Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Besluitenlijsten

Bekendmaking besluitenlijsten

Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om de besluiten van een aantal van hun politieke organen op een lijst te publiceren op hun website binnen de 10 dagen nadat ze genomen zijn.

Inzage/afschrift besluit

Indien u een besluit wenst in te kijken of er een afschrift van te ontvangen dan moet u een aanvraag indienen. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren.

U kan uw aanvraag per brief (Gemeentebestuur Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen) of per e-mail (gemeentebestuur@grimbergen.be) richten aan het gemeentebestuur.

In de aanvraag moet u duidelijk de volgende zaken vermelden:
- uw naam en adres (indien u de aanvraag indient voor een andere persoon, dient u ook de identiteitsgegevens van die persoon te vermelden);
- welk besluit u graag wil inzien of een afschrift van wil krijgen;
- eventueel de vorm waarin u de gevraagde informatie wil ontvangen.
Indien de gevraagde documenten van persoonlijke aard is, moet u aantonen dat u rechtstreeks en persoonlijk in uw rechtssituatie kan worden geraakt door ofwel:
- de informatie;
- de beslissing waarop de informatie betrekking heeft;
- de beslissing ter voorbereiding waarvan het document dat de informatie bevat, is opgesteld.

Onder informatie van persoonlijke aard wordt verstaan: informatie die betrekking heeft op een beoordeling of een waardeoordeel, of die de beschrijving van een gedrag bevat van een bij name genoemd of een gemakkelijk identificeerbare natuurlijke persoon.

Dit is evenwel niet van toepassing als de aanvraag betrekking heeft op:
- informatie van persoonlijke aard over de aanvrager zelf;
- milieu-informatie;
- bestuursdocumenten die meer dan dertig jaar geleden opgemaakt of ontvangen zijn;
- bestuursdocumenten die aangevraagd worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek als vermeld in artikel II.38 van bestuursdecreet van 7 december 2018.

Als uw aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie kan u zelf een redelijke termijn voorstellen waarin u de informatie wil ontvangen en bijkomend vragen welke meetmethodes gebruikt zijn om de informatie samen te stellen, met inbegrip van de methodes voor analysering, monstername en voorbehandeling van de monsters.

Meer informatie: decreet Openbaarheid van bestuur van 23 maart 2004 en het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Klacht tegen besluiten

Tegen de besluiten genomen door het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau kan u klacht indienen en dit binnen een periode van 30 dagen, volgend op de dag van de bekendmaking van de besluitenlijsten op deze pagina.

Meer informatie: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.