Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Meldingsplicht

Wat is de meldingsplicht?

In sommige gevallen wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding van de handelingen aan het college van burgemeester en schepenen. Ook van vergunningsplicht vrijgestelde werken kunnen door de overheid aan de meldingsplicht worden onderworpen. Zo is de bevestiging van niet-lichtgevende reclameborden steeds minimaal meldingsplichtig (en dus niet vrijgesteld van vergunning) in de gemeente Grimbergen.

Onderstaand volgt een korte opsomming van meldingsplichtige handelingen en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze werden overgenomen uit het uitvoeringsbesluit dat de meldingsplicht regelt.

De voorwaarden om aan een melding te voldoen.

 • niet zonevreemd
 • niet strijdig met voorschiften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning
 • niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente
 • niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen
 • niet in een oeverzone
 • niet in de 5 meter brede strook langs ingedeelde waterlopen
 • niet voor de rooilijn
 • niet in een achteruitbouwstrook
 • niet strijdig met andere wetgeving, zoals: erfdienstbaarheden, burgerlijk wetboek, natuurwetgeving
 • het gaat niet om beschermd erfgoed: perceel met beschermde monumenten, beschermd landschap of aangeduide erfgoedlandschap, beschermd stads- of dorpsgezicht,
 • beschermd archeologische monument

Handelingen in en aan de woning.

Werken met betrekking op de stabiliteit van de constructie.
Handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden binnen het hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouw, aan zijgevels, achtergevels of aan het dak zijn meldingsplichtig.
Aan volgende voorwaarden dient er voldaan te worden:
1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
2° het aantel woongelegenheden blijft ongewijzigd
3° het fysiek bouwvolume en bouwoppervlekte blijven ongewijzigd

Uitbreiden van de woning.
Voor de oprichting van bijgebouwen die aangebouwd zijn aan de hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning, wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan de volgende voorwaarden voldaan is.
1° niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de grond;
2° de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen,
3° de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde bijgebouwen bedraagt maximaal 40 vierkante meter;
4° de gebouwen worden geplaatst in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen of in de achtertuin tot op 2 meter van de perceelsgrenzen; tegen een aanpalend gebouw gebouwd, mogen ze tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.
5° de hoogte is beperkt tot 4 meter.

OPGELET:Alle handelingen aan de voorgevel of in de voortuin zijn vergunningsplichtig (ook het aanleggen van een oprit!). Het inrichten van een terras op de eerste verdieping is eveneens vergunningsplichtig.

Handelingen in en aan een vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf.

De verbouwing of uitbreiding van een bestaand, hoofdzakelijk vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf, gelegen in industriegebied in de ruime zin, wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding, als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
1° de handelingen brengen geen wijziging van de industriële of ambachtelijke functie met zich mee;
2° er wordt geen bedrijfswoning gecreëerd;
3° de uitbreiding maakt een fysisch geïntegreerd deel uit van het bestaande gebouwencomplex;
4° de werken gaan niet gepaard met een ontbossing, inname of aantasting van bufferzones;
5° de hoogte van de gebouwen wordt beperkt tot de afstand tot de zijdelingse en de achterste perceelsgrenzen;
6° de afstand tot de zijdelingse en de achterste perceelsgrenzen bedraagt minstens 3 meter;
7° de gebouwen zijn niet hoger dan 10 meter;
8° voor de inrichting is een milieuvergunning klasse I of II verleend, en de gebouwen zijn in het aanvraagdossier van de milieuvergunning vermeld.

Zorgwonen

Sinds 1 september 2009 is zorgwonen meldingsplichtig in plaats van vergunningsplichtig, op voorwaarde dat de ondergeschikte wooneenheid verwezenlijkt wordt binnen het bestaande bouwvolume van de woning. Indien u uw woning wenst uit te breiden om een zorgwoning te voorzien, dan zal u een omgevingsvergunning moeten aanvragen.

Het beëindigen van de zorgsituatie is eveneens meldingsplichtig. Indien een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, is daartoe een voorafgaande omgevingsvergunning voor het opsplitsen van een woning vereist.

De voorwaarden om een gebouw te kunnen vergunnen als een zorgwoning zijn:

a) in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd,
b) de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid,
c) de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning,
d) de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van :
1) hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon 65 jaar of ouder is;
2) hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon die hulpbehoevend is. Een hulpbehoevende persoon is een persoon met een handicap, een persoon die in aanmerking komt voor een zorgverzekeringstegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een basisondersteuningsbudget als vermeld in artikel 4, eerste lid, van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, of een persoon die een behoefte heeft aan ondersteuning om zich in zijn thuismilieu te kunnen handhaven. De kinderen ten laste van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van twee personen;
3) hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid.
e) de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen.

Handelingen in een beschermd dorpsgezicht

Voor sommige handelingen die zijn vrijgesteld van vergunning dient u toch eerst een melding te doen omdat ze in een beschermd dorpsgezicht liggen (dit kan u nagaan op het geoportaal: https://geo.onroerenderfgoed.be).

U kan deze melding doen door dit formulier met de nodige bijlagen aan onze dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening te bezorgen.

Samenstelling dossier

U kan het aanvraagformulier downloaden op het omgevingsloket, evenals de nodige addenda (zie omgevingsvergunning). De aanvraag kan u digitaal of analoog indienen. Analoge dossiers worden in tweevoud ingediend. Net als bij een aanvraag tot omgevingsvergunning zijn er bepaalde vormvereisten waar uw tekeningen aan dienen te voldoen, deze vindt u in het normenboek (analoge) meldingen van stedenbouwkundige handelingen. De documenten die u nodig heeft staan opgesomd op de laatste pagina van het normenboek.

OPGELET: Ook bij een melding gelden dezelfde regels rond de medewerking van een architect. Voor aanvragen met architect is het trouwens verplicht digitaal in te dienen. Ook de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten) en het naleven van stedenbouwkundige verordeningen (vb. hemelwater) blijven identiek.