Bekendmaking definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan 'SPARRENLAAN'

Datum zitting donderdag 26 november 2020

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen brengt overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 26 november 2020 het gemeentelijk rooilijnplan “Sparrenlaan” definitief vaststelde.

Het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling en het gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.

Het dossier kan u hier raadplegen.