Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.
Er worden ruimtelijke structuurplannen op de volgende niveaus opgemaakt:

 

 1. door het Vlaamse Gewest voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest;
 2. door een provincie voor het grondgebied van de provincie;
 3. door een gemeente voor het grondgebied van de gemeente

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat de structuurbepalende elementen van gemeentelijk belang bevat en taakstellingen met betrekking tot de uitvoering ervan wordt door de gemeente opgemaakt.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Grimbergen


Op 28 juni 2001 besliste de gemeenteraad een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te laten opmaken.

Op 22 april 2002 werd de opdracht gegund aan studiebureau NV Arcadis GEDAS.

Op 8 januari 2003 werd de startnota een eerste maal besproken.
In deze startnota werd veel aandacht geschonken aan het informatief deel. In dit deel werd een analyse van de bestaande ruimtelijke structuur gemaakt vanuit een globale en sectorale invalshoek om inzicht te verschaffen in knelpunten, bedreigingen, kwaliteiten en potenties.
De startnota van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Grimbergen werd op 25 november 2003 besproken op een structureel overleg.

Na de startnota werden een aantal deelstudies uitgewerkt.

 1. open ruimte (april 2004)
 2. wonen (juni 2004)
 3. bedrijven (dec 2004)
 4. mobiliteit (dec 2004)

Tussen 7 juni 2005 en 16 september 2008 werd er gewerkt aan het voorontwerp waarbij de aandacht uitging naar een richtinggevend gedeelte. In dit deel werd er aangeknoopt op de analyse en conclusies van de startnota en de deelstudies om te komen tot een globaal en samenhangend ruimtelijk kader. Er worden uitspraken gedaan over het ruimtegebruik, maar geen bodembestemmingen vastgelegd. Het richtinggevend deel bepaalt de ontwikkeling van structurerende elementen, belicht ruimtelijke potenties en bepaalt richtlijnen en organisatieprincipes voor grond- en ruimtegebruik.
Een tweede structureel overleg vond plaats op 20 mei 2008.

Het plenair overleg werd gehouden op 15 december 2008 en op 18 mei 2009 bracht de Gecoro advies uit.
Na aanpassing werd het definitief ontwerp structuurplan op het college van burgemeester en schepenen voorgelegd op 21 september 2009.

Op 19 oktober 2009 werd het dossier besproken in de Gecoro en op 16 december 2009 werd het ontwerp structuurplan voor voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Het openbaar onderzoek vond plaats van 15 januari 2010 tot en met 14 april 2010.
De PROCORO bracht in vergadering van 22 maart 2010 een advies uit over het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De deputatie bracht, na raadpleging van de PROCORO, op 15 april 2010 advies uit over de overeenstemming van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met het provinciaal ruimtelijke structuurplan.

De gemeenteraad heeft het ruimtelijk structuurplan Grimbergen definitief vastgesteld in de zitting van 23 september 2010.

Op 27 januari 2011 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Grimbergen, bestaande uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte, goedgekeurd, met uitsluiting van:

 • richtinggevend deel, p. 173, het zinsdeel "bekeken vanuit de open ruimte";
 • richtinggevend deel, p. 182, de zin "De woonuitbreidingsgebieden in Humbeek worden bevroren voor een latere periode";
 • richtinggevend deel, p. 187, het zinsdeel "maar als te bevriezen";
 • richtinggevend deel, p. 190, de zinsdelen "Te bevriezen", "en worden bevroren" en "en wordt bevroren";
 • richtinggevend deel, p. 190, de zin "Om het bevriezen van de woonuitbreidingsgebieden juridisch-planologisch te verzekeren dienen RUP's opgemaakt te worden";
 • richtinggevend deel, p. 222-223, de passage "Om dit juridisch-planologisch te verzekeren dienen RUP's...voor het woonuitbreidingsgebied gelegen langs de Kruisstraat.";
 • richtinggevend deel, p. 242, actie "21. Opmaak RUP's voor het bevriezen van de WUG's in Beigem en Humbeek";
 • richtinggevend deel, kaart 32, de vier tekstaanduidingen "te bevriezen".

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Grimbergen gaat in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch staatsblad.
Vermits de publicatie gebeurde op 4 maart 2011 gaat het structuurplan op 18 maart 2011 in voege.