Definitieve vaststelling van het rooilijnplan houdende gedeeltelijke wijziging van de rooilijn van de Onze-Lieve-Vrouwstraat (buurtweg nr. 47) en Prinsenstraat (buurtweg nr. 9)

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen brengt overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 23 november 2023 het rooilijnplan houdende gedeeltelijke wijziging van de rooilijn van de Onze-Lieve-Vrouwstraat (buurtweg nr. 47) en Prinsenstraat (buurtweg nr. 9) definitief heeft vastgesteld.

Het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling en het rooilijnplan liggen ter inzage, op afspraak, op het gemeentehuis van Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen (Ruimte-Beleid, dienst Patrimonium). Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.grimbergen.be.

Overeenkomstig artikel 24 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen kan tegen dit besluit van de gemeenteraad administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering, binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag nadat de beslissing werd betekend/bekendgemaakt.