Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

MASTERPLAN STROMBEEK-BEVER 

Totstandkoming van het masterplan

Wonen in Strombeek-Bever
Het doel van dit Masterplan is ervoor zorgen dat de ontegensprekelijke troeven van Strombeek-Bever als plaats om te wonen beter worden uitgespeeld. Dit veronderstelt een betere ruimtelijke organisatie, een aanpak van de huisvesting van de aanwezige publieke diensten.
De architecturale kwaliteit van deze (semi)publieke ruimte is daarvoor van groot belang. Immers een sterk verbeterd woonklimaat én imago moeten Strombeek-Bever aantrekkelijker maken, ook voor gezinnen met kinderen.

Wedstrijd
Het gemeentebestuur heeft de opdracht voor de opmaak van een structuurvisie voor Strombeek-Bever bekendgemaakt via een Open Oproep door de Vlaamse bouwmeester. Na een preselectie uit 36 deelnemende bureaus werd aan 3 bureaus gevraagd om een concreet wedstrijddossier in te dienen. In dit wedstrijddossier moesten de deelnemers o.a. een visie op de ontwikkeling van het centrumgebied van Strombeek-Bever geven. Zij konden dit doen op basis van een goed gestoffeerd document, dat vooraf met inspraak van de verschillende beleidsniveaus was opgemaakt door Koen STUYVEN van studiebureau Vectris. Op basis van deze wedstrijd, die steeds in samenwerking met het team van de Vlaamse bouwmeester verliep, werd de opdracht toegewezen aan het Atelier Starzak Strebicki. Dit studiebureau moet nu aan de slag voor het eigenlijke ontwerp van het Masterplan waarvan de afwerking wordt verwacht voor het najaar van 2013.

Dawid STREBICKI van het Atelier Starzak Strebicki heeft ondertussen al aan twee kerngroepen van de gemeente toelichting gegeven bij het door hen ingediende wedstrijdontwerp voor de herinrichting van de dorpskern van Strombeek-Bever. De aanwezigen (o.a. gemeenteraadsleden en afgevaardigden van de diensten die rechtstreeks met het Masterplan te maken hebben) konden nadien hun opmerkingen formuleren. Op basis van die opmerkingen zal het bureau zijn eigenlijke ontwerp beginnen uitwerken. Er werden tot nu toe nog geen beslissingen genomen.

Het woonbeleid dient te worden gevoerd binnen de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Dit houdt onder meer in dat er zo weinig mogelijk nieuw woongebied in een open landelijke omgeving wordt aangesneden. Gebieden in Strombeek-Bever worden binnen deze visie uitdrukkelijk aangewezen als plaatsen waar de woonfunctie wel verder kan worden ontwikkeld. Rekening houdend hiermee toonde het Atelier Starzak Strebicki in zijn wedstrijddossier eerder een gevoel voor evenwicht. Wie ruimte wil sparen, zal creatief met de mogelijkheden moeten omspringen en op zoek moeten durven gaan naar nieuwe woonvormen die toch voldoende privacy garanderen en kunnen bijdragen tot een sociaal weefsel waarin jong en oud zich ondersteund kunnen voelen. Diverse woonvormen, waaronder ook klassieke eengezinswoningen, komen in de ontwerpen van Atelier Starzak Strebicki aan bod.

Ontwerp Masterplan Strombeek-bever
De opdracht bestaat uit verschillende fases en opleveringen. Momenteel werd de fase van het ontwerp afgerond.
Na de kennisname door het college werd het ontwerp voorgelegd aan verschillende adviesorganen (Gecoro en Gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Omgeving) waarna het werd voorgedragen aan de gemeenteraad van oktober 2013.
Hieronder kan u de onderdelen van het ontwerp Masterplan Strombeek-Bever bekijken:
Ontwerp deel 1
Ontwerp deel 2
Ontwerp deel 3
Ontwerp deel 4
Ontwerp deel 5

Aansluitend hierop, en vertrekkend vanuit de visie binnen het ontwerp Masterplan, werd er gestart met een mobiliteitsstudie voor Strombeek-Bever. Hierbij werden de diverse aspecten van mobiliteit opgenomen zoals circulatie, parkeren,…
Dankzij deze informatie werd er een gedetailleerde, onderbouwde en overkoepelend plan opgesteld voor het centrumgebied, zijnde een inrichtingsschets.
Op basis van deze inrichtingsschets zullen de geplande rioleringswerken op een geïntegreerde en consistente wijze aangepakt worden en zullen er binnen een afzienbare termijn reeds eerste realisaties op het terrein plaatsvinden.

Informatievergaderingen

Via het menu links kan u meer informatie over de infovergaderingen vinden.

Folder Circulatieplan 2016

Op 15 november 2016 wijzigt de verkeerssituatie in een aantal straten in Strombeek-Bever. In deze folder vindt u een plan dat aangeeft om welke straten het gaat en welke wijzigingen er doorgevoerd worden.

Klik hier om de folder te bekijken.