Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

BEKENDMAKINGEN

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
 
Omgevingsloket, nummer : OMV_2017008012
Telenet Group bvba, Neerveldstraat 105, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een nieuwe zelfdragende vakwerkmast (GSM-mast) van 33m hoog.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Romeinsesteenweg zn te 1853 Grimbergen en met kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie B, perceelnummer 229B.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse Regering.
U kan de aanvraag op de volgende manier inkijken
- gedeeltelijk via het omgevingsloket
- op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15 (intern nr. OMV/7/17)
en dit gedurende de periode van het openbaar onderzoek (van 23 november 2017 t.e.m. 23 december 2017).
Gedurende deze periode kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen
- via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek (OMG-referentie: 2017008012)
- per brief t.a.z. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen
- per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be
Ten laatste op 23 december 2017.

Bekendmakingen - dienst Ruimtelijke Ordening / Leefmilieu / Mobiliteit

BEKENDMAKING BESLISSING over de plan-mer-plicht van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Beigemveld” te Grimbergen
De gemeente Grimbergen heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’Beigemveld‘. In dit verzoek tot raadpleging werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het leefmilieu onderzocht. Milieueffecten zijn onder meer effecten op het vlak van gezondheid en veiligheid van de mens, effecten op het vlak van mobiliteit en ruimtelijk ontwikkelingen, en effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.
Deze screeningsnota met bijlagen en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. SCRPL17056 en bij de dienst Leefmilieu & Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren, tot en met 29 december 2017.
Te Grimbergen, 3 augustus 2017.

Bekendmakingen - dienst Financiën

BEKENDMAKING

BEGROTING 2018 - LOKALE POLITIE

ZESDE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 - BUDGET 2018 - AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

ZEVENDE WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2020 - BUDGET 2018 - GEMEENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN VERGADERING VAN 14 DECEMBER 2017, DE BEGROTING 2018 VAN DE LOKALE POLITIE, DE ZESDE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019, HET BUDGET 2018 VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF, EN DE ZEVENDE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2020 EN HET BUDGET 2018VAN DE GEMEENTE HEEFT VASTGESTELD.

DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.

Grimbergen, 18 december 2017.
De burgemeester, Marleen Mertens

B E K E N D M A K I N G
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 186 VAN HET GEMEENTEDECREET DEELT DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRIMBERGEN AAN DE BEVOLKING MEDE DAT DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 14 DECEMBER 2017
 
Wijziging van het gemeentelijk retributiereglement op kermissen
Wijziging van het gemeentelijk reglement op de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaren 2018-2019
Wijziging van het gemeentelijk belastingreglement op tweede verblijven – Aanslagjaren 2014-2019
Gemeentelijk belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard – Aanslagjaren 2018-2019 – Bepaling datum inwerkingtreding
 
HEEFT VASTGESTELD.
DE DOSSIERS MET ALLE INLICHTINGEN LIGGEN VAN HEDEN AF TER INZAGE OP DE FINANCIELE DIENST, WAAR MEN TER PLAATSE KENNIS ERVAN KAN NEMEN, TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEHUIS GEDURENDE DE TWINTIG VOLGENDE DAGEN.

Grimbergen, 3 januari 2018
De burgemeester, Marleen Mertens
                                                            

 

Bekendmakingen - dienst Openbare Werken

/

Bekendmakingen - dienst Personeel en Organisatie

Commissie Personeel en Organisatie