Leegstand

Wat is leegstand?

Een woning die langer dan 12 maanden na elkaar niet bewoond is of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw.

Een leegstaande woning heeft veel nadelen!

  • Veel leegstaande woningen of gebouwen zorgen voor verloedering van de omgeving.
  • Je verliest als eigenaar huurgelden.
  • Leegstand zorgt voor een waardevermindering van je woning.
  • Je betaalt een belasting als de woning of het gebouw langdurig leegstaat.

Leegstand vermijden

Hou rekening met onderstaande puntjes en voorkom als eigenaar dat je woning in het leegstandsregister wordt opgenomen. Eenmaal opgenomen in het register kan je je ook uit het register laten schrappen door onderstaande toe te passen.

  • De woning of het gebouw zelf terug gebruiken: je kan hiervoor rekenen op advies, bemiddeling en eventueel subsidies om de woning terug bewoonbaar te maken.
  • Verhuren: je kan verhuren, privé of verhuren zonder zorgen via het Sociaal Verhuurkantoor.
  • Verkopen: let op! Een woning die lang leeg staat, kan aanzienlijk in waarde verminderen.

Opname leegstandsregister

De gemeente zoekt op regelmatige basis in het bevolkingsregister naar alle woningen die langer dan 12 maanden onbewoond zijn. Op basis van deze lijst voert de inventarisbeheerder dan verder onderzoek op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt of opvraagt (bv. verbruiksgegevens). Op basis van deze indicaties volgt dan een onderzoek ter plaatse. Indien er voldoende aanwijzingen zijn dat het pand wellicht leegstaat maakt de administratie een administratieve akte op. Die documenten versturen we aangetekend naar alle eigenaars. 

Heb je zelf een leegstaande woning gezien? Meld het via ons meldingsformulier onderaan deze pagina.

Beroep aantekenen tegen de opname in het leegstandsregister

Ben je eigenaar van een woning die op het leegstandsregister werd opgenomen en ben je het niet eens met de opname, dan kan je binnen de 90 dagen na ontvangst van de kennisgevingsbrief beroep aantekenen. Je doet dit aangetekend of tegen ontvangstbewijs. In je beroepschrift geef je de argumenten aan waarom je van mening bent dat de woning niet leegstaat en staaf je dit met de nodige bewijsstukken. Lopende renovatiewerken zijn geen reden om opname te betwisten. Je kan dan wel aanspraak maken op een vrijstelling van heffing (zie verder).

Beslissing over je beroepschrift

Het college van burgemeester en schepenen behandelt je beroepschrift binnen de drie maanden na ontvangst. Tijdens die periode kan er bijkomende informatie of een plaatsbezoek worden gevraagd. 

Schrappen uit het leegstandsregister

Na 6 maanden bewoning kan u de woning schrappen uit het leegstandsregister. Een woning moet immers gedurende zes opeenvolgende maanden gebruikt zijn overeenkomstig de woonfunctie. Pas daarna kan de woning geschrapt worden. Voor een gebouw dient minstens 50% van de vloeroppervlakte gedurende 6 opeenvolgende maanden gebruikt zijn overeenkomstig de bestemming van het gebouw. 

Vraag je schrapping onderaan aan.

Heffing op leegstaande woningen of gebouwen

Een woning of gebouw, opgenomen op het gemeentelijk leegstandsregister, is een heffing verschuldigd op de datum van de inventarisatie en daarna telkens op de verjaardag van de inventarisatiedatum. De basisheffing bedraagt € 2.000 en verhoogt jaarlijks met € 500. 

Vrijstellingen van heffing

In het belastingreglement zijn er heel wat mogelijkheden voorzien om een vrijstelling van heffing te verkrijgen. Hiermee willen we eigenaars de nodige tijd gunnen om initiatief te nemen om de woning of het gebouw opnieuw in gebruik te nemen. Zo kan je bijvoorbeeld, indien je renovatiewerken uitvoert aan de woning, tot 2 jaar vrijgesteld worden van heffing. Om een vrijstelling van heffing aan te vragen, dient u het aanslagbiljet af te wachten en dan hiertegen bezwaar in te dienen.

U kan het reglement hier raadplegen.