Handhaving Ruimtelijke Ordening

Soms is de uitvoering van een gebouw niet conform de afgeleverde omgevingsvergunning. Denk hierbij aan een woning die langer, breder of hoger is dan bepaald in de vergunning. Ook kan het zijn dat er visueel geen verschil is, maar dat de functie van het gebouw voor iets anders gebruikt wordt dan waarvoor deze is vergund. Een loods die wordt omgevormd tot een residentiƫle woning bijvoorbeeld.

Welke overtredingen?

Stedenbouwkundige overtredingen waarbij de uitvoering van de vergunning en de plannen of het gebruik van (delen van) het gebouw strijdig is met de vergunning of de wetgeving. Ook werken die vergunningsplichtig zijn maar waarvoor geen vergunning werd aangevraagd worden als overtreding beschouwd.

Bovendien betekent het feit dat de bouwovertreding al tientallen jaren op deze manier aanwezig is of door een vorige eigenaar werd veroorzaakt niet dat daarmee de overtreding niet meer bestaat of het gebouw vergund is.

Hoe behandelen wij een melding?

Wij streven in de eerste plaats naar sensibilisering en spontaan herstel door de overtreder. Wanneer dit niet lukt kan de verbalisant ruimtelijke ordening of politie een proces-verbaal of een verslag van vaststellingen opstellen. Ook kunnen zij mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn de werken of het gewoonlijk gebruik (bijvoorbeeld het gewoonlijk gebruik om grond te gebruiken voor het parkeren van voertuigen) laten stilleggen. Als er na de vaststelling van een bouwinbreuk of bouwmisdrijf geen einde is gesteld aan deze schending door een regularisatievergunning of een vrijwillig herstel kan een bestuurlijke maatregel tot herstel en/of de betaling van een meerwaarde worden opgelegd.

Help! Ik heb een stedenbouwkundige overtreding begaan, wat moet ik doen?

We maken een onderscheid tussen overtredingen of het in stand houden van een strijdig gebruik dat regulariseerbaar is of niet. Het is namelijk niet altijd noodzakelijk dat alles moet worden afgebroken. Soms komt de huidige toestand toch in aanmerking voor een vergunning. Dit wordt getoetst aan de huidige stedenbouwkundige wetgeving, afspraken, plannen of de bestaande toestand is toegelaten.  Hiervoor zal dan een aanvraag tot regularisatie moeten worden ingediend.

Als de huidige functie, vorm, afmetingen of materiaalkeuze van het pand of woning niet overeenkomen met de geldende stedenbouwkundige wetgeving dan zullen de nodige aanpassingswerken uitgevoerd moeten worden. In de gemeenteraad van 26 augustus 2021 werd beslist om ons op vlak van handhaving ruimtelijke ordening te laten ondersteunen door Haviland Intercommunale. De dienst Handhaving blijft de regie behouden van de dossiers. Vlaanderen heeft gewestelijke handhavingsprioriteiten. Ook het parket heeft eigen prioriteiten, maar ook de gemeente heeft haar eigen gemeentelijke handhavingsprioriteiten goedgekeurd. Wanneer een overtreding binnen de gewestelijke of gemeentelijke handhavingsprioriteiten valt, betekent dat de opvolging ervan hoge prioriteit kent.