Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

BEKENDMAKINGEN

Bekendmakingen - dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening

BEKENDMAKING BESLISSINGEN GEMEENTERAAD OVER DE ZAAK DER WEGEN
22 februari 2018 - VA/833/17 (bekendmaking d.d. 27 april 2018)
30 augustus 2018 - OMV/75/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)
30 augustus 2018 - OMV/144/18 (bekendmaking d.d. 23 oktober 2018)

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP HERBESTEMMING OPEN RUIMTE EN RUP BEIGEMVELD
De gemeenteraad van Grimbergen heeft in de zitting van 26 april 2018 het RUP Herbestemming naar Open Ruimte en het RUP Beigemveld definitief vastgesteld. Het bericht over de definitieve vastgestelde RUP’s is in het Belgisch Staatsblad verschenen op woensdag 24 juli 2018. De RUP’s treden 14 dagen na deze publicatie in werking. De documenten van de RUP’s en de beslissing van de gemeenteraad zijn raadpleegbaar op onze website.

Info- en participatiemoment over de opstart van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de terreinen tussen de Antwerpselaan en de Acacialaan
 

De gemeente Grimbergen neemt het initiatief voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de terreinen tussen de Antwerpselaan en de Acacialaan. Dit planningsinitiatief kadert in het realiseren van een woningaanbod - conform de woonbehoeftestudie - en het creëren van een poorteffect voor Strombeek.
De gemeente Grimbergen heeft in het verleden enkele visies uitgewerkt voor de terreinen gelegen tussen de Antwerpselaan en Acacialaan te Strombeek. In deze verschillende visies werden er gedeeltelijke ontwikkelingen voorgesteld voor het betreffend binnengebied. De gemeente Grimbergen vindt een nieuwe totaalvisie aangewezen.
Een belangrijk deel van deze terreinen zijn volgens het geldend gewestplan bestemd als bufferzone. Door deze bestemming zijn er geen kwalitatieve ontwikkelingen mogelijk. De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is nodig om nieuwe ontwikkelingen toe te laten.
De gemeente Grimbergen organiseert een actief participatiemoment aangaande mogelijke ontwikkelingen voor dit gebied. Dit gebeurt voorafgaand aan de officiële procedure van het RUP. De gemeente wil via het participatiemoment graag peilen naar de mening van de omwonenden over eventueel toekomstige ontwikkelingen voor de site.
Het info- en participatiemoment zal plaatsvinden op dinsdag 11 december 2018 om 20 uur in de Hemmerechtszaal (eerste verdieping) van het Cultuurcentrum Strombeek.
 
 
Marleen MERTENS
Burgemeester – marleen.mertens@grimbergen.be – 0478 56 59 56 – 02 260 12 01
 

Bekendmakingen - dienst Mobiliteit

Verkeersreglementen:

Ringlaan 44: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Ringlaan tegenover 91: parkeerverbod - publicatie 22.02.2018
Singel: parkeerplaats voor personen met een handicap - publicatie 28.03.2018
Meerstraat: inhaalverbod - publicatie 28.03.2018
Veldkantstraat: parkeerverbod zwembad - publicatie 28.03.2018
Oude Schapenbaan: kortparkeren - publicatie 28.03.2018
Waardbeekdreef: parkeerverbod + 3.5 ton - publicatie 28.03.2018
Eppegemsesteenweg: zonale tonnenmaatbeperking - publicatie 15.05.2018
Huis ten Halve 7: instellen parkeerverbod - publicatie 31.05.2018
Antwerpselaan thv. Potaarde: parkeerverbod - publicatie 17.08.2018
Antwerpselaan: opheffen parkeerverbod, instellen parkeren - publicatie 17.08.2018
Hellebeekstraat: voorbehouden parkeerstrook - publicatie 17.08.2018
Daalstraat 115: instellen parkeerverbod - publicatie 21.08.2018
Verbeytstraat (Academie): twee kortparkeerplaatsen voorzien - publicatie 21.08.2018
Ringlaan 23 - 27 (zwembad): instellen éénrichtingsverkeer - publicatie 21.08.2018
Spiegelhofvoetweg: parkeren deels op het trottoir deels op de rijbaan - publicatie 21.08.2018
Humbeek: snelheidsregime zone 50 - publicatie 19.09.2018
Brusselsesteenweg: voorbehouden parkeerstrook - publicatie 08.10.2018
De Burtinstraat 1: instellen kortparkeren - publicatie 16.10.2018
Adriaan Willaertlaan: instellen verbod parkeren - publicatie 16.10.2018
Ter Wilgen & Pierebad: parkeerplaatsen elektrische personenwagens - publicatie 16.10.2018


Bekendmakingen - dienst Financiën

B E K E N D M A K I N G.

COMMISSIE VAN FINANCIEN.
IN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN FINANCIEN DIE
ZAL DOORGAAN OP MAANDAG 22 OKTOBER 2018 IN DE GASTON GELEYNZAALVAN HET GEMEENTEHUIS OM 19.00 UUR WORDT
 - de achtste aanpassing meerjarenplan 2014-2020
- het budget 2019
 BESPROKEN, IN EEN VERGADERING WAAROP HET PUBLIEK WORDT TOEGELATEN.
 DEZE DOCUMENTEN LIGGEN TER INZAGE VAN HET PUBLIEK OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR EENIEDER ALTIJD TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN DE GEMEENTEDIENSTEN.
----------------------------------
BEKENDMAKING
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2018 DE

JAARREKENING 2017 VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

HEEFT VASTGESTELD.

HET DOSSIER MET ALLE INLICHTINGEN LIGT VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.

Grimbergen, 1 oktober 2018
De burgemeester,
Marleen Mertens      

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

VERKOOP - PERCEEL BOUWGROND

Het gemeentebestuur Grimbergen gaat over tot de VERKOOP van een perceel bouwgrond gelegen op de hoek van de de Burtinstraat en Borrekensveld (deelgemeente Strombeek-Bever), kadastraal gekend als 4de afdeling - sectie A - nr. 123y4.

De bouwgrond wordt te koop aangeboden aan de prijs van €155.000,00.

Klik HIER voor het zoekertje op IMMOWEB.
Klik HIER voor de aankondiging/affiche.
Klik HIER voor het opmetingsplan.
Klik HIER voor het liggingsplan.

Informatie kan bekomen worden via het notariskantoor Sandry GYPENS, Sint-Amandsstraat 51 te 1853 Grimbergen (tel. 02/267.06.54 of notaris@gypens.be).

Voor vragen met betrekking tot de stedenbouwkundige mogelijkheden op het perceel kan contact opgenomen worden met de gemeentelijke dienst Stedenbouw op hun algemeen telefoonnummer (02/260.13.39) of via ruimtelijke.ordening@grimbergen.be.

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie