Inname openbaar domein - signalisatievergunning

Voert u zelf werken uit, laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden:

 • het (ver)bouwen van een gebouw
 • het plaatsen van een container 
 • het plaatsen van een zomerterras voor een café
 • het plaatsen van een tijdelijke installatie (betonmolen, werfkeet enz.)
 • het plaatsen van een automaat (voor drank, brood, gebak enz.)
 • het plaatsen van een reclamepaneel op de stoep


De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Termijn

Aanvragen zonder hinder (voetpad 1,5 m vrij of enkel inname van parkeerplaatsen):

Je dient de aanvraag minstens 5 werkdagen vóór de startdatum in.

 

Bij werken mét hinder:

Je dient de aanvraag minstens 7 werkdagen vóór de startdatum in.

Voorwaarden

U hebt toelating van de overheid, van de wegbeheerder... om de werken uit te voeren.

Vraag je vergunning digitaal aan

Vanaf 1 maart 2021 gebeuren de meeste vergunningsaanvragen enkel nog digitaal. U dient de aanvraag in te dienen via de volgende link: https://cloud.geo-it.be/webformulier_iod/Index.aspx?niscode=23025 

Nog vragen? Contacteer ons via het e-mailadres openbaar.domein@grimbergen.be

Kostprijs

Voor de inname van het openbaar domein (stoep, parkeerplaats, weg enz) moet u steeds een retributie te betalen.

Voor het plaatsen van een container, kraan, stelling, bouwmaterialen, silo’s of andere op de openbare weg dient een retributie betaald te worden van 15 euro/dag voor max. 25m2, per bijkomende m² is het 0,60€/dag extra.

Het retributiereglement kan u hier vinden: https://www.grimbergen.be/belastingsreglement-betreffende-het-privaat-gebruik-van-het-openbaar-domein

Volgende handelingen zijn vrijgesteld van de retributie. Er dient wel nog steeds een aanvraag tot inname van het openbaar te gebeuren.

 • Het gebruik van het openbaar domein uitgaande van of bevolen door de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Provincies of de Gemeenten.
 • Publiciteitskaravanen die rijwielkoersen van nationale of internationale betekenis vergezellen.
 • Gebruik van het openbaar domein in het kader van activiteiten van het Europees parlement, de  federale kamers, het Vlaamse parlement, de provincieraad en de gemeenteraad vanaf de datum van de indiening der lijsten, voor de partijen die een lijst hebben ingediend en/of voor de kandidaten die
  erop voorkomen.
 • Gebruik van het openbaar domein door jeugdgroeperingen of instanties die zich uitsluitend met
  jeugdwerking bezighouden.
 • Gebruik van het openbaar domein door onderwijsinstellingen voor zover dit louter gericht is op de
  schoolactiviteiten.
 • Gebruik van het openbaar domein door de door gemeente Grimbergen erkende of betoelaagde
  verenigingen.
 • Het gebruik van de openbare weg per voertuig met eigen beweegkracht voor de verkoop aan de
  particuliere verbruiker van welke voorwerpen of goederen dan ook.
 • Het gebruik van het openbaar domein voor activiteiten in samenwerking met het gemeentebestuur.

Inname van een gewestweg

Bij aanvragen van een inname openbare weg op een gewestweg, eenmalig of voor een korte periode, moet je eerst een advies vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat kan via e-mail naar district.leuven@wegenenverkeer.be. Voor iedere ingebruikneming, vanaf 24u, wordt een wettelijk voorziene retributie geheven.

Permanente inname openbaar domein

Een handel- of horecazaak heeft een vergunning voor permanente inname van het openbaar domein nodig in volgende gevallen:

 • Uitstallen van koopwaar
 • Terrasvergunning
 • Vergunning voor het permanent plaatsen van publiciteit
 • Plaatsen van bewegwijzering op een industrieterrein

Vragen?

Contacteer ons via het e-mailadres openbaar.domein@grimbergen.be