De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Verkiezingen 14 oktober 2018

Bericht tot oproeping van de kiezers

Het college van burgemeester en schepenen deelt de kiezers van de gemeente mee dat op zondag 14 oktober 2018 de verkiezing plaatsvindt van 33 gemeenteraadsleden en 20 provincieraadsleden. Het college verzoekt de kiezers om op de dag van de verkiezingen naar het stemlokaal te gaan dat op hun oproepingsbrief wordt vermeld. De tabel bij dit bericht bevat de nummers en adressen van de stembureaus en stemlokalen in de gemeente. De kiezers moeten hun oproepingsbrief en hun identiteitsbewijs bij zich hebben. De kiezers kunnen stemmen van 8 tot 15 uur.

Klik HIER voor het volledige bericht tot oproeping van de kiezers.
 

Oefencomputers elektronisch stemmen

Het gemeentebestuur van Grimbergen geeft haar inwoners opnieuw de kans om het elektronisch stemmen te oefenen. Op verschillende openbare plaatsen werden democomputers geplaatst.
 
Tot vrijdag 5 oktober geeft de gemeente Grimbergen haar inwoners de mogelijkheid om het elektronisch stemmen te oefenen op een democomputer.
 
Net zoals de voorbije verkiezingen wordt er in Grimbergen elektronisch gestemd. Personen die nog nooit elektronisch gestemd hebben of het graag vooraf nog eens willen oefenen, kunnen dat op verschillende locaties. Er zijn democomputers geplaatst in het gemeentehuis, in de bibliotheek (Strombeek-Bever) en in Ter Borre. Oefenen kan nog tot 5 oktober.
 
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 is de gemeente overgestapt op elektronisch stemmen. Aan het elektronisch systeem zijn twee voordelen verbonden: de gemeente hoeft geen burgers meer op te roepen om manueel te tellen en de betrouwbaarheid van de telling is groter


Een volmacht geven

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat u als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijft u in een ander land.

Als u niet kunt gaan stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kunt u een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:


Reden voor afwezigheid

Bewijs van afwezigheid

U bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren.

een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)

U kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).

werknemers: een attest van uw werkgever (verblijven andere leden van uw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)
zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor uw afwezigheid blijkt

U bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.

een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u bent ingeschreven (ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)

U bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.

een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval bent u niet verplicht een volmacht te geven)

U kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging.

een attest van de religieuze overheid

U bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.

een attest van de directie van de instelling waar u studeert

U bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.

een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente (uiterlijk op 13 oktober 2018)


Voorwaarden voor de volmachtkrijger

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.
Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
- De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent.


Procedure

Eerst vult u een volmachtformulier in. U kunt het volmachtformulier hieronder downloaden of op de website Vlaanderenkiest.be of gratis aanvragen bij ons gemeentebestuur.
Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zult stemmen, de volmachtkrijger.
Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.
Wat meebrengen?
De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:
- het door u ingevulde volmachtformulier
- het attest of bewijs van uw afwezigheid
- zijn eigen identiteitskaart
- uw oproepingsbrief
- zijn eigen oproepingsbrief.


De volmachtkrijger vindt de locatie van uw stembureau op uw oproepingsbrief.
 

Formulieren

Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland (Word-versie)

Volmacht om een andere kiezer aan te wijzen om in uw plaats te stemmen (Word-versie)

Attest van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (Word-versie)

Grimbergen zoekt voorzitters en bijzitters voor de stembureaus

DE INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGEROND

Voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 doet het gemeentebestuur een bijzondere oproep aan al haar inwoners. Elke Grimbergenaar die minstens 18 jaar oud is en die de organisatie van de verkiezingen eens van dichtbij wil meemaken, kan zich aanmelden als kandidaat-bijzitter of kandidaat-voorzitter van een stembureau.

Er zijn namelijk weer heel wat mensen nodig om alles in goede banen te leiden. Nieuwsgierig hoe alles in zijn werk gaat? Of wilt u dit gewoon eens meemaken? Stel u dan kandidaat als vrijwillige voorzitter of bijzitter. Klik HIER om u in te schrijven.

Meewerken als voorzitter of als bijzitter hoeft u niet als onaangenaam werk te bekijken. Integendeel. Het gaat feitelijk om een unieke kans om deel te nemen aan het maatschappelijke leven van onze gemeente.
Er zijn 32 stembureaus in Grimbergen. In elk stembureau wordt de voorzitter bijgestaan door een aantal bijzitters. Deze bijzitters kunnen de volgende taken hebben:
- identiteitskaarten aannemen en terugbezorgen
- nakijken of de personen die zich aanmelden ook in de kiezerslijsten staan
- oproepingskaarten afstempelen
- magneetkaarten overhandigen
- ...

