Participatieplatform 'Grimbergen denkt mee'

Wat is 'Grimbergen denkt mee'?

'Grimbergen denkt mee' is het participatieplatform van gemeente Grimbergen. Via dit platform vragen we regelmatig jouw mening rond verschillende onderwerpen en informeren we jou over inspraak in onze gemeente. Op deze manier willen we samen met jou verder bouwen aan een gedragen beleid en een gemeente waarin iedereen zich geborgen voelt. 

Je kan het platform steeds raadplegen via www.grimbergendenktmee.be


Ontdek de projecten

Knelpunten Wateroverlast

Het klimaat verandert. Wereldwijd warmt de aarde op en krijgen we te maken met steeds extremer weer. Ook in onze gemeente merken we deze veranderingen. Door de klimaatverandering zal de intensiteit van de regenbuien toenemen en zullen er meer extreme buien zijn. In de afgelopen tien jaar kwamen die al vaker voor dan zeventig jaar geleden. In 2050 zullen extreme buien zo’n vijf keer vaker voorkomen dan nu.

De gemeente Grimbergen wil zich wapenen voor de toekomst en is gestart met tal van initiatieven (opmaak onthardingsstudies, hemelwater- en droogteplan,…) om een antwoord te bieden op de steeds extremere weersomstandigheden. Hevige regen veroorzaakte al meermaals wateroverlast in onze gemeente. Op sommige plekken is de oorzaak duidelijk en zijn er al oplossingen gedefinieerd of uitgevoerd, op andere plaatsen vergt dit grondiger onderzoek en zijn we vaak afhankelijk van externe factoren.

De voorbije jaren werden de kritieke plekken en de risicozones voor wateroverlast in kaart gebracht. Om een vollediger beeld te krijgen van de waterproblematiek binnen onze gemeente organiseren we in de maanden maart en april 2023 een burgerbevraging, want wateroverlast aanpakken… dat doen we samen!

Knelpunt melden of meer info: Knelpunten wateroverlast (grimbergendenktmee.be)

Mobiliteitsplan Grimbergen

Het huidige mobiliteitsplan van onze gemeente dateert van 2015 en smeekt om een update. Het nieuwe mobiliteitsplan van Grimbergen moet een realistisch en samenhangend mobiliteitsbeleid omschrijven dat door alle betrokkenen gedragen wordt en dat tegemoet komt aan de actuele en toekomstige mobiliteitsnoden in de gemeente. 

Om het beleid af te stemmen op de draagkracht van de gemeente willen we van bij de start iedereen betrekken. Op die manier krijgt het mobiliteitsplan vorm op basis van de input van zowel inwoners als andere belanghebbenden (De Lijn, Vlaamse overheid, ....). Om dit te realiseren voorzien we verschillende vormen van participatie. 

Meer informatie kan je terugvinden op www.grimbergendenktmee.be/mobiliteitsplan 

 

#PaalveldRenoveert 

De gemeente Grimbergen heeft 3 wijken geselecteerd om een collectief renovatietraject uit te rollen. Samen met Energiehuis 3Wplus wordt er begeleiding aangeboden bij het energiezuinig renoveren van woningen. Het project start in de Paalveldwijk.  

Meer informatie kan je terugvinden op www.grimbergendenktmee.be/paalveldrenoveert

  

#Strombeekvergroent 

Zes straten in Strombeek-Bever werden uitgekozen voor een vergroeningsproject. Dit is een project van Energiehuis 3Wplus in samenwerking met de gemeente Grimbergen en met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Het project heeft de bedoeling om de woningen in de dorpskern van Strombeek te vergroenen.  

Meer informatie kan je terugvinden op www.grimbergendenktmee.be/strombeekvergroent


Laadpalen 

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein zal de komende jaren door de Vlaamse Overheid georganiseerd worden. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die de komende twee jaar deze uitrol zullen verzorgen. De keuze voor locaties voor publieke laadpalen gebeurt op drie manieren, namelijk volgens de principes ‘Paal volgt wagen’, ‘Paal volgt paal’ en het doorgeven van strategische locaties door lokale besturen. Het is voor deze laatste stap dat de gemeente ideeën vraagt aan burgers. Welke locatie zien zij als ideale locatie voor het plaatsen van een publiek toegankelijke laadpaal. 

Meer informatie kan je terugvinden op www.grimbergendenktmee.be/laadpalen