Erkenning als Grimbergse jeugdvereniging

Wat?

Jeugdverenigingen kunnen erkend worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer ze aan een aantal voorwaarden voldoen. De erkenning als jeugdvereniging is een voorwaarde om subsidies te kunnen verkrijgen van de gemeente en om te kunnen genieten van voordelige tarieven bij het huren van gemeentelijke infrastructuur.

Wat heb je nodig?

Het aanvraagformulier (e-loket)

Erkenningsvoorwaarden

Jeugdwerkinitiatieven kunnen erkend worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer ze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Organiseren van groepsgerichte en sociaal culturele activiteiten met de jeugd in de vrije tijd en ofwel lid zijn van een landelijk erkende jeugdwerkorganisatie, ofwel de vorm van een feitelijke vereniging of vzw aannemen
 • De vereniging mag geen deelwerking zijn van een reeds bestaande vereniging (“moedervereniging”). De vereniging heeft een eigen bestuur en een eigen rekeningnummer
 • Jongeren, met een minimumleeftijd van 15 jaar, begeleiden en coördineren de vereniging en haar activiteiten
 • Zestig procent van de leden moet op het grondgebied van de gemeente Grimbergen wonen
 • De vereniging streeft de kwaliteitsverbetering na van de samenleving door een of meer van de volgende functies te vervullen:
  • Ontmoeting
  • Permanente groepsvorming
  • Spel en creatie
  • Creativiteit
  • Amateuristische kunstbeoefening
  • Vorming
  • Kadervorming
  • Dienstverlening
  • Werken aan maatschappelijke en politieke veranderingen
 • De vereniging moet een regelmatige werking opzetten. Jaarlijks moeten minimum 10 activiteiten voor alle leden georganiseerd worden. Wanneer op het einde van het werkjaar geen 10 activiteiten kunnen bewezen worden, vervalt de erkenning voor dat jaar en kunnen hiervoor geen subsidies verkregen worden

Procedure

 • Jeugdverenigingen moeten jaarlijks een ingevuld aanvraagformulier tot erkenning indienen bij de dienst Vrije Tijd tegen 15 november voor het daaropvolgende kalenderjaar
 • Op de eerstvolgende algemene vergadering van de jeugdraad stellen de verenigingen zichzelf voor
 • Samen met het advies van de Jeugdraad worden de erkenningsformulieren van de verenigingen ter erkenning voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. De erkenning loopt tot het einde van het kalenderjaar
 • Deze procedure wordt elk jaar herhaald