Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Rooien van bomen

Ontbossing of rooien van bomen

De definitie van ’ontbossing‘ (Bosdecreet, art. 4, 15°) luidt als volgt: “iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven”.
Indien men niet spreekt over ontbossing, gaat men het hebben over het rooien of vellen van bomen.

Rooien van bomen

Vrijstelling
Sinds het in werking treden van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is het niet langer nodig een vergunning aan te vragen voor het vellen van hoogstammige bomen, als deze voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het “Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is”.
De voorwaarden zijn:
- Ze maken geen deel uit van een bos;
- Ze liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin of in een industriegebied in de ruime zin, en niet in een woonparkgebied;
- Ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen.
- Het gaat niet om een beschermde boom of boomsoort

U neemt best contact op met onze dienst om te achterhalen of het gebouw (hoofdzakelijk) vergund is, in welke bestemmingszone het goed ligt en of het vellen van bomen zonder voorafgaandelijke vergunning niet strijdig is met de voorschriften van een BPA, RUP of verkaveling. Beschermde bomen en soorten kunnen uiteraard ook niet zomaar gerooid worden.

Het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester is ook vrijgesteld van vergunning. U dient een aanvraag voor een noodkap schriftelijk in per mail of per brief. U kan hiervoor gebruik maken van dit aanvraagformulier.

Vergunningsplichtig
Indien uw boom niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden of een stamomtrek van meer dan 1m op 1m hoogte heeft, dient u alsnog een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.  Vanaf 1 januari 2018 is dit een omgevingsvergunning (u kan uw aanvraag in de meeste gevallen via de snelinvoer indienen).

Ontbossing

Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen een bos
De definitie van ‘ontbossing’ (Bosdecreet, art. 4, 15°) luidt als volgt: “iedere handeling waardoor een bos geheel of  gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven”.
Het Bosdecreet definieert bossen als "grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtigestruikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meerfuncties vervullen". De verschillende bosfuncties zijn: economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische, organismebeschermende en milieubeschermende functies.
Meer informatie over deze definities vindt u op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing
Voor ontbossen is een omgevingsvergunning nodig. Hier gelden geen uitzonderingen op. Een bijzondere compensatieregeling is van toepassing, opgelegd door de regelgeving inzake het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Een kapmachtiging in een bos
Indien er in een bos kappingen worden uitgevoerd en deze niet leiden tot ontbossing, dient er een machtiging te worden gevraagd aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Vaak is er ook een omgevingsvergunning nodig (zie hierboven).