Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Vellen van bomen

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, bepalen beide dat er voor het rooien van bepaalde hoogstammige bomen geen vergunning nodig is. Vermits er een gemeentelijk reglement op het vellen van bomen werd goedgekeurd, zijn binnen de gemeente Grimbergen wel striktere regels dan in de meeste andere gemeenten.

U hebt geen vergunning nodig

U hebt geen vergunning nodig, voor het vellen of rooien van bomen, indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

Voor loofbomen:
- de stamomtrek is kleiner dan 30 cm, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld;
- heeft nog geen hoogte van 7 m bereikt;

Voor naaldbomen:
of de stamomtrek is kleiner dan 1 m, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld
of de naaldboom heeft een stamomtrek groter dan 1 m, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld en voldoet aan volgende punten:
- maakt geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
- ze zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, en niet in een woonpark of een daarmee vergelijkbaar gebied;
- ze bevinden zich op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein;
- ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 m rondom de vergunde woning of een bedrijfsgebouw

Voor bomen met acuut gevaar:
Het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen (een stamomtrek vanaf 1 m, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld) of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en mits voorafgaandelijke schriftelijke instemming van het agentschap voor Natuur en Bos is niet vergunningsplichtig.

Voor bomen gelegen in een beheersplan of beheersvisie:
Het vellen van hoogstammige bomen (een stamomtrek vanaf 1 m, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld), gelegen op terreinen waarvoor een door de bevoegde overheid of bevoegde administratie(s) goedgekeurd beheersplan of beheersvisie bestaat op basis van de milieu- en natuurwetgeving, voorzover het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in dat beheersplan of beheersvisie is opgenomen, is geen vergunning nodig.

Aanvraag gericht aan het college

In volgende gevallen dient er een aanvraag voor het rooien van een loofboom gericht te worden aan het college van burgemeester en schepen van de gemeente Grimbergen:

de stamomtrek van de loofboom is groter dan 30 cm en kleiner dan 1 m, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld

of de loofboom heeft een hoogte van 7 m bereikt

of de loofboom heeft een stamomtrek vanaf 1 m, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld en voldoet aan volgende punten:
- ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
- ze zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, en niet in een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied;
- ze bevinden zich op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein;
- ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw;

Naar aanvraag gericht aan het college.
Indien er in een bos kappingen worden uitgevoerd en deze niet leiden tot ontbossing, dient er tevens een machtiging te worden gevraagd aan het (ANB).

Stedenbouwkundige aanvraag voor het vellen van bomen

Indien voor een hoogstammige boom (zowel loofboom als naaldboom, een stamomtrek vanaf 1 m, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld), niet aan alle van volgende punten wordt voldaan, voor zowel loofbomen als naaldbomen, is er een stedenbouwkundige aanvraag nodig:
- ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
- ze zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, en niet in een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied;
- ze bevinden zich op huiskavels van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein;
- ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw;
Naar Stedenbouwkundige aanvraag voor het rooien van bomen.
Indien er in een bos kappingen worden uitgevoerd en deze niet leiden tot ontbossing, dient er tevens een machtiging te worden gevraagd aan het (ANB).