Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Belasting- en retributiereglementen 2008 - 2013


Algemeen

Algemeen reglement inzake al de gemeentelijke belastingen. Aanpassing vanaf 2009.

Algemeen reglement inzake vaststelling van administratieve kosten bij geen of laattijdige betaling


Rijks- gewestbelasting

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Administratieve prestaties

Retributie inzake de toeristische dienstverstrekking

Belasting op de aanvragen tot of melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inricht

Belasting op de afgifte van sommige administratieve documenten

Belasting op de afgifte van sommige administratieve documenten (aanvulling GR 26 juni 2008)

Belasting op de afgifte van sommige administratieve documenten (aanpassing GR 20 december 2012)

Retributie op het afleveren van administratieve inlichtingen/stukken

Retributie op de afgifte van administratieve stukken en informatie van stedenbouwkundige aard

Retributie voor prestaties verricht door de gemeentelijke bibliotheek

Retributie voor prestaties verricht door de gemeentelijke bibliotheek (aanpassing GR 18 december 2008)

Gebruikersreglement bibliotheek

Retributiereglement bibliotheek

Retributie op de luister bij huwelijksplechtigheden

Retributie inzake de uitlening van sommige gemeentelijke feest- en keukenmaterialen en vervoer

Retributie inzake het inrichten van tentoonstellingen op verzoek van de gemeente

Retributie op kermissen (2012-2013)

Retributie op het gebruik van het jeugdontmoetingscentrum (2012-2013)


Betrekking op het patrimonium

Retributie op het ter beschikking stellen van verkeerssignalisatie voor privé-doeleinden

Belasting op de aansluiting op het rioolnet

Belasting op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie

Belasting op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling

Belasting op verwaarloosde gebouwen en verwaarloosde braakliggende gronden

Gemeentelijk reglement inzake leegstand en leegstandsheffing

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Retributie voor de uitvoering van werken voor derden


Gebruik openbaar domein


Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven

Belasting op de tijdelijke bewegwijzering en signalisatie voor het aanduiden van een reisroute

Belasting op de aanplakborden en uithangborden, geplaatst op privé-domeinen

Tariefreglement voor het gebruik van de gemeentelijke keuken

Belasting op de wegwijzers geplaatst op verzoek van bedrijven en instellingen

Belasting op het privaat gebruik van het openbaar domein

Wijzigingen op het privaat gebruik van het openbaar domein

Belasting op het parkeren in een blauwe zone

Retributie op het terbeschikking stellen van de gemeentelijke sportinfrastructuur voor de dienstjaren 2008 - 2013


Openbare gezondheid


Retributie op het ophalen van supplementair vuilnis

Retributie op het verzamelen en het ophalen van bepaalde afvalstoffen

Retributie op het verzamelen en het ophalen van bepaalde afvalstoffen (aanpassing GR 22 mei 2008)

Retributie op het verzamelen en het ophalen van bepaalde afvalstoffen (aanvulling GR 24 maart 2011)

Retributie op het verzamelen en het ophalen van bepaalde afvalstoffen (aanvulling GR 25 augustus 2011)

Retributie op het verzamelen en het ophalen van bepaalde afvalstoffen (aanpassing GR 26 april 2012)

Contante belasting op huisvuilzakken ter beschikking gesteld door de gemeente op de lediging...

Belasting op het weghalen van afvalstoffen en vuilnis, gestort op plaatsen waar dit storten...


Begraafplaats

Retributiereglement concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen

Belasting op opgravingen, het gebruik van een wachtkelder en openen van grafkelders en...

Belasting op begraving en bijzetten zonder concessie, uitstrooiing op de strooiweide


Bedrijven - industrie - kmo's


Belasting op economische bedrijvigheid. Dienstjaren 2010-2013

Wijziging op de belasting op economische bedrijvigheid

Belasting op de opslagplaatsen van schroot en voertuigen buiten gebruik

Belasting op de exploitatie van bewaarplaatsen voor motorvoertuigen

Belasting op het bouwen, herbouwen of verbouwen van gebouwen en andere werken of constr. - 2008-2013

Belasting op het bouwen, herbouwen of verbouwen van gebouwen en andere werken of constr. - 2008-2013 (aanpassing GR 18 december 2008)

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen. Aanvullende bouwverordening aanleg parkeerruimten


Diverse

Belasting op tweede verblijven

Belasting op honden

Belasting op de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Verblijfsbelasting. Aanslagjaren 2008-2013.

Retributie inzake de verhuring van instrumenten door de gemeentelijke Muziekacademie

Retributie voor leerlingen die ingeschreven zijn in de gemeentelijke Muziekacademie

Retributie op de aankoop van Grimbergse vlaggen. Dienstjaren 2008-2013

Retributie inzake de kerstmarkt

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater

Retributiereglement inzake de verkoop van compostvaten en -bakken: dienstjaren 2011-2013

Gemeentelijk reglement betreffende de verkoop of het ter beschikking stellen van containers voor de huisvuilinzameling 2013.

Belasting op het vervoer van bestuurlijk of gerechtelijk aangehouden personen

Aangifteformulieren (in pdf - online versies zijn beschikbaar vie e-loket)


Gemeentebelasting op niet-bebouwde percelen

Gemeentebelasting op aanplakborden

Gemeentebelasting op opslagplaatsen van schroot en oude voertuigen

Verblijfsbelasting

Gemeentebelasting op economische bedrijvigheid