GAS-1-2-3: overlastinbreuken

Welke overtredingen?

GAS-1-inbreuken: overlastinbreuken. Inbreuken inzake openbare rust, openbare veiligheid, vlotte doorgang, reinheid, dieren ... Bijvoorbeeld: wildplassen, loslopende honden …

GAS-2 en -3-inbreuken: gemengde inbreuken. Gemengde inbreuken die ook strafbaar gesteld worden in de strafwetgeving. Bijvoorbeeld: beschadigingen van grafstenen, nachtlawaai, vernieling van voertuigen …

Welke sancties?

Voor GAS-1-2-3:

  • De sanctionerend ambtenaar heeft een beoordelingsvrijheid en legt een sanctie op die proportioneel is in functie van de zwaarte van de feiten en eventuele herhaling.
  • Naargelang de ernst van de feiten kunnen er geldboetes opgelegd worden tussen € 60 en € 350. Voor minderjarigen bedraagt de boete maximum € 175 en zal steeds bemiddeling worden aangeboden.
  • Als je dit aanbod weigert of de bemiddeling faalt, dan wordt de GAS-procedure verdergezet.
  • Je kan binnen de 15 dagen na kennisgeving verweer indienen.
  • De sanctionerend ambtenaar staat in voor de behandeling van het verweer.

Naast geldboetes (opgelegd door de sanctionerend ambtenaar) zijn er nog drie andere administratieve sancties mogelijk:

  • Administratieve sluiting van een instelling gedurende een termijn van maximum 3 maanden.
  • Administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning.
  • Administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning.


Deze sancties worden door het college van burgemeester en schepenen opgelegd.

Wens je een afbetalingsplan? Gelieve dan een mail te sturen naar handhaving@grimbergen.be.