Gemeentelijke Facebookpagina


De gemeente Grimbergen heeft vanaf heden ook een Facebookpagina.

Voor alle nieuwtjes en info kan je hier terecht.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Inhoudelijk akkoord 2013-2018

Sociaal beleid
De huidige sociale verworvenheden bewaren. Aandacht voor de noden van alle inwoners. Het sociaal beleid van het OCMW verder uitbouwen.

Nederlandstalig karakter
De voertaal is het Nederlands en verplicht in alle officiële contacten met de inwoners, ook voor de gebruikers van de gemeentelijke infrastructuur. Anderstalige nieuwkomers actief stimuleren Nederlands te leren. Ook met de handelaars overleg plegen.

Mobiliteit
Bij heraanleg van wegen zal rekening gehouden worden met het geldend snelheidsregime.
Het fiets- en trage-wegennetwerk verder uitbreiden, fietsenstallingen aanleggen, aandacht voor voetpaden en parkeergelegenheid.

Modern bestuur
Personeelsbeleid aanpassen aan de huidige verwachtingen. Dynamisch communiceren met de bevolking. Belangrijke realisaties tijdig informeren. Wijkvergaderingen en infomomenten organiseren.

Jeugd

De jongeren helpen een jeugdhuis op te starten in Grimbergen en Strombeek-Bever op een geschikte locatie.

Cultuur
De uitgebreide culturele infrastructuur behouden, indien nodig met gedeeltelijke renovatie en nieuwbouw, afhankelijk van de financiële realiteit. Elke Grimbergenaar moet de kans krijgen kennis te maken met ons cultureel aanbod.

Sport
Bestaande sportaccommodaties optimaliseren en de lacunes invullen. Het samenvoegen van verschillende jeugdwerkingen nastreven zodat deze clubs van bepaalde voordelen kunnen genieten.
Sport promoten bij de minder actieve bevolking.

Milieu
Natuurverbindingsgebieden en ankerplaatsen dienen beschermd.
Het afvalstoffenbeleid herzien in functie van specifieke noden zoals van ouderen, minder mobielen, jonge gezinnen.
Sluikstorten efficiënt aanpakken. Afvalpreventie en -vermindering blijvend promoten.
De wateroverlast terugdringen.
Erosiebestrijdingsplannen blijvend op de agenda plaatsen.
Voorbeeldfunctie hebben betreffende energiebeleid.

KMO en middenstand
Een ondernemingsloket opstarten als aanspreekpunt voor alle ondernemers. Het uitgewerkte detailhandelsplan verder implementeren.

Veiligheid

Streven naar een veilige en aangename leefomgeving. De sociale controle bevorderen via ontmoetingsplaatsen in de buurten.
De wijkagenten nog zichtbaarder en meer aanspreekbaar maken.
Eventueel samenwerken met andere politiezones om de burger sneller en efficiënter te helpen.

Onderwijs
Onze betrachting is dat alle Grimbergse kinderen een plaats hebben in Grimbergse basisscholen. Gezien de stijging van het aantal leerlingen dient er geïnvesteerd te worden in aangepaste infrastructuur.

Toerisme
Grimbergen heeft veel toeristische troeven die nog beter kunnen uitgespeeld worden. Investeren in onderhoud en instandhouding van ons historisch erfgoed.

Ruimtelijke ordening
De bestaande (woon)kernen versterken zodat de beschikbare open ruimtes gevrijwaard worden.
Het Gemeentelijk Structuurplan volgen bij nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.
Via het Masterplan komen er in Strombeek-Bever nieuwe, financieel haalbare woningen en verschillende woonvormen, tevens voorzien van huisvesting voor gemeenschapsvoorzieningen.

Financieel beleid

Financiën stoelen op een realistische prognose.