Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Meldingsplicht

Wat is de meldingsplicht?

In sommige gevallen wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding van de handelingen aan het college van burgemeester en schepenen. Ook van vergunningsplicht vrijgestelde werken kunnen door de Vlaamse Regering aan de meldingsplicht worden onderworpen. De beoordelingsruimte van het bestuur is minimaal voor de handelingen die onderworpen zijn aan de meldingsplicht.

De voorwaarden om aan een melding te voldoen.

  • niet zonevreemd
  • niet strijdig met voorschiften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning
  • niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente
  • niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen
  • niet in een oeverzone
  • niet in de 5 meter brede strook langs ingedeelde waterlopen
  • niet voor de rooilijn niet in een achteruitbouwstrook
  • niet strijdig met andere wetgeving, zoals: erfdienstbaarheden, burgerlijk wetboek, natuurwetgeving
  • het gaat niet om beschermd erfgoed: perceel met beschermde monumenten, beschermd landschap of aangeduide erfgoedlandschap, beschermd stads- of dorpsgezicht,
  • beschermd archeologische monument

Zorgwonen

Sinds 1 september 2009 is zorgwonen meldingsplichtig in plaats van vergunningsplichtig, op voorwaarde dat de ondergeschikte wooneenheid verwezenlijkt wordt binnen het bestaande bouwvolume van de woning.

Het beëindigen van de zorgsituatie is eveneens meldingsplichtig. Indien deze bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, is daartoe een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning voor het opsplitsen van een woning vereist.

Handelingen in en aan de woning.

Werken met betrekking op destabiliteit van de constructie.
Handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden binnen het hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouw, aan zijgevels, achtergevels of aan het dak zijn meldingsplichtig.
Aan volgende voorwaarden dient er voldaan te worden:
1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
2° het aantel woongelegenheden blijft ongewijzigd
3° het fysiek bouwvolume en bouwoppervlekte blijven ongewijzigd

Uitbreiden van de woning.
Voor de oprichting van bijgebouwen die aangebouwd zijn aan de hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning, wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan de volgende voorwaarden voldaan is.
1° niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de grond;
2° de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen,
3° de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde bijgebouwen bedraagt maximaal 40 vierkante meter;
4° de gebouwen worden geplaatst in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen of in de achtertuin tot op 2 meter van de perceelsgrenzen; tegen een aanpalend gebouw gebouwd, mogen ze tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.
5° de hoogte is beperkt tot 4 meter.

Handelingen in en aan een vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf.

De verbouwing of uitbreiding van een bestaand, hoofdzakelijk vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf, gelegen in industriegebied in de ruime zin, wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding, als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
1° de handelingen brengen geen wijziging van de industriële of ambachtelijke functie met zich mee;
2° er wordt geen bedrijfswoning gecreëerd;
3° de uitbreiding maakt een fysisch geïntegreerd deel uit van het bestaande gebouwencomplex;
4° de werken gaan niet gepaard met een ontbossing, inname of aantasting van bufferzones;
5° de hoogte van de gebouwen wordt beperkt tot de afstand tot de zijdelingse en de achterste perceelsgrenzen;
6° de afstand tot de zijdelingse en de achterste perceelsgrenzen bedraagt minstens 3 meter;
7° de gebouwen zijn niet hoger dan 10 meter;
8° voor de inrichting is een milieuvergunning klasse I of II verleend, en de gebouwen zijn in het aanvraagdossier van de milieuvergunning vermeld.

 

Samenstelling dossier

Deze documenten dienen bij de aanvraag telkens in 2-voud ingediend te worden.
Let wel: bij melding gelden dezelfde regels rond medewerking van een architect als bij stedenbouwkundige vergunningen. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Stel uw dossier samen met behulp van de aanstiplijst.
Gelieve de plannen ook telkens digitaal aan te leveren via volgend mailadres: ruimtelijke.ordening@grimbergen.be

-aanstiplijst eenvoudige dossiersamenstelling aangevuld met rijksregisternummer aanvrager en/of ondernemingsnummer VKBO
-aanstiplijst uitgebreide dossiersamenstelling (indien medewerking architect vereist) aangevuld met rijksregisternummer aanvrager en/of ondernemingsnummer VKBO

-aanvraagformulier zorgwonen
-aanvraagformulier handelingen in en aan de woning
-aanvraagformulier handelingen in industriegebied
-tekeningen van de geplande werken
-minstens 6 foto's
-statistisch formulier huisvesting
-statistisch formulier ander dan huisvesting

Ook de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten) en het naleven van stedenbouwkundige verordeningen (bv hemelwater) blijft identiek.

-provinciaal hemelwaterformulier