelijke ontwikkelingen voor dit gebied. Dit gebeurt voorafgaand aan de officiële procedure van het RUP. De gemeente wil via het participatiemoment graag peilen naar de mening van de omwonenden over eventueel toekomstige ontwikkelingen voor de site.
Het info- en participatiemoment zal plaatsvinden op dinsdag 11 december 2018 om 20 uur in de Hemmerechtszaal (eerste verdieping) van het Cultuurcentrum Strombeek.
 
 
Marleen MERTENS
Burgemeester – marleen.mertens@grimbergen.be – 0478 56 59 56 – 02 260 12 01
 

Bekendmakingen - dienst Mobiliteit

Verkeersreglementen:

Ringlaan 44: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Ringlaan tegenover 91: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Singel: parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 28.03.2018
Meerstraat: inhaalverbod - publicatie 28.03.2018
Veldkantstraat: parkeerverbod zwembad - publicatie 28.03.2018
Oude Schapenbaan: kortparkeren - publicatie 28.03.2018
Waardbeekdreef: parkeerverbod + 3.5 ton - publicatie 28.03.2018
Eppegemsesteenweg: zonale tonnenmaatbeperking - publicatie 15.05.2018
Huis ten Halve 7: instellen parkeerverbod - publicatie 31.05.2018
Antwerpselaan thv. Potaarde: parkeerverbod - publicatie 17.08.2018
Antwerpselaan: opheffen parkeerverbod, instellen parkeren - publicatie 17.08.2018
Hellebeekstraat: voorbehouden parkeerstrook - publicatie 17.08.2018
Daalstraat 115: instellen parkeerverbod - publicatie 21.08.2018
Verbeytstraat (Academie): twee kortparkeerplaatsen voorzien - publicatie 21.08.2018
Ringlaan 23 - 27 (zwembad): instellen éénrichtingsverkeer - publicatie 21.08.2018
Spiegelhofvoetweg: parkeren deels op het trottoir deels op de rijbaan - publicatie 21.08.2018
Humbeek: snelheidsregime zone 50 - publicatie 19.09.2018
Brusselsesteenweg: voorbehouden parkeerstrook - publicatie 08.10.2018
De Burtinstraat 1: instellen kortparkeren - publicatie 16.10.2018
Adriaan Willaertlaan: instellen verbod parkeren - publicatie 16.10.2018
Ter Wilgen & Pierebad: parkeerplaatsen elektrische personenwagens - publicatie 16.10.2018
Sint-Amandsstraat: opheffen blauwe zone voorbehouden voor vrachtwagens - publicatie 15.01.2019
Kleinewinkellaan in het weggedeelte tussen de Bergmansbeekweg en de Sint-Annalaan: beperken voor voertuigen met een maximum gewicht van 3.5 ton - publicatie 15.01.2019
Wemmelsestraat 4: voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 15.01.2019
Jan Mulsstraat 109: opheffen parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 25.02.2019
Parklaan t.h.v. ingang voetbal: voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 25.02.2019
Heienbeekstraat: instellen van beperkt éénrichtingsverkeer en parkeerverbod - publicatie 19.03.2019
Kloosterstraat: wijziging van het beperkt éénrichtingsverkeer - publicatie 19.03.2019

Bekendmakingen - dienst Financiën

Budget 2019 – Autonoom gemeentebedrijf Grimbergen
Politiebegroting 2019 – Lokale politie
Budget 2019 – Gemeente
 
De dossiers liggen ter inzage. Klik HIER voor het volledig bericht.
 
 

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie