Holle wegencomplex Kattebergen-Diepekanten

De waardevolle holle weg ‘Kattebergen-Diepekanten’ met diep ingesneden taluds vormt een belangrijke schakel als natuurverbindingsgebied tussen de beschermde Maalbeekvallei en de Tangebeekvallei. De holle weg verbindt deze gebieden via een belangrijke open kouter met een complex aan trage wegen en groene stapstenen.

Huidige toestand

Het holle wegencomplex is momenteel in slechte staat. De vorige ingrijpende onderhoudswerken dateren van 1998. De gemeente wil ervoor zorgen dat de bestaande holle weg opgewaardeerd wordt door deze maximaal te beschermen tegen de druk uit de omgeving en tegelijkertijd ook de biodiversiteit te versterken. Hiervoor werd een beheervisie uitgeschreven door de vzw Kiemkracht (voorheen Pro Natura).

Samen met het achterstallig beheer en de aanpak van de erosieproblematiek wil de gemeente vooral door de herinrichting van de verschillende toegangen en de centrale zone het groot publiek bewust maken van de ecologische waarde van deze groene zone en het belang hiervan voor heel wat soorten. Aan de inkom vanuit Borgtstraat/Eeuwlaan richten we een resthoekje in als 'bijenhoek'; op het kruispunt in de holle weg besteden we dan wat extra aandacht aan bv ‘vleermuizen’.

Het plaatsen van infoborden moet duiding geven aan het belang van deze unieke holle weg in Grimbergen. Een infomoment met de buurt en geïnteresseerde inwoners ging door op 28 november 2021.

Herstelbeheer werken en fasering

Eind maart 2022 werden in een eerste fase vellings- en dunningswerken uitgevoerd aan het begin van de holle weg. We haalden in de zone grenzend aan de nieuwe verkaveling de grootste druk weg van de taludschouder en creëerden zo meer licht.

Midden december 2022 werd fase 2 ingeleid. Er vonden opnieuw vellingen en dunningen plaats, ditmaal in het meer centrale gedeelte. 

Een jaar later, van 12 t.e.m. 15 december 2023, pakken we het meer centrale gedeelte aan tussen het landbouwgebied en de Nieuwe Schapenweg (kant Borgtstraat).

Hier zullen opnieuw vellingen en dunningen gebeuren in functie van veiligheid en toekomstbomen. Ongewenste fietspaden worden definitief afgesloten met gevelde boomstammen en/of kroonhout.
De bosrand grenzend aan de landbouwzone wordt deels in hakhout gezet om deze structuurrijker te maken. Opnieuw worden enkele zwaardere bomen op de schouder van het talud geveld om de druk te verlichten en meer licht te creëren.

Deze werken worden uitgevoerd door de vzw KiemKracht, in opdracht van de gemeente Grimbergen. 
De kapmachtiging voor deze werken werd uitgereikt door het Agentschap Natuur en Bos op 7 januari 2022. De middelhoutkap betreft een kapping met spontane verbossing en terug uitlopen van het hakhout. Waar noodzakelijk zal in het volgende plantseizoen heraangeplant worden.

De laatste loodjes...

In het voorjaar 2024 wordt het takkenafval verder opgeruimd en zal een kwalitatieve doorsteek gemaakt worden vanaf de nieuwe verkaveling Kattebergen naar het centrale gedeelte van de holle weg en voorziet Kiemkracht de inrichting en afwerking van de toegangszone langs de Borgtstraat 101 en van het centrale gedeelte (infoborden, bijen-/totempalen). Centraal in de holle weg wordt een spelelement toegevoegd voor kinderen bv. een kleine speelzone met (stap)stammetjes. De afwerking van dit project wordt ludiek gevierd met een educatieve workshop en/of educatieve wandeling voor schoolkinderen gecombineerd met een persmoment. Meer nieuws volgt!

Steun provincie 

De provincie Vlaams-Brabant kende hiervoor een subsidiebedrag van € 13.835,36 toe: "Het project betekent een aanzienlijke versterking van de rol van de holle weg als verbindingselement binnen het bestaande groenblauwe netwerk. Daarnaast zal de uitvoering van dit project de volledige holle weg weerbaarder maken tegen negatieve omgevingsfactoren (gebruik mountainbikes, achterstand in hakhoutbeheer, aanpalend landbouwgebied, druk vanuit de aanpalende woonwijk ...). De realisatie van het project is dan ook van groot lokaal belang."

Beheervisie holle weg Diepe Kanten-Kattebergen.pdf428,2 Kb(pdf)