Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bevoegdheden

Het college van burgemeester en schepenen is een uitvoerend orgaan van de gemeente. Het komt nl. tussen in de uitvoering en afhandeling - administratief en technisch - van de vermelde beslissingen van de gemeenteraad behalve inzake de uitvoering van de gemeentelijke politieverordeningen die specifiek zijn opgedragen aan de burgemeester.

Naast deze uitvoeringsbevoegdheid voert het college van burgemeester en schepenen ook een aantal opdrachten uit van algemeen belang en heeft het - en dit is belangrijk - een aantal eigen bevoegdheden waardoor het op een zelfstandige basis kan deelnemen aan het bestuur van de gemeente.

In dit verband kunnen wij o.m. de volgende “eigen bevoegdheden” vermelden:

 • het beheer van de gemeentelijke instellingen en eigendommen;
 • de leiding van de gemeentewerken;
 • het beheer van de inkomsten;
 • het gunnen van de overheidsopdrachten;
 • de afgifte van bevelschriften tot betaling en het toezicht op de boekhouding;
 • het voeren van rechtsgedingen waarbij de gemeente betrokken is;
 • het houden van toezicht op de meeste gemeentebeambten;
 • het verantwoordelijk zijn voor de samenstelling, bewaring en inventarisatie van het gehele gemeentearchief;
 • instaan voor de vaststelling van de kiezerslijst bij de parlementsverkiezingen en uitspraak doen in eerste aanleg - als administratief rechtscollege - over de bezwaren tegen de inschrijving op de kiezerslijsten;
 • het instaan voor het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van 3e categorie (bv. beken) en het onderhoud van niet geklasseerde waterlopen (bv. afwateringsgrachten);
 • het dragen van de algemene verantwoordelijkheid dat in de gemeente “registers van burgerlijke stand” worden aangelegd en bijgehouden;
 • het dragen van de administratieve verantwoordelijkheid voor het houden van de “bevolkingsregisters” in de gemeente;
 • het verlenen van vergunningen voor het houden van huis- aan-huis collecten met een liefdadig doel die op louter gemeentelijk vlak worden georganiseerd;
 • in bijzondere omstandigheden of bij gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten, op verzoek van o.m. 1 of meerdere handelaars afwijkingen toe te staan op de verplichte wekelijkse rustdag in nering en ambacht.