Brandveiligheid

Publiek toegankelijke inrichtingen dienen een controle aan te vragen over de brandveiligheid in hun zaak.
Download het aanvraagformulier en verstuur dit formulier t.a.v. de burgemeester, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.

Meer informatie over de aanvraag:

 

De exploitant van een publiek toegankelijke inrichting (PTI) is verplicht:

 • ten minste 30 dagen voor de opening van de inrichting de openingsdatum van de inrichting aan de burgemeester mede te delen;
 • ten minste 30 dagen voor de opening van de inrichting een controle van de brandveiligheid aan te vragen. Voor de controle van de brandveiligheid in een gebouw dient de aanvrager het formulier ‘Controleaanvraag brandweer-PTI’ in te vullen en te bezorgen aan de burgemeester (zie downloads)
 • zich er van te vergewissen dat aan alle maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand, opgenomen in dit reglement, is voldaan vooraleer de inrichting te openen.

 

Wat is een PTI?

PTI zijn gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten.

Meer informatie in Bijlage 5 van het politiereglement, goedgekeurd in zitting van 28 januari 2021, in voege van 1 februari 2021
https://www.grimbergen.be/politiereglement-2021-02-01 

 

Aanvraag brandveiligheidsattest

Het brandveiligheidsattest wordt aangevraagd door de exploitant aan de burgemeester in ~volgende gevallen~:

 • PTI die die nieuw opgericht worden;
 • inrichtingen waarin de hoofdfunctie wijzigt naar publiek toegankelijke inrichting ;
 • PTI die verbouwd of uitgebreid worden;
 • PTI met een nieuwe exploitant;
 • vóór het beëindigen van de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest (zie infra);
 • bij wijzigingen die de brandveiligheid;
 • bij toename van het aantal toegelaten personen.

De burgemeester geeft de brandweer opdracht een controle uit te voeren volgens de reglementering op basis van de aanvraag ingediend door de exploitant
Controle-aanvraag: zie downloads

 

Brandpreventieverslag 

Op het einde van de controle wordt een brandpreventieverslag opgemaakt, dit bevat: 

 • een beschrijving van de bestaande toestand;
 • de maatregelen die de exploitant moet treffen om in overeenstemming te zijn met de reglementering. Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting voldoet aan de brandveiligheidsnormen kan de burgemeester een brandveiligheidsattest A uitreiken. Dit brandveiligheidsattest heeft een onbepaalde geldigheidsduur, m.u.v. de ~gevallen~ zoals hierboven beschreven (zie supra).

 

Hercontrole

Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting niet volledig voldoet aan de brandveiligheidsnormen, maar dat de veiligheid van het personeel en de bezoekers niet in gevaar komt, kan de burgemeester een brandveiligheidsattest B uitreiken. De burgemeester bepaalt de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest B, met een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.

Na de uitvoering van de aanpassingswerken of uiterlijk vóór het aflopen van de geldigheidsduur van brandveiligheidsattest B dient de exploitant de brandweer te verwittigen zodat een nieuw onderzoek kan worden uitgevoerd. De brandweer maakt daarvan een verslag op en bezorgt dat aan de burgemeester.

Deze hercontrole moet worden aangevraagd worden via mail op brandpreventie@zvbw.be.

Als uit het verslag blijkt dat:

 • de inrichting nu voldoet aan de brandveiligheidsnormen, kan de burgemeester een brandveiligheidsattest A uitreiken. Dit brandveiligheidsattest heeft een onbepaalde geldigheidsduur, m.u.v. de ~gevallen~ zoals hierboven beschreven (zie supra);
 • er reeds aanpassingswerken werden uitgevoerd, maar dat er nog steeds opmerkingen zijn, kan de burgemeester het brandveiligheidsattest B verlengen indien de totale geldigheidsduur van 5 jaar nog niet werd overschreden.

Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat:

 • de inrichting niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen en hierdoor de veiligheid van personeel en bezoekers in gevaar komt,
 • OF de inrichting gedurende 5 jaar in het bezit van een B-brandveiligheidsattest is zonder daarbij afdoende gevolg te geven aan de bijhorende opmerkingen,

kan de burgemeester een brandveiligheidsattest C uitreiken. In dit geval kan de uitbating van de inrichting niet starten of verder doorgaan.

 

Het veiligheidsregister moet permanent ter inzage liggen

In elk PTI moet permanent een veiligheidsregister ter inzage liggen voor de bevoegde instanties en voor de personen die door de burgemeester werden gemachtigd. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen.
Voorbeeldmodel: zie downloads

Brandveiligheid infoflyer.pdf5,2 Mb(pdf)