Beslissing

U kan de beslissingen over de aanvraag van een omgevingsvergunning inkijken op de dienst Vergunningen. Op het inzageloket kan u het dossier ook integraal van thuis uit inkijken. https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen bij de deputatie tegen elke beslissing of uitblijven van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen van een omgevingsvergunningsaanvraag kan beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant die ingaat:

  • De dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
  • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
  • De dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.


Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de website van de provincie Vlaams-Brabant: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/vergunningen/omgevingsvergunning/indienen-van-een-beroep-tegen-een-omgevingsvergunning#toc-0--0

In uitzonderlijke gevallen dient het beroep niet bij de deputatie maar bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ingediend te worden. Meer info vindt u hier: https://www.dbrc.be/faqs_RvVb