Handhaving Milieu

Algemeen gesteld mag niemand buitensporige overlast of hinder voor zijn omgeving creëren. Bovendien moet de exploitant van een bedrijf de nodige maatregelen nemen waardoor de omgeving zo min mogelijk hinder van zijn activiteiten ondervindt. Vanuit dit principe werd er heel wat wetgeving uitgevaardigd.

Milieuhinder kan verschillende vormen omvatten zoals:

  • geluid
  • geur
  • asbest
  • stof
  • opslag van afval
  • licht
  • water
  • bodem


De regelgeving heeft bepaald dat bedrijven zijn ingedeeld in drie mogelijke klassen. De indeling in klassen duiden op de graad van mogelijke hinder:

  • Bedrijven met klasse 1 activiteiten: meest hinderlijke activiteit en vallen onder het toezicht van de milieu-inspectie (Vlaamse overheid – Afdeling Handhaving)
  • Bedrijven met klasse 2 of klasse 3 activiteiten: minder hinderlijke activiteiten en vallen onder het toezicht van de gemeentelijke toezichthouders.


Ook werd in de gemeenteraad van 26 augustus 2021 beslist om een samenwerking met Haviland Intercommunale af te sluiten inzake handhaving milieu. De gemeente kan beroep doen op een intergemeentelijke toezichthouder. De toezichthouder heeft de nodige opleiding en erkenning genoten en biedt een neutrale en deskundige aanpak van de toezichtstaken. Net zoals voor ruimtelijke ordening bestaat er binnen de gemeente voor milieu een prioriteitenkader. Overtredingen die als prioriteiten worden beschouwd zullen prioritair behandeld worden.

Hoe behandelen wij een melding?

We maken een onderscheid tussen bedrijven met klasse 1 activiteiten of bedrijven met klasse 2 en 3 activiteiten. Als de hinder of overlast afkomstig is van een klasse 1 bedrijf dan zal de milieu-inspectie worden ingelicht en staan zij in voor de verdere opvolging van de melding. De milieuhinder afkomstig van klasse 2 en klasse 3 bedrijven vallen onder de bevoegdheid van de aangestelde lokale toezichthouder. Deze beschikt over een uitgebreide kennis van de milieuwetgeving en een arsenaal aan handhavingstools om milieu-inbreuken en milieumisdrijven te vermijden, te constateren en te (laten) herstellen. Bovendien kan de lokale toezichthouder zowel op het openbaar domein als bij bedrijven en particulieren handhaven.