Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

In de gemeente Grimbergen geldt een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met voorschriften omtrent woonkwaliteit, parkeren, bouwvolumes, tuinaanleg, wegenisontwerp, publiciteit,... De voorschriften van BPA's, RUPs, provinciale en gewestelijke verordeningen hebben evenwel voorrang.

Ze kan verder meldingsplichtige handelingen vergunningsplichtig maken en voor vrijgestelde handelingen een meldingsplicht invoeren.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan de aanvrager van een omgevingsvergunning ook technische en financiële lasten opleggen. Ook wordt in de verordening voor bepaalde vergunningen verwezen naar het belastingreglement (vb. ontbreken van parkeerplaatsen).

Wijziging verordening

Het bestuur wenst de verordening van 2017 te herzien om enkele andere en/of nieuwe accenten te leggen en de tekst aan te passen o.b.v. de ervaringen die ermee opgedaan werden.

De gemeenteraad keurde op 27 mei 2021 het ontwerp van de gewijzigde stedenbouwkundige verordening goed.

Over deze ontwerptekst wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 5 juli 2021 tot en met 3 augustus 2021. De ontwerptekst is op deze pagina raadpleegbaar onder downloads.

Vragen, opmerkingen en ideeën kunnen tijdens deze periode bezorgd worden aan de dienst Omgevingsbeleid:

- per mail: gemeentebestuur@grimbergen.be;

- per brief: gemeente Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen;

- via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis.