Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...). Opgelet: Alleen wie tijdens het openbaar onderzoek bezwaar indiende kan beroep instellen (uitgezonderd bij vb. overmacht).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

Romeinsesteenweg (A7 R0) zn - 1850 Grimbergen, (afdeling 4) sectie B, 76C
OMV_2017005654 (OMV/5/17) aangevraagd door FLUXYS BELGIUM, voor de exploitatie van een aardgasontspanningsstation. Het betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning volgens de gewone vergunningsprocedure. De omgevingsvergunning werd afgeleverd door de Vlaamse Overheid, Afdeling Gebiedsontwikkeling Omgevingsplannen en -projecten d.d. 22 januri 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 30 januari 2018.

Nekkerbos - 1853 Grimbergen, (afdeling 3) sectie G nrs 30, 29C, 31 en 32
OMV_2017003569 (OMV/1/17) aangevraagd door de provincie Vlaams-Brabant Dienst Waterlopen, Provincieplein 1, 3010 Leuven, voor het uitbreiden van het gecontroleerd overstromingsgebied Nekkerbos. Het betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in eerste administratieve aanleg volgens de gewone vergunningsprocedure. De omgevingsvergunning werd afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant d.d. 30 november 2017. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse regering.

Oostvaartdijk - 1851 Grimbergen, (afdeling 6) sectie B openbaar domein
OMV_2017004131 (OMV/2/17) aangevraagd door Waterwegen en Zeekanaal nv, Oostdijk 110, 2830 Willebroek, voor het heraanleggen (wegenis en riolering) van de Oostvaartdijk in Humbeek tussen de Kanaalstraat en de Bergstraat. Het betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in eerste administratieve aanleg volgens de gewone vergunningsprocedure. De omgevingsvergunning werd afgeleverd door de Vlaamse regering d.d. 18 december 2017. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Humbeeksesteenweg 98 - 1850 Grimbergen, (afdeling 1) sectie I, 13N3
OMV_2017000153 (OMV/3/17) aangevraagd door CATERPILLAR DISTRIBUTION SERVBICES EUROPE, voor het hernieuwen van een vergunning (verdeelcentrum). Het betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichting in eerste administratieve aanleg volgens de gewone vergunningsprocedure. De omgevingsvergunning werd afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams Brabant d.d. 14 december 2017. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse Regering.

Romeinsesteenweg 654 – Gentsestraat ZN – Romeinsesteenweg ZN - 1850 Grimbergen, (afdeling 4) sectie B, perceelnummers 71L24, 71S23, 112F, 112L (deel), 112H (deel), 229A (deel), 229B (deel), 229E en 229F (deel)
OMV_2017005626 (OMV/4/17) aangevraagd door nv GHELAMCO INVEST voor:
1° de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voor de bouw van een multifunctioneel complex, een campusgebouw, een paviljoen, een ondergrondse parkeergarage, het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, het slopen of verwijderen van verhardingen, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf, het aanleggen van verhardingen, het plaatsen van zonnepanelen en het slopen van publiciteitsinrichtingen;
2° de aangevraagde exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in de werffase en in de exploitatiefase.
De omgevingsvergunning werd geweigerd door de Vlaamse Regering op 30 januari 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor vergunningsbetwistingen vanaf 5 februari 2018.
  
Parking C - Grimbergen, (afdeling 4) sectie B, perceelnummers 229B
OMV_2017008012 (OMV/7/17) aangevraagd door Telenet Group voor:                                                                                    
- het plaatsen van een nieuwe zelfdragende vakwerkmast van 33 m op parking C van de Heizel, voor het aanbrengen van antennes voor mobiele telecommunicatie van 2 operatoren: Orange en Telenet.
De aanvraag valt onder punt 21 van de lijst van de vlaamse projecten vastgesteld in toepassing van artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; aanvragen met betrekking tot infrastructuur met openbaar karakter voor al dan niet drradloze communicatienetwerken voor radiocommunicatie, telefoonverkeer, televisie, internet of andere, die als een bovenlokaal netwerk functioneren                                                  
De omgevingsvergunning werd geweigerd door de Vlaamse Overheid op 15 februarie 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor vergunningsbetwitsingen.