Gewijzigde openingsuren recyclagepark Strombeek-Bever op 21 augustus

Recyclagepark (containerpark) Strombeek-Bever
op dinsdag 21 augustus open van 10 tot 11 uur (laatste bezoeker om 10.45) en van 12.30 tot 16.30 uur.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Verkiezingen 14 oktober 2018

Grimbergen zoekt voorzitters en bijzitters voor de stembureaus

Voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 doet het gemeentebestuur een bijzondere oproep aan al haar inwoners. Elke Grimbergenaar die minstens 18 jaar oud is en die de organisatie van de verkiezingen eens van dichtbij wil meemaken, kan zich aanmelden als kandidaat-bijzitter of kandidaat-voorzitter van een stembureau.

Er zijn namelijk weer heel wat mensen nodig om alles in goede banen te leiden. Nieuwsgierig hoe alles in zijn werk gaat? Of wilt u dit gewoon eens meemaken? Stel u dan kandidaat als vrijwillige voorzitter of bijzitter. Klik HIER om u in te schrijven.

Meewerken als voorzitter of als bijzitter hoeft u niet als onaangenaam werk te bekijken. Integendeel. Het gaat feitelijk om een unieke kans om deel te nemen aan het maatschappelijke leven van onze gemeente.
Er zijn 32 stembureaus in Grimbergen. In elk stembureau wordt de voorzitter bijgestaan door een aantal bijzitters. Deze bijzitters kunnen de volgende taken hebben:
- identiteitskaarten aannemen en terugbezorgen
- nakijken of de personen die zich aanmelden ook in de kiezerslijsten staan
- oproepingskaarten afstempelen
- magneetkaarten overhandigen
- ...

Bijzitters kunnen ook aangeduid worden voor de functie van secretaris of adjunct-secretaris. De voorzitter van het stembureau kan ook zelf zijn bijzitters aanduiden.

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met Veerle Haemers - 02 260 12 71 - verkiezingen@grimbergen.be

Inschrijvingsformulier kandidaat voorzitter/bijzitter verkiezingen 2018.


Een volmacht geven

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat u als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijft u in een ander land.

Als u niet kunt gaan stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kunt u een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:


Reden voor afwezigheid

Bewijs van afwezigheid

U bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren.

een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)

U kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).

werknemers: een attest van uw werkgever (verblijven andere leden van uw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)
zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor uw afwezigheid blijkt

U bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.

een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u bent ingeschreven (ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)

U bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.

een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval bent u niet verplicht een volmacht te geven)

U kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging.

een attest van de religieuze overheid

U bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.

een attest van de directie van de instelling waar u studeert

U bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.

een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente (uiterlijk op 13 oktober 2018)


Voorwaarden voor de volmachtkrijger

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.
Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
- De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent.


Procedure

Eerst vult u een volmachtformulier in. U kunt het volmachtformulier hieronder downloaden of op de website Vlaanderenkiest.be of gratis aanvragen bij ons gemeentebestuur.
Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zult stemmen, de volmachtkrijger.
Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.
Wat meebrengen?
De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:
- het door u ingevulde volmachtformulier
- het attest of bewijs van uw afwezigheid
- zijn eigen identiteitskaart
- uw oproepingsbrief
- zijn eigen oproepingsbrief.


De volmachtkrijger vindt de locatie van uw stembureau op uw oproepingsbrief.
 

Formulieren

Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland (Word-versie)

Volmacht om een andere kiezer aan te wijzen om in uw plaats te stemmen (Word-versie)

Attest van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (Word-versie)


Recht van inzage en bezwaar tegen de kiezerslijst

Iedereen kan zich vanaf 01/08/2018 tot uiterlijk 02/10/2018 wenden tot de dienst bevolking & burgerlijke stand om na te gaan of hijzelf of een ander op de kiezerslijst staat, vastgesteld op 01/08/2018, dan wel met de juiste vermelding erop staat.
Dit kan tijdens de openingsuren van de dienst.

Tijdens de vermelde periode kan elke persoon die ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of voor wie op die lijst de voorgeschreven vermeldingen onjuist zijn, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Tijdens diezelfde periode kan elke persoon die de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult, bij het college bezwaar indienen tegen de inschrijving, schrapping of weglating van namen van de kiezerslijst, of tegen een onjuistheid in de voorgeschreven vermeldingen.

U leest meer op https://vlaanderenkiest.be/ over hoe u bezwaar indient en de verdere procedure.


Elektronisch stemmen

Deze informatie is nog niet beschikbaar.


Als niet-Belg deelnemen aan de verkiezingen van 2018 in Grimbergen

Burgers van vreemde origine die in Grimbergen verblijven, konden zich tot 31 juli 2018 inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 (dus niet de provincieraad).
 
Indien u zich al hebt ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moest u zich voor de verkiezingen van 2018 niet opnieuw inschrijven. De inschrijving blijft gelden zolang u voldoet aan de voorwaarden en u niet afziet van uw hoedanigheid als kiezer.
 
 
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Veerle Haemers – 02 260 12 71 - verkiezingen@grimbergen.be


Meer informatie

Bij de dienst bevolking en burgerlijke stand. Klik HIER.