Participatieplatform 'Grimbergen denkt mee'

Wat is 'Grimbergen denkt mee'?

'Grimbergen denkt mee' is het participatieplatform van gemeente Grimbergen. Via dit platform vragen we regelmatig uw mening rond verschillende onderwerpen en informeren we u over inspraak in onze gemeente. Op deze manier willen we samen met u verder bouwen aan een gedragen beleid en een gemeente waarin iedereen zich geborgen voelt. 

U kan het platform steeds raadplegen via grimbergendenktmee.be


Ontdek de projecten

Bibliotheek van de toekomst

De gemeente Grimbergen bouwt een nieuw administratief centrum in het centrum van Grimbergen. Hierin komt ook de nieuwe bibliotheek. Het gemeentebestuur wil de nieuwe 'bibliotheek van de toekomst' zo vorm geven dat ze voldoet aan de noden en verwachtingen van de inwoners. Hierbij rijzen heel wat vragen en waarschijnlijk moet het meer zijn dan 'boekje in en boekje uit'. 

  • Om de juiste keuzes te maken start de gemeente met een participatietraject. Tijdens het traject kan u op verschillende momenten meedenken over de vorm en invulling van de nieuwe bibliotheek. 

  • De enquête op grimbergendenktmee.be is afgelopen. U kan wel nog alle ideeën bekijken op dit platform.  

Mobiliteitsplan Grimbergen

Het huidige mobiliteitsplan van onze gemeente dateert van 2015 en smeekt om een update. Het nieuwe mobiliteitsplan van Grimbergen moet een realistisch en samenhangend mobiliteitsbeleid omschrijven dat door alle betrokkenen gedragen wordt en dat tegemoet komt aan de actuele en toekomstige mobiliteitsnoden in de gemeente. 

Om het beleid af te stemmen op de draagkracht van de gemeente willen we van bij de start iedereen betrekken. Op die manier krijgt het mobiliteitsplan vorm op basis van de input van zowel inwoners als andere belanghebbenden (De Lijn, Vlaamse overheid, ....). Om dit te realiseren voorzien we verschillende vormen van participatie. Tijdens de eerste fase lanceren we een interactieve burgerbevraging waarin we peilen naar de visie van onze inwoners over thema's als leefbaarheid, circulatie en parkeren. 

U kan de enquête invullen op www.grimbergendenktmee.be

Klimaatplan Grimbergen

De gemeente Grimbergen engageert zich om de klimaatwijziging te helpen inperken door de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied terug te dringen. 

Met de maatregelen opgenomen in het klimaatplan wil de gemeente bijdragen tot een CO2-besparing van 40,7% van de uitstoot in 2011 tegen 2030. Naast de CO2-reductie moeten ook maatregelen genomen worden om de negatieve effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk in te dijken. Deze acties en maatregelen zitten vervat in het adaptatieluik van het klimaatplan. 

Nu het klimaatplan 2021-2030 werd goedgekeurd door de gemeenteraad, kunnen we starten met de uitvoering van de acties. De gemeente zal de acties uit het klimaatplan niet alleen kunnen uitvoeren. Naast de inspanningen van het gemeentebestuur zullen er ook inspanningen nodig zijn van inwoners, bedrijven, verenigingen, ... .

  • Wilt u ook actie ondernemen, maar weet u niet wat te doen? Neem dan zeker al eens een kijkje op grimbergendenktmee.be