Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Grimbergen werkt een pakket maatregelen uit ter ondersteuning van lokale economie en verenigingsleven tijdens de coronacrisis

Om de lokale economie en het verenigingsleven te ondersteunen in deze moeilijke periode, heeft het college van burgemeester en schepenen (Open VLD, Vernieuwing en N-VA) op 14 april unaniem beslist om een reeks maatregelen te nemen. Die maatregelen zal het college op de volgende gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen.
 
Grimbergen – Net zoals elders in Vlaanderen heeft de lokale economie in Grimbergen het in deze periode zeer moeilijk. Sommige handelszaken kunnen nog wat omzet halen uit take away of een webshop, maar dat volstaat niet om het verlies te compenseren. Naast het succesvolle sociale luik “Grimbergen Helpt” heeft het college daarom beslist om ook een economisch luik uit te werken.
 
150.000 euro corona-subsidie
 
Ondernemingen en zelfstandigen kunnen bij de Vlaamse overheid terecht voor twee soorten premies: een corona-compensatiepremie en een corona-hinderpremie. Beide zijn niet combineerbaar. Ook ondernemingen in de vorm van een vzw komen in aanmerking voor de compensatiepremie, op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 
Ondernemingen, waarvan de eigenlijke uitbating in Grimbergen plaatsvindt, die van de Vlaamse overheid een corona-compensatiepremie (1 500 of 3 000 euro), hetzij een corona-hinderpremie (4 000 euro, desgevallend verhoogd met 160 euro voor bijkomende dagen) bekomen hebben, kunnen bij het Grimbergse gemeentebestuur een aanvraag indienen tot het bekomen van een extra corona-subsidie. Deze subsidie bedraagt 10% van de premie die door de Vlaamse overheid wordt toegekend. Het college van burgemeester en schepenen maakt hiervoor 150.000 euro vrij. Om te weten of uw zaak in aanmerking komt, zult u, na goedkeuring door de gemeenteraad, de voorwaarden kunnen nalezen op de website van het gemeentebestuur. Ook het aanvraagformulier zal daar te vinden zijn.
 
Naast de corona-subsidie voor Grimbergse ondernemingen, voorziet de gemeente ook een aantal maatregelen voor andere ondernemingen die in de gemeente actief zijn. Zo zullen marktkramers die een standplaats hebben op één van de zondagsmarkten geen standgeld moeten betalen voor de periode dat de markt niet kan doorgaan. Voor foorkramers geldt eenzelfde regeling voor kermissen die niet kunnen doorgaan.
 
Personen of firma’s die een aanvraag deden voor inname van het openbaar domein, bijvoorbeeld om een container te plaatsen, zullen het bedrag dat ze hiervoor betaalden kunnen terugvragen als de inname niet is kunnen doorgaan ten gevolge van de coronamaatregelen. Dit kunnen ze doen per mail naar financieel.beheer@grimbergen.be
 
Maatregelen voor verenigingsleven
 
De huidige Grimbergse meerderheid (Open VLD, Vernieuwing en N-VA) laat ook de lokale verenigingen niet in de kou staan. Verenigingen die infrastructuur gereserveerd hebben voor het hele seizoen, zullen voor de periode van midden maart tot eind augustus geen factuur ontvangen. (Sport)verenigingen die occasioneel een zaal boekten, zullen enkel moeten betalen voor de data waarop ze effectief de infrastructuur gebruiken.
 
Voor huurders van andere zalen (waaronder het jeugdhuis) geldt een gelijkaardige regeling. Er zal ook enkel gefactureerd worden voor de data waarop de activiteiten konden plaatsvinden. Ook wie materiaal uitleent van de gemeente zal enkel moeten betalen voor de momenten dat de uitleen effectief plaatsvond.
 
Wie zijn facturen al betaald zou hebben, kan een terugbetaling vragen bij financieel.beheer@grimbergen.be.
 
Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, zal de gemeente ook geen aanmaningen tot betaling versturen.
 
Nieuw platform voor handelaars
 
In het kader van de actie “Steun de Grimbergse handelaars” werkt de gemeente nu ook samen met het online platform www.grimbergsehandelaars.be. Het college doet een oproep aan alle Grimbergse handelaars om zich op deze website gratis aan te melden. Hiermee kunnen ze hun activiteiten zoals levering aan huis, afhaalpunt of webshop maximale bekendheid geven bij de bevolking. Naast nuttige informatie over alle handelsactiviteiten van de handelaars, zal er op deze website ook info over de vele gemeentelijke initiatieven te vinden zijn.
 
College van burgemeester en schepenen
 
Chris SELLESLAGH
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 - 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, wegen en water, gebouwen, groen