Bijzitters kunnen ook aangeduid worden voor de functie van secretaris of adjunct-secretaris. De voorzitter van het stembureau kan ook zelf zijn bijzitters aanduiden.

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met Veerle Haemers - 02 260 12 71 - verkiezingen@grimbergen.be

Inschrijvingsformulier kandidaat voorzitter/bijzitter verkiezingen 2018.

Bekendmaking: Aanwijzing van getuigen voor de stembureaus bij digitale stemming

Getuigen bij verkiezingen

Politieke partijen en individuele kandidaten kunnen getuigen aanwijzen die het hele proces van de kiesverrichtingen controleren. Alleen de getuigen die hun aanstellingsbrief in hun bezit hebben, worden toegelaten. Getuigen leggen, net zoals de voorzitter en de leden van de bureaus, de eed af.

De eedformule voor de getuigen in stem- en telbureaus is: “Ik zweer dat ik het geheim van de stemming zal bewaren.” De getuigen zijn evenwel geen lid van de bureaus waarbij ze fungeren. Ze hebben een louter controlerende, passieve rol.
Getuigen in de stembureaus kunnen voor de aanvang van de stemming bezwaren formuleren tegen de samenstelling van het stembureau. De voorzitter beslist daarover.

Als getuigen vinden dat er tijdens de werking van het stem-, tel- of hoofdbureau een bepaalde fout of onregelmatigheid wordt begaan, dan hebben de getuigen het recht hun opmerkingen hierover in de processen-verbaal te doen opnemen.
Zowel in de stembureaus, de telbureaus als in de hoofdbureaus mogen getuigen aanwezig zijn. De indieners van de lijsten duiden hun getuigen aan en moeten hierbij een aantal formaliteiten vervullen.

Op dinsdag 9 oktober 2018 (5 dagen voor de verkiezingen) tussen 14 en 16 uur neemt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de namen van de getuigen voor de stembureaus en de telbureaus in ontvangst. Iedere lijst mag evenveel getuigen en plaatsvervangende getuigen aanduiden als er stembureaus of telbureaus zijn.

Klik HIER voor het bericht van de voorzitter van het gemeentelijk hoofbureau.

Bekendmaking: Voordracht van kandidaten - in ontvangstname

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau deelt de gemeenteraadskiezers van de gemeente Grimbergen mee dat hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 (29ste dag voor de verkiezingen), van 9 uur tot 12 uur en van13 uur tot 16 uur,op het volgende adres: Prinsenstraat 3 - 1850 Grimbergen (zaal voor College van Burgemeester en Schepenen)

Lees hier de volledige tekst.


Recht van inzage en bezwaar tegen de kiezerslijst

Iedereen kan zich vanaf 01/08/2018 tot uiterlijk 02/10/2018 wenden tot de dienst bevolking & burgerlijke stand om na te gaan of hijzelf of een ander op de kiezerslijst staat, vastgesteld op 01/08/2018, dan wel met de juiste vermelding erop staat.
Dit kan tijdens de openingsuren van de dienst.

Tijdens de vermelde periode kan elke persoon die ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of voor wie op die lijst de voorgeschreven vermeldingen onjuist zijn, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Tijdens diezelfde periode kan elke persoon die de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult, bij het college bezwaar indienen tegen de inschrijving, schrapping of weglating van namen van de kiezerslijst, of tegen een onjuistheid in de voorgeschreven vermeldingen.

U leest meer op https://vlaanderenkiest.be/ over hoe u bezwaar indient en de verdere procedure.


Als niet-Belg deelnemen aan de verkiezingen van 2018 in Grimbergen

Burgers van vreemde origine die in Grimbergen verblijven, konden zich tot 31 juli 2018 inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 (dus niet de provincieraad).
 
Indien u zich al hebt ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moest u zich voor de verkiezingen van 2018 niet opnieuw inschrijven. De inschrijving blijft gelden zolang u voldoet aan de voorwaarden en u niet afziet van uw hoedanigheid als kiezer.
 
 
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Veerle Haemers – 02 260 12 71 - verkiezingen@grimbergen.be


Meer informatie

Bij de dienst bevolking en burgerlijke stand. Klik HIER.