Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

BEKENDMAKINGEN

Bekendmakingen - dienst Mobiliteit

Verkeersreglementen:

Ringlaan 44: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Ringlaan tegenover 91: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Singel: parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 28.03.2018
Meerstraat: inhaalverbod - publicatie 28.03.2018
Veldkantstraat: parkeerverbod zwembad - publicatie 28.03.2018
Oude Schapenbaan: kortparkeren - publicatie 28.03.2018
Waardbeekdreef: parkeerverbod + 3.5 ton - publicatie 28.03.2018
Antwerpselaan thv. Potaarde: parkeerverbod - publicatie 15.05.2018
Eppegemsesteenweg: zonale tonnenmaatbeperking - publicatie 15.05.2018
Antwerpselaan: opheffen parkeerverbod, instellen parkeren - publicatie 31.05.2018
Brusselsesteenweg thv. Speelbroek voorbehouden van parkeerstrook - publicatie 31.05.2018
Huis ten Halve 7: instellen parkeerverbod - publicatie 31.05.2018

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK ONTWERP LANDINRICHTINGSPLAN OOSTELIJKE MAALBEEKVALLEI GRIMBERGEN

Op 16 mei 2014 keurde de Vlaamse regering het planprogramma voor landinrichting in de Vlaamse Rand goed. Hierin werd o.a. het geografisch afgebakend inrichtingsproject ’landinrichting Dilbeek-Grimbergen‘, met de planzone Maalbeekvallei gedefinieerd. Voor deze planzone geeft het planprogramma volgende doelstellingen aan:

- het vergroten van de toegankelijkheid en de natuurwaarden van de Maalbeekvallei in harmonie met het historisch karakter van de aanwezige monumenten;

- het vrijwaren en versterken van de natuurwetenschappelijke, historische, esthetische en sociaal-culturele waarden van het landschap;

- het opwaarderen van de natuur en het integreren en verbeteren van de recreatieve mogelijkheden en de educatieve infrastructuur.

Op 25 april 2016 keurde het Agentschap Onroerend Erfgoed het beheersplan voor de oostelijke Maalbeekvallei van de gemeente Grimbergen definitief goed. Het ontwerp landinrichtingsplan wil, complementair aan dit beheersplan, deze vallei maximaal versterken.

Een openbaar onderzoek zal lopen van 21/5 t.e.m. 4/7/2018.
De documenten en plannen HIER raadpleegbaar en liggen ter inzage bij de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 8u tot 11u30 en op donderdagavond van 16u30 tot 19u15).

Het ontwerp landinrichtingsplan zal worden toegelicht door de VLM op een informatievergadering voor de bevolking op 5 juni om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis.
Eventuele bezwaren of opmerkingen dienen uiterlijk vóór 5 juli 2018 te worden ingediend ofwel schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, ofwel digitaal op gemeentebestuur@grimbergen.be

Bekendmakingen - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening

BEKENDMAKING BESLISSINGEN GEMEENTERAAD OVER DE ZAAK DER WEGEN
 
22 februari 2018 - VA/833/17 (bekendmaking d.d. 27 april 2018)

Bekendmakingen - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening

RAADPLEGING BEVOLKING GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - RUIMTELIJKE HERINRICHTING VAN DE RING ROND BRUSSEL (RO) - DEEL NOORD 


De start- en procesnota liggen ter inzage in de gemeentehuizen van Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse, Wemmel, Merchtem, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem en bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, in Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert 11-laan 20, 1000 Brussel.
U kunt de start- en procesnota ook downloaden via www.omgevingvlaanderen.be en www.werkenaandering.be/nl/denk-mee
Het betreft een procedure op Vlaams grondgebied. De Brusselse gemeenten, het Waals gewest en Brussels Hoofd-stedelijk gewest worden tevens om advies gevraagd.
Inspraakreacties kunnen tot 30 juli kenbaar gemaakt worden via de website www.omgevingvlaanderen.be of over-handig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeenten. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de ge-meente Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse, Wemmel, Merchtem, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem, Kraainem of Wezembeek-Oppem of verstuur de brief aangetekend naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferraris, Koning Albert 11-laan 20 bus 7. 1000 Brussel.
Er worden 3 publieke participatiemomenten georganiseerd:
• zaterdag 9 juni van 10u tot 13u in het Gemeentecomplex, Zijp 101 in Wemmel
• zaterdag 16 juni van 10u tot 13u in De Factorij, Keibergstraat 1 in Zaventem
• zaterdag 23 juni van 10u tot 13u in de Kruitfabriek, Steenkaai 44D in Vilvoorde
DEPARTEMENT OMGEVING
Vlaamse overheid

