Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Kopen/verkopen

Bouwmogelijkheden

Heeft u vragen over de bouwmogelijkheden op een perceel of wil u een gebouw uitbreiden dan kan u steeds contact opnemen met onze dienst of langskomen tijdens de loketuren. Wij trachten u binnen de zeven werkdagen van antwoord te voorzien. De bouwmogelijkheden op een perceel zijn afhankelijk van de bestemming van dit perceel en de hieraan verbonden geldende voorschriften. De voorschriften vloeien voort uit het gewestplan, RUP, BPA, verkaveling, verordening,...

Plannen

Bouwplannen
Onze dienst Ruimtelijke Ordening archiveert alle bouwaanvragen die zij behandelt. Indien u plannen wenst in te kijken, vragen wij u op voorhand een afspraak te maken zodat wij het dossier kunnen klaarleggen. Wenst u een (digitale) kopie dan dient u dit schriftelijk aan te vragen. Bent u eigenaar van de woning, gelieve ons dan hiervaan een bewijs te bezorgen (kopie ID-kaart, akte,...). Bent u geen eigenaar van de woning dan zal u uw aanvraag moeten richten aan het college van burgemeester en schepenen in het kader van openbaarheid van bestuur. Let op: omwille van auteursrecht en ter bescherming van de privacy kunnen wij niet alle verzoeken inwilligen.

Kadaster
U kan een uittreksel uit de kadastrale legger bekomen bij het kadaster Vlaams-Brabant. Dit uittreksel bevat o.a. de kadastrale ligging, de aard van het goed, het bouwjaar, het kadastraal inkomen, de oppervlakte,... Wilt u weten wie de eigenaar van een perceel is dan kan u contact opnemen met het lokaal kantoor in Vilvoorde. Voor meer informatie kan u terecht op de website van het kadaster. Het kadaster raadplegen en uittreksel aanvragen kan u ook online.

Alles vergund?

Bouwmisdrijven en klachten
Wanneer u koopt/verkoopt zal de notaris notariële inlichtingen aanvragen. Hierin krijgt u ook een overzicht van de bouwmisdrijven en klachten die op het perceel gekend zijn. U kan natuurlijk al eerder zelf aan het loket of per mail/telefoon vragen of er bouwmidrijven of klachten gekend zijn op het perceel en of deze dossiers nog lopende zijn.

Regularisatie verbouwing
Naast de gekende bouwmisdrijven kan het zijn dat er bouwmisdrijven zijn gepleegd die bij de gemeente nog niet gekend zijn. Indien er niet-vergunde, vergunningsplichtige verbouwingen/uitbreidingen aan het gebouw zijn gebeurd, vraagt u best aan de verkoper om een dossier ter regularisatie op te starten (soms kan dit met een melding, soms is een bouwaanvraag nodig). Anders zal de koper dit moeten doen wanneer hij/zij zelf wil verbouwen in de toekomst. Let op: Indien het bouwmisdrijf verjaard is, betekent dit niet dat het vergund is. Alleen constructies die van voor het gewestplan (goedgekeurd bij KB van 7 maart 1977) dateren zijn vergund geacht.

Regularisatie bestemming
Ook wanneer een gebouw een andere bestemming krijgt dan wat vergund is, is dit een bouwmisdrijf. Als een eengezinswoning bijvoorbeeld wordt opgesplitst in meerdere appartementen moet dit aangevraagd worden. Indien deze opsplitsing dateert van voor 1999 kan u a.d.h.v. een attest van inschrijving dit regulariseren. Anders moet u een dossier indienen.

Notaris

Rol van de notaris
De notaris bemiddelt bij de aankoop van een perceel grond of een woning en bij het verlijden van akten en leningsakten. U kunt bij de notaris een eerste advies vragen in verband met de voorgenomen aankoop van een grond of huis, en hulp bij het opstellen van de koopovereenkomst. Beide partijen, koper en verkoper, zijn vrij een eigen notaris te kiezen zonder verhoging van de kosten.

Garantie door de notaris
De notaris moet op het ogenblik van de verkoop kunne garanderen dat het beoogde goed wel degelijk een perceel bouwgrond is. Deze garantie wordt gegeven op basis van een stedenbouwkundig attest of door te verwijzen naar een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling. De notaris zal voor het verlijden van de akte de noodzakelijke inlichtingen inwinnen bij het gemeentebestuur. Deze notariële inlichtingen worden bij de akte gevoegd.

Bodemattest
Sinds 1 oktober 1996 moet bij elke verkoop een bodemattest (OVAM) afgeleverd worden, waaruit blijkt dat het terrein niet getroffen is door bodemverontreiniging. het bodemattest wordt aangevraagd door de notaris.

Kosten
Bij de aankoop van een onroerend goed (grond, woning), wordt de notariële akte geregistreerd en moet er een registratierecht betaald worden. De registratierechten zijn vervat in -wat men in de volksmond- bedrijfskosten of notariskosten noemt. Deze registratiekosten bedragen 10% van de prijs van het onroerend goed. Onder bepaalde voorwaarden kunt u vermindering van het registratierecht genieten. De notaris zal hieromtrent de nodige inlichtingen verschaffen.

Meer informatie
Voor meer informatie in verband met de notaris verwijzen we naar de website van de federatie van de notarrisen.