Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

MASTERPLAN STROMBEEK-BEVER 

Voorbereiding start werken masterplan Stromeek-Bever

Aquafinwerken worden gekoppeld aan herinrichting straten en pleinen
 
Eind 2016 start Aquafin met een nieuwe fase van de werken aan het rioleringstelsel in Strombeek-Bever. Het gemeentebestuur zal aansluitend op die werken i.s.m. de firma's Grontmij en Infraplan de straten en pleinen herinrichtingen volgens het masterplan.
 
De firma Aquafin bouwt al enkele jaren in opdracht van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) een infrastructuur uit om regenwater en vuil water van elkaar te scheiden door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. In Strombeek-Bever werden een tweetal jaren geleden dergelijke werken in de Ringlaan afgerond. Bedoeling is dat nu in een volgende fase de rioleringen van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat aangepakt worden. Onder het Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein zullen er bovendien ook bufferbekkens komen om wateroverlast tegen te gaan.
 
Aangezien de betrokken straten en pleinen opgebroken worden, wil het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik maken om ze meteen her in te richten en de ondergrondse nutsleidingen (water, elektriciteit, gas, telecommunicatie…) te vervangen, om zo te voorkomen dat ze een tweede maal opgebroken zouden moeten worden.
 
Daarom heeft het gemeentebestuur van Grimbergen aan Aquafin gevraagd om te wachten met de werken om hen de tijd te geven om zelf een firma aan te stellen voor het ontwerp en de uitvoering van de verfraaiing van de straten. Uiteindelijk werden twee firma's aangesteld. De firma Grontmij zal de herinrichting van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat coördineren en de firma Infraplan zorgt voor de herinrichting van de Temselaan, de Bouchoutlaan, de Acacialaan, de Hazelaarstraat, de Lakensesteraat en het Otto De Mentockplein.
 
Om alles zo grondig en zo efficiënt mogelijk aan te pakken, zat het gemeentebestuur al verschillende keren samen met de firma's Grontmij en Infraplan. Onlangs had er ook een eerste vergadering plaats met de vertegenwoordigers van alle nutsmaatschappijen om het verloop van de werken te bespreken en alle onderdelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
 
De precieze timing van de werken zal pas later duidelijk worden, maar waarschijnlijk starten de eerste werken aan de nutsleidingen al in het najaar van 2016.
 
In de Meisestraat en de Poststraat zal de gemeente zelf integraal investeren in gelijksoortige werken aan het rioleringsstelsel. Die rioleringswerken, voorafgegaan door de werken van de nutsmaatschappijen, worden voorzien vanaf het najaar van 2016.
 
Het gemeentebestuur van Grimbergen heeft de voorbije jaren samen met het studiebureau Starzak Strebicki gewerkt aan een masterplan voor Strombeek-Bever. Bedoeling van dit masterplan is om de gemeente terug aantrekkelijker te maken en de troeven van Strombeek-Bever maximaal uit te spelen.​ Eind april 2015 keurde het college van burgemeester en schepenen het gedeelte van het masterplan goed dat betrekking heeft op de inrichting van het openbaar domein. Wanneer de straten en pleinen na de rioleringswerken bovengronds opnieuw worden aangelegd, zal hiermee rekening gehouden worden. Elke straat zal ingericht worden in overeenstemming met haar functie binnen het circulatieplan voor Strombeek-Bever, dat mee deel uitmaakt van de ruimere visie die in het masterplan wordt ontwikkeld. Deze visie kwam tot stand op basis van inbreng van verschillende kerngroepen en input van bewoners. Straten en pleinen moeten door hun inrichting een evenwichtig en kwalitatief samenleven bevorderen. De eerste zichtbare realisaties van het masterplan zullen dus gekoppeld zijn aan de uitvoering van rioleringswerken, die op hun beurt moeten helpen om zuiver water in beken en rivieren te krijgen en om wateroverlast te voorkomen. Op die manier staat de levenskwaliteit twee keer voorop!
Nieuwsbericht 09/07/2015

Totstandkoming van het masterplan

Wonen in Strombeek-Bever
Het doel van dit Masterplan is ervoor zorgen dat de ontegensprekelijke troeven van Strombeek-Bever als plaats om te wonen beter worden uitgespeeld. Dit veronderstelt een betere ruimtelijke organisatie, een aanpak van de huisvesting van de aanwezige publieke diensten.
De architecturale kwaliteit van deze (semi)publieke ruimte is daarvoor van groot belang. Immers een sterk verbeterd woonklimaat én imago moeten Strombeek-Bever aantrekkelijker maken, ook voor gezinnen met kinderen.