Raadpleging Bevolking

Bekendmakingen - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening

GRIMBERGEN – Bekendmaking publieke raadpleging Reconversie Douwe Egbertssite
De gemeente Grimbergen wenst voor het bedrijfsterrein van Douwe Egberts een nieuwe hedendaagse reconversie toe te laten. Gelet op het geldend bestemmingsplan voor het gebied zijn deze mogelijkheden echter beperkt. Om voldoende herontwikkelingsmogelijkheden te voorzien dient een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt te worden.
De gemeente heeft daarom een start- en procesnota in kader van de opmaak van een RUP goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen organiseert nu, conform artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een raadpleging over de start- en procesnota van het RUP Reconversie Douwe Egbertssite.
De documenten liggen gedurende 60 dagen, van 18 mei 2018 t.e.m. 16 juli 2018, ter inzage. De start- en procesnota van het RUP zijn tijdens deze periode hier raadpleegbaar en liggen ter inzage bij de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.

Op woensdag 23 mei 2018 wordt van 19u tot 21u een participatiemoment georganiseerd in de bijzaal van de raadzaal van het gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.

Reacties op de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Reconversie Douwe Egbertssite kunnen tot en met 16 juli 2018 ofwel :


  • schriftelijk bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen op het adres Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.

  • digitaal bezorgd worden op volgend adres : gemeentebestuur@grimbergen.be

  • tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis van Grimbergen, dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (2e verdieping), Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.


Grimbergen, 9 mei 2018 

Bekendmakingen - dienst Financiën

B E K E N D M A K I N G. (*)
COMMISSIE VAN FINANCIEN.
--------------------------------------------------------------
IN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN FINANCIEN DIE ZAL DOORGAAN OP MAANDAG 25 JUNI 2018 IN DE GASTON GELEYNZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS OM 19.00 UUR WORDT
- de Jaarrekening 2017 – Politiezone
- de Jaarrekening 2017 - Gemeente
BESPROKEN, IN EEN VERGADERING WAAROP HET PUBLIEK WORDT TOEGELATEN.


DEZE DOCUMENTEN LIGGEN TER INZAGE VAN HET PUBLIEK OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR EENIEDER ALTIJD TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN DE GEMEENTEDIENSTEN.
 
Grimbergen, 14 juni 2018.
Hans Habils, Gemeentesecretaris                                                                          
Marleen Mertens, Burgemeester
 


 

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

OPENBAAR ONDERZOEK NAAR VOOR EN TEGEN
WIJZIGING VAN DE ROOILIJN EN BUURTWEG NR. 16 (WEMMELSESTRAAT) TER HOOGTE VAN DE PERCELEN KADASTRAAL GEKEND ALS 4DE AFDELING - SECTIE A - NRS. 429D en 431F

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen maakt bekend dat vanaf maandag 18 juni 2018 tot en met dinsdag 17 juli 2018 een openbaar onderzoek naar voor en tegen wordt ingesteld betreffende de wijziging van de rooilijn en buurtweg nr. 16 (Wemmelsestraat) ter hoogte van de percelen kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nrs. 429d en 431f, noodzakelijk voor de geplande nieuwbouw op de hoek van de Wemmelsestraat en Victor Soensstraat.

Het dossier ligt ter inzage op het Gemeentehuis van Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, op het kabinet van de gemeentesecretaris, tijdens de duur van het openbaar onderzoek, alle werkdagen van 8h00 tot 11h30 en op donderdagavond van 16h30 tot 19h00.

Bezwaren kunnen gedurende deze periode per aangetekend schrijven opgestuurd worden ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of dienen afgegeven te worden op het kabinet van de secretaris ten laatste bij het sluiten van het openbaar onderzoek op 17 juli 2018 om 11h30.

Grimbergen, 11 juni 2018
Hans Habils, Gemeentesecretaris
Marleen Mertens, Burgemeester  

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie