Participatieplatform 'Grimbergen denkt mee'

Wat is 'Grimbergen denkt mee'?

'Grimbergen denkt mee' is het participatieplatform van gemeente Grimbergen. Via dit platform vragen we regelmatig uw mening rond verschillende onderwerpen en informeren we u over inspraak in onze gemeente. Op deze manier willen we samen met u verder bouwen aan een gedragen beleid en een gemeente waarin iedereen zich geborgen voelt. 

U kan het platform steeds raadplegen via www.grimbergendenktmee.be


Ontdek de projecten

Mobiliteitsplan Grimbergen

Het huidige mobiliteitsplan van onze gemeente dateert van 2015 en smeekt om een update. Het nieuwe mobiliteitsplan van Grimbergen moet een realistisch en samenhangend mobiliteitsbeleid omschrijven dat door alle betrokkenen gedragen wordt en dat tegemoet komt aan de actuele en toekomstige mobiliteitsnoden in de gemeente. 

Om het beleid af te stemmen op de draagkracht van de gemeente willen we van bij de start iedereen betrekken. Op die manier krijgt het mobiliteitsplan vorm op basis van de input van zowel inwoners als andere belanghebbenden (De Lijn, Vlaamse overheid, ....). Om dit te realiseren voorzien we verschillende vormen van participatie. 

Meer informatie kan u terugvinden op www.grimbergendenktmee.be/mobiliteitsplan 

Klimaatplan Grimbergen

De gemeente Grimbergen engageert zich om de klimaatwijziging te helpen inperken door de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied terug te dringen. 

Met de maatregelen opgenomen in het klimaatplan wil de gemeente bijdragen tot een CO2-besparing van 40,7% van de uitstoot in 2011 tegen 2030. Naast de CO2-reductie moeten ook maatregelen genomen worden om de negatieve effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk in te dijken. 


#PaalveldRenoveert 

De gemeente Grimbergen heeft 3 wijken geselecteerd om een collectief renovatietraject uit te rollen. Samen met Energiehuis 3Wplus wordt er begeleiding aangeboden bij het energiezuinig renoveren van woningen. Het project start in de Paalveldwijk.  

Meer informatie kan u terugvinden op www.grimbergendenktmee.be/paalveldrenoveert

  

#Strombeekvergroent 

Zes straten in Strombeek-Bever werden uitgekozen voor een vergroeningsproject. Dit is een project van Energiehuis 3Wplus in samenwerking met de gemeente Grimbergen en met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Het project heeft de bedoeling om de woningen in de dorpskern van Strombeek te vergroenen.  

Meer informatie kan u terugvinden op www.grimbergendenktmee.be/strombeekvergroent


Laadpalen 

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein zal de komende jaren door de Vlaamse Overheid georganiseerd worden. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die de komende twee jaar deze uitrol zullen verzorgen. De keuze voor locaties voor publieke laadpalen gebeurt op drie manieren, namelijk volgens de principes ‘Paal volgt wagen’, ‘Paal volgt paal’ en het doorgeven van strategische locaties door lokale besturen. Het is voor deze laatste stap dat de gemeente ideeën vraagt aan burgers. Welke locatie zien zij als ideale locatie voor het plaatsen van een publiek toegankelijke laadpaal. 

Meer informatie kan u terugvinden op www.grimbergendenktmee.be/laadpalen