Holle wegen-complex 'Diepe Kanten/Kattebergen'

De waardevolle holle weg ‘Diepe Kanten’ met diep ingesneden taluds vormt een belangrijke schakel als natuurverbindingsgebied tussen de beschermde Maalbeekvallei en de Tangebeekvallei. De holle weg verbindt deze gebieden via een belangrijke open kouter met een complex aan trage wegen en groene stapstenen.

Huidige toestand

Het holle wegen complex is momenteel in slechte staat. De vorige ingrijpende onderhoudswerken dateren van 1998. De gemeente wil ervoor zorgen dat de bestaande holle weg opgewaardeerd wordt door deze maximaal te beschermen tegen de druk uit de omgeving en tegelijkertijd ook de biodiversiteit te versterken. Hiervoor werd een beheervisie uitgeschreven door de vzw Pro Natura.

Samen met het achterstallig beheer en de aanpak van de erosieproblematiek wil de gemeente vooral door de herinrichting van de verschillende toegangen en de centrale zone het groot publiek bewust maken van de ecologische waarde van deze groene zone en het belang hiervan voor heel wat soorten. Aan de inkom vanuit Borgtstraat/Eeuwlaan richten we een resthoekje in als “bijenhoek”, op het kruispunt in de holle weg besteden we dan wat extra aandacht aan bv ‘vleermuizen’.
Het plaatsen van infoborden moet duiding geven aan het belang van deze unieke holle weg in Grimbergen. Een infomoment met de buurt en geïnteresseerde inwoners ging door op 28 november 2021.

Herstelbeheer werken en fasering

De taluds zijn in slechte staat en vragen een grondige onderhoudsbeurt.

In een eerste fase creëren we licht. Hiervoor is een sterke dunning nodig: we kappen een aantal acacia’s en enkele andere boomsoorten. Op 29, 30 en 31 maart 2022 zal de holle weg hierdoor ontoegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.

Om de impact op het ecosysteem te beperken, spreiden we deze werken over drie jaar en verdelen we het gebied in verschillende beheerzones. De erosieproblemen pakken we aan met enkele dammen op de meest aangetaste taluds. Kroonhout laten we liggen en ongewenste (fiets)paden sluiten we af met gevelde boomstammen. De vergunning voor deze middelhoutkap met spontane verbossing en het terug uitlopen van het hakhout werd uitgereikt door Agentschap Natuur en Bos op 7 januari 2022. Waar noodzakelijk zal in het volgende plantseizoen heraangeplant worden.

Steun provincie 

De provincie Vlaams-Brabant kende hiervoor een subsidiebedrag van € 13.835,36 toe: "Het project betekent een aanzienlijke versterking van de rol van de holle weg als verbindingselement binnen het bestaande groenblauwe netwerk. Daarnaast zal de uitvoering van dit project de volledige holle weg weerbaarder maken tegen negatieve omgevingsfactoren (gebruik mountainbikes, achterstand in hakhoutbeheer, aanpalend landbouwgebied, druk vanuit de aanpalende woonwijk,...). De realisatie van het project is dan ook van groot lokaal belang."

De vzw Pro Natura zal de werken uitvoeren in opdracht van de gemeente Grimbergen.

Beheervisie holle weg Diepe Kanten-Kattebergen.pdf428,2 Kb(pdf)