Bomen en hagen

Rooien van bomen

Niet-hoogstammige bomen

Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten is een hoogstammige boom een boom die een stamomtrek van meer dan 1m heeft op 1m hoogte. 

Voor het rooien van niet-hoogstammige bomen (dus met een stamomtrek kleiner dan 1m) is geen vergunning nodig tenzij deze boom: 


Voor het rooien van hoogstammige bomen is ook vaak geen vergunning nodig, de voorwaarden worden hieronder besproken.

Hoogstammige bomen

Vrijstelling van vergunning

Sinds het in werking treden van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is het niet langer nodig een vergunning aan te vragen voor het vellen van hoogstammige bomen, als deze voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het “Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is”:

 • Ze maken geen deel uit van een bos; 
 • Ze liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin of in een industriegebied in de ruime zin, en niet in een woonparkgebied; 
 • Ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen. 
 • Het gaat niet om een beschermde boom of boomsoort.

U neemt best contact op met onze dienst om te achterhalen of het gebouw (hoofdzakelijk) vergund is, in welke bestemmingszone het goed ligt en of het vellen van bomen zonder voorafgaandelijke vergunning niet strijdig is met de voorschriften van een BPA, RUP of verkaveling en of het om een beschermde soort of boom zou gaan.

Noodkap

Het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester is ook vrijgesteld van vergunning. U dient een aanvraag voor een noodkap schriftelijk in per mail of per brief bij de dienst Vergunningen. U kan hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier noodkap van bomen13,8 Kb(docx).

Vergunningsplichtig

Indien uw boom niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden (vb. een stamomtrek van meer dan 1m op 1m hoogte buiten de 15m van een vergunde woning, boom op een onbebouwd perceel,...), dient u een omgevingsvergunning aan te vragen.

Onderhoud van bomen, hagen en struiken

Wij raden steeds aan om met uw buren te overleggen over eventuele overlast door bomen, hagen, struiken,... Bovendien mag een actie die u stelt niet tot gevolg hebben dat een boom, haag,... op de grond van uw buur zou afsterven. 

Maximale hoogte

 • Hagen in de voortuin hebben een maximale hoogte van 1m, tenzij anders vermeld in de specifieke voorschriften voor het perceel.
 • Hagen in de zij- en achtertuin hebben een maximale hoogte van 2m, tenzij anders vermeld in de specifieke voorschriften voor het perceel.
 • Hagen in de bochten van straten, bij kruispunten of waar de zichtbaarheid het vereist, hebben een maximale hoogte van 1m.

Een grotere hoogte kan aangevraagd worden via een omgevingsvergunning.

Inplanting

Geplant voor 1 september 2021

 • Hoogstammige bomen worden op min. 2m van de perceelsgrenzen en rooilijn ingeplant.
 • Niet-hoogstammige bomen, struiken en hagen worden op min. 0,50m van de perceelsgrenzen en rooilijn ingeplant.

Geplant vanaf 1 september 2021

 • Bomen met een hoogte van 2m of meer worden op min. 2m van de perceelsgrenzen en rooilijn ingeplant.
 • Lagere bomen, struiken en hagen worden op min. 0,50m van de perceelsgrenzen en rooilijn ingeplant.

Overhang

Bomen en beplantingen op private eigendommen moeten zodanig gesnoeid worden dat iedere tak die over de openbare weg hangt, zich op minstens 2,50m hoogte van de grond bevindt en het uiteinde ervan zich op minstens 0,50m afstand van de rijweg bevindt, onverminderd de overeenkomstige bepalingen uit de Verkeerswet.

Indien takken van de bomen van een gebuur over uw eigendom hangen, kan u de buur via aangetekende zending noodzaken die takken af te snijden. Hetzelfde geldt voor doorschietende wortels.