Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Ontbossing

Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos.

De definitie van ‘ontbossing’ (Bosdecreet, art. 4, 15°) luidt als volgt: “iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven”.
Het Bosdecreet definieert bossen als "grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtigestruikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meerfuncties vervullen". De verschillende bosfuncties zijn: economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische, organismebeschermende en milieubeschermende functies.

Meer informatie over deze definities vindt u op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing.

Voor ontbossen is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Hier gelden geen uitzonderingen op. Een bijzondere compensatieregeling is van toepassing, opgelegd door de regelgeving inzake het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Een kapmachtiging in een bos.

Indien er in een bos kappingen worden uitgevoerd en deze niet leiden tot ontbossing, dient er een machtiging te worden gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Vaak is er ook een stedenbouwkundige vergunning of een aanvraag gericht aan het college nodig.