Wedstrijd
Het gemeentebestuur heeft de opdracht voor de opmaak van een structuurvisie voor Strombeek-Bever bekendgemaakt via een Open Oproep door de Vlaamse bouwmeester. Na een preselectie uit 36 deelnemende bureaus werd aan 3 bureaus gevraagd om een concreet wedstrijddossier in te dienen. In dit wedstrijddossier moesten de deelnemers o.a. een visie op de ontwikkeling van het centrumgebied van Strombeek-Bever geven. Zij konden dit doen op basis van een goed gestoffeerd document, dat vooraf met inspraak van de verschillende beleidsniveaus was opgemaakt door Koen STUYVEN van studiebureau Vectris. Op basis van deze wedstrijd, die steeds in samenwerking met het team van de Vlaamse bouwmeester verliep, werd de opdracht toegewezen aan het Atelier Starzak Strebicki. Dit studiebureau moet nu aan de slag voor het eigenlijke ontwerp van het Masterplan waarvan de afwerking wordt verwacht voor het najaar van 2013.

Dawid STREBICKI van het Atelier Starzak Strebicki heeft ondertussen al aan twee kerngroepen van de gemeente toelichting gegeven bij het door hen ingediende wedstrijdontwerp voor de herinrichting van de dorpskern van Strombeek-Bever. De aanwezigen (o.a. gemeenteraadsleden en afgevaardigden van de diensten die rechtstreeks met het Masterplan te maken hebben) konden nadien hun opmerkingen formuleren. Op basis van die opmerkingen zal het bureau zijn eigenlijke ontwerp beginnen uitwerken. Er werden tot nu toe nog geen beslissingen genomen.

Het woonbeleid dient te worden gevoerd binnen de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Dit houdt onder meer in dat er zo weinig mogelijk nieuw woongebied in een open landelijke omgeving wordt aangesneden. Gebieden in Strombeek-Bever worden binnen deze visie uitdrukkelijk aangewezen als plaatsen waar de woonfunctie wel verder kan worden ontwikkeld. Rekening houdend hiermee toonde het Atelier Starzak Strebicki in zijn wedstrijddossier eerder een gevoel voor evenwicht. Wie ruimte wil sparen, zal creatief met de mogelijkheden moeten omspringen en op zoek moeten durven gaan naar nieuwe woonvormen die toch voldoende privacy garanderen en kunnen bijdragen tot een sociaal weefsel waarin jong en oud zich ondersteund kunnen voelen. Diverse woonvormen, waaronder ook klassieke eengezinswoningen, komen in de ontwerpen van Atelier Starzak Strebicki aan bod.

Ontwerp Masterplan Strombeek-bever
De opdracht bestaat uit verschillende fases en opleveringen. Momenteel werd de fase van het ontwerp afgerond.
Na de kennisname door het college werd het ontwerp voorgelegd aan verschillende adviesorganen (Gecoro en Gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Omgeving) waarna het werd voorgedragen aan de gemeenteraad van oktober 2013.
Hieronder kan u de onderdelen van het ontwerp Masterplan Strombeek-Bever bekijken:
Ontwerp deel 1
Ontwerp deel 2
Ontwerp deel 3
Ontwerp deel 4
Ontwerp deel 5

Aansluitend hierop, en vertrekkend vanuit de visie binnen het ontwerp Masterplan, werd er gestart met een mobiliteitsstudie voor Strombeek-Bever. Hierbij werden de diverse aspecten van mobiliteit opgenomen zoals circulatie, parkeren,…
Dankzij deze informatie werd er een gedetailleerde, onderbouwde en overkoepelend plan opgesteld voor het centrumgebied, zijnde een inrichtingsschets.
Op basis van deze inrichtingsschets zullen de geplande rioleringswerken op een geïntegreerde en consistente wijze aangepakt worden en zullen er binnen een afzienbare termijn reeds eerste realisaties op het terrein plaatsvinden.