Holle wegen-complex 'Diepe Kanten/Kattebergen'

De waardevolle holle weg ‘Diepe Kanten’ met diep ingesneden taluds vormt een belangrijke schakel als natuurverbindingsgebied tussen de beschermde Maalbeekvallei en de Tangebeekvallei. De holle weg verbindt deze gebieden via een belangrijke open kouter met een complex aan trage wegen en groene stapstenen.

Huidige toestand

Het holle wegen complex is momenteel in slechte staat. De vorige ingrijpende onderhoudswerken dateren van 1998. De gemeente wil ervoor zorgen dat de bestaande holle weg opgewaardeerd wordt door deze maximaal te beschermen tegen de druk uit de omgeving en tegelijkertijd ook de biodiversiteit te versterken. Hiervoor werd een beheervisie uitgeschreven door de vzw Pro Natura.

Samen met het achterstallig beheer en de aanpak van de erosieproblematiek wil de gemeente vooral door de herinrichting van de verschillende toegangen en de centrale zone het groot publiek bewust maken van de ecologische waarde van deze groene zone en het belang hiervan voor heel wat soorten. Aan de inkom vanuit Borgtstraat/Eeuwlaan richten we een resthoekje in als “bijenhoek”, op het kruispunt in de holle weg besteden we dan wat extra aandacht aan bv ‘vleermuizen’.
Het plaatsen van infoborden moet duiding geven aan het belang van deze unieke holle weg in Grimbergen. Een infomoment met de buurt en geïnteresseerde inwoners ging door op 28 november 2021.

Herstelbeheer werken en fasering

Eind maart werden in een eerste fase vellings- en dunningswerken uitgevoerd aan het begin van de holle weg. We haalden in de zone grenzend aan de nieuwe verkaveling de grootste druk weg van de taludschouder en creëerden zo meer licht.

Midden december pakken we het meer centrale gedeelte aan tussen het landbouwgebied en de Nieuwe Schapenweg (kant Borgtstraat).

Hier zullen opnieuw vellingen en dunningen gebeuren in functie van veiligheid en toekomstbomen. Ongewenste fietspaden worden definitief afgesloten met gevelde boomstammen en/of kroonhout.
De bosrand grenzend aan de landbouwzone wordt deels in hakhout gezet om deze structuurrijker te maken. Opnieuw worden enkele zwaardere bomen op de schouder van deze talud geveld om de druk te verlichten en meer licht te creëren.

Deze werken worden uitgevoerd door de vzw Pro Natura, Houtemsesteenweg 23, 1800 Vilvoorde in opdracht van de gemeente Grimbergen.
De kapmachtiging voor deze werken werd uitgereikt door het Agentschap Natuur en Bos op 7 januari 2022. De middelhoutkap betreft een kapping met spontane verbossing en terug uitlopen van het hakhout. Waar noodzakelijk zal in het volgende plantseizoen heraangeplant worden.

De doorgang voor wandelaars en fietsers zal onmogelijk zijn uit veiligheidsoverwegingen vanaf 12 december t.e.m. 16 december 2022.

Steun provincie 

De provincie Vlaams-Brabant kende hiervoor een subsidiebedrag van € 13.835,36 toe: "Het project betekent een aanzienlijke versterking van de rol van de holle weg als verbindingselement binnen het bestaande groenblauwe netwerk. Daarnaast zal de uitvoering van dit project de volledige holle weg weerbaarder maken tegen negatieve omgevingsfactoren (gebruik mountainbikes, achterstand in hakhoutbeheer, aanpalend landbouwgebied, druk vanuit de aanpalende woonwijk,...). De realisatie van het project is dan ook van groot lokaal belang."

De vzw Pro Natura zal de werken uitvoeren in opdracht van de gemeente Grimbergen.

Beheervisie holle weg Diepe Kanten-Kattebergen.pdf428,2 Kb(pdf)