Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

In de gemeente Grimbergen geldt een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met voorschriften omtrent woonkwaliteit, parkeren, bouwvolumes, tuinaanleg, wegenisontwerp, publiciteit,... De voorschriften van BPA's, RUPs, provinciale en gewestelijke verordeningen hebben evenwel voorrang.

Ze kan verder meldingsplichtige handelingen vergunningsplichtig maken en voor vrijgestelde handelingen een meldingsplicht invoeren.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan de aanvrager van een omgevingsvergunning ook technische en financiële lasten opleggen. Ook wordt in de verordening voor bepaalde vergunningen verwezen naar het belastingreglement (vb. ontbreken van parkeerplaatsen).

Wijziging verordening

Het bestuur wenst de verordening van 2017 te herzien om enkele andere en/of nieuwe accenten te leggen en de tekst aan te passen o.b.v. de ervaringen die ermee opgedaan werden.

De gemeenteraad keurde op 27 mei 2021 het ontwerp van de gewijzigde stedenbouwkundige verordening goed (raadpleegbaar bij Downloads).

De gemeente ontving op 8 september 2021 de beslissing van team MER dat voor de wijziging van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening geen plan-MER opgemaakt dient te worden.

Deze beslissing en de screeningsnota zijn raadpleegbaar bij Downloads, op het gemeentehuis en in de MER-databank (www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank).