Handhaving Politiereglement

Het politiereglement

Vanaf 1 februari 2021 geldt het algemeen politiereglement Hierin staat wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en op het openbaar domein (bijvoorbeeld wildplassen, sluikstorten, nachtlawaai, loslopende honden enz.)

Doe je iets wat niet mag volgens het politiereglement? Dan kan je hiervoor een GAS krijgen. GAS staat voor een ‘gemeentelijke administratieve sanctie’. Een gemeentelijke administratieve sanctie kan worden opgelegd aan iedereen die ouder is dan 14 jaar wanneer zij openbare overlast veroorzaken.

Overtredingen op bepalingen van het algemeen politiereglement worden in onze gemeente vastgesteld door politieambtenaren, door gemeentelijke GAS-vaststellers en door gemeenschapswachten-vaststellers (link naar pagina). De sanctionerende ambtenaar bepaalt op neutrale wijze de gemeentelijke administratieve sanctie (geldboete). De gemeente heeft hiervoor Haviland Intercommunale aangesteld.

Welke overtredingen?

GAS-1 inbreuken: overlastinbreuken: Inbreuken inzake openbare rust, openbare veiligheid, vlotte doorgang, reinheid, dieren, enz ... Bijvoorbeeld wildplassen, loslopende honden,…

GAS-2 en 3 inbreuken: gemengde inbreuken: Gemengde inbreuken die ook strafbaar gesteld worden in de strafwetgeving bijvoorbeeld beschadigingen van grafstenen, nachtlawaai, vernieling van voertuigen,…

GAS-4 inbreuken: verkeersinbreuken: Verkeersinbreuken die strafbaar gesteld worden in verkeerswetgeving, maar die door middel van een protocol met de procureur des Konings strafbaar gesteld worden met een GAS-sanctie bijvoorbeeld parkeren op het voetpad, parkeren binnen een woonerf, parkeren bij een oversteekplaats voor voetgangers,… 

Welke sancties?

Voor GAS 1 2 3:

 • De sanctionerend ambtenaar heeft een beoordelingsvrijheid en legt een sanctie op die proportioneel is in functie van de zwaarte van de feiten en eventuele herhaling.
 • Naargelang de ernst van de feiten kunnen er geldboetes opgelegd worden tussen 60 euro en 350 euro. Voor minderjarigen bedraagt de boete maximum 175 euro en zal steeds bemiddeling worden aangeboden.
 • Als je dit aanbod weigert of de bemiddeling faalt, dan wordt de GAS-procedure verdergezet.
 • Je kan binnen de 15 dagen na kennisgeving verweer indienen.
 • De sanctionerend ambtenaar staat in voor de behandeling van het verweer.


Voor GAS 4:

 • Afhankelijk van de overtreding bedraagt deze geldboete € 58 of € 116. Deze bedragen zijn wettelijk bepaald, de sanctionerend ambtenaar kan hier niet van afwijken.
 • Heb je een geldboete ontvangen en ben je het niet eens met die beslissing? Je hebt 30 dagen de tijd om na ontvangst van de brief verweer in te dienen.
 • Verweer wordt niet behandeld door het gemeentebestuur, maar door de sanctionerend ambtenaar van Haviland.


Naast geldboetes (opgelegd door de sanctionerend ambtenaar) zijn er nog drie andere administratieve sancties mogelijk:

 • Administratieve sluiting van een instelling gedurende een termijn van maximum 3 maanden.
 • Administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning.
 • Administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning.


Deze sancties worden door het college van burgemeester en schepenen opgelegd.