Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bezwaarschriften

Indien de belastingschuldige een aanslag voor een bepaalde belasting, belastingverhoging of administratieve geldboete betwist, kan hij/zij of zijn/haar vertegenwoordiger hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen of overhandigen op de Financiële dienst tegen ontvangstbewijs.

De vormvereisten waaraan dit bezwaarschrift dient te voldoen zijn duidelijk opgenomen in het Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen van 30 mei 2008 (B.S.: 4 juli 2008). Hierna wordt een beknopt overzicht gegeven.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het college of een door het college speciaal daarvoor aangewezen personeelslid stuurt binnen de vijftien kalenderdagen, na de indiening van een bezwaarschrift, een ontvangstmelding naar de belastingschuldige.

Het college doet binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak op basis van een met redenen omklede beslissing. Die termijn van zes maanden wordt met drie maanden verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd.

Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij/zij uitgenodigd worden op een hoorzitting. Ten minste vijftien dagen voor de dag van de hoorzitting zal de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger bericht krijgen omtrent de datum van de hoorzitting waarop het bezwaarschrift zal behandeld worden alsmede de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd kan worden.

De aanwezigheid op de hoorzitting dient schriftelijk en ten minste 7 kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting aan het college te worden gemeld.

Er wordt een proces-verbaal van het verhoor opgesteld alsmede ondertekend.

De beslissing van het college wordt met een aangetekende brief betekend aan de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger. Deze aangetekende brief vermeldt de instantie waarbij beroep kan worden ingesteld, zijnde de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, evenals de ter zake geldende termijnen en vormen.

De beslissing van het college is onherroepelijk wanneer het beroep niet tijdig is ingesteld bij bovenvermelde instantie.