Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Klimaatbeleid

Klimaatactieplan Grimbergen

Lokale overheden staan dicht bij de bevolking en spelen daarom een cruciale rol bij het afremmen van de klimaatverandering. Het instrument hiervoor is het Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie. Gemeenten en steden die dit convenant ondertekenen, engageren zich om concrete maatregelen te nemen om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen en een klimaatactieplan op te stellen en uit te voeren.
 
Op 25 juni 2014 ondertekende de burgemeester, samen met een aantal andere Vlaams-Brabantse gemeenten het burgemeestersconvenant. Om te weten hoeveel CO2 er bespaard moet worden, diende eerst een nulmeting uitgevoerd te worden. Deze nulmeting gaat voor verschillende sectoren (huishoudens, transport, industrie, openbare verlichting, ….) na hoeveel CO2 ze uitstoten. Het basisjaar voor de nulmeting is 2011. Vito, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, werkte in opdracht van de Vlaamse Overheid een handige Excel-tool uit die de gemeente met eigen gegevens kan aanvullen.
 
Op basis van de resultaten van de nulmeting werd een klimaatactieplan opgesteld waarin verschillende acties werden opgenomen die moeten leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot. De acties hebben betrekking op het grondgebied van de gemeente. Daarom bevat het plan acties voor zowel de publieke als de private sector (bedrijven, burgers, middenveld, scholen, …). De rol van de gemeente is dat zij het voorbeeld geeft, duidelijke maatregelen neemt en haar inwoners stimuleert om zelf actie te ondernemen.

Het klimaatactieplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2015 en werd in juni 2016 ingediend bij de Europese Commissie. Begin november 2016 kreeg het klimaatactieplan een officiële goedkeuring van Europa!

Het klimaatactieplan kan u hier raadplegen.

Tal van stakeholders zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij het klimaatbeleid. Er is een samenwerking met alle betrokken actoren nodig om de uitstoot op het grondgebied van de gemeente te kunnen terugdringen. Inwoners, bedrijven, verenigingen, … iedereen kan zijn steentje bijdragen om tot een goed resultaat te komen.

Voor een overzicht van de lopende acties per doelgroep kan u kijken naar:
- duurzaam bouwen en wonen
- duurzaam ondernemen