Mijn VerbouwLening

Mijn VerbouwLening vervangt sinds 1 september 2022 de Energielening (tot 15.000 euro voor een prioritaire doelgroep/klanten met exclusief nachttarief(open definitie)). Ook de Energielening+ (voor eigenaars die hun woning(open definitie) of appartement(open definitie) verwