Klimaatplan Grimbergen 2021 -2030

Klimaatplan Grimbergen 2021 – 2030 goedgekeurd!

De gemeente Grimbergen engageert zich om de klimaatwijziging te helpen inperken door de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied terug te dringen. Hiertoe werd in samenwerking met de studiebureaus Zero Emission Solutions en Sumaqua een duurzaam klimaat- en energieactieplan (klimaatplan) opgemaakt voor de periode 2021-2030. Dit plan werd op de gemeenteraad goedgekeurd. 

Yves Verberck, schepen van leefmilieu licht toe: “Uit de nulmeting voor het jaar 2011 blijkt dat de gemeente Grimbergen een voetafdruk van 146.923 ton CO2 heeft. Dit is evenveel als wat een bos met een oppervlakte van 3,8 keer Grimbergen zou kunnen capteren. Om een betekenisvolle reductie mogelijk te maken, zullen zowel inspanningen van het gemeentebestuur nodig zijn als van inwoners, handelaars en bedrijven. Met de maatregelen opgenomen in het plan wil de gemeente bijdragen tot een CO2-besparing van 59.748 ton CO2 of 40.7% van de uitstoot in 2011 tegen 2030”.

Om deze doelstelling te behalen, zal worden ingezet op zowel energiebesparing als op hernieuwbare energie. “In eerste instantie willen we hierbij als gemeente het goede voorbeeld geven,” vertelt burgemeester Chris Selleslagh. ”Zo wordt er nu reeds gewerkt aan een spaarzaam energiebeleid voor een reeks gemeentelijke gebouwen. We werken samen met Fluvius ook verder aan de omschakeling van de openbare verlichting naar spaarzame led-verlichting. Ook willen we het aantal zonnepanelen op onze gemeentegebouwen verder doen toenemen en dit met behulp van burgerparticipatie”.

“Naast de inspanningen van het gemeentebestuur zullen er ook inspanningen nodig zijn van onze inwoners”, vertelt schepen van Wonen en Ruimtelijke ordening Bart Laeremans. “We willen onze inwoners hierbij zoveel mogelijk informeren en sensibiliseren over rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie in de woning via de organisatie van infosessies en de uitvoering van warmtescans. Maar we gaan ook een stap verder en willen onze inwoners begeleiden bij de renovatie van hun woning door het opstarten van wijkrenovatieprojecten”.

“Ook het transport is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot”, vervolgt schepen van Mobiliteit Philip Roosen. “Om de uitstoot van deze sector te verminderen, willen we telewerken en digitale vergadingen stimuleren. Ook zetten we in op elektrische deelwagens, zowel voor gemeentepersoneel als voor inwoners. Tot eind januari 2022 is de instapkost voor onze inwoners trouwens gratis. Momenteel werken we ook aan een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Grimbergen waarin we aandacht zullen hebben voor fietsstraten, trage wegen en veilige schoolomgevingen”.

“Daarnaast moeten ook maatregelen genomen worden om de negatieve effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk in te dijken”, aldus schepen voor leefmilieu Yves Verberck. “Zo zal er werk worden gemaakt van een hemelwater- en droogteplan, waarin ook een onthardingsstudie wordt opgenomen. Er wordt aandacht besteed aan de vergroening van scholen, kerkhoven, gemeentepleintjes … Ook inwoners kunnen hun steentje bijdragen door bijvoorbeeld hun woningen en tuin klimaatvriendelijker in te richten, via de beperking van verhardingen en via de aanleg van infiltratievoorzieningen, gevelgroen en groendaken, enz. Bij de gemeentelijke diensten kunnen ze altijd terecht voor advies hierover”.

Klimaatplan Grimbergen 2021-2030.pdf10,8 Mb(pdf)

Gepubliceerd op woensdag 15 dec. 2021 om 8.48 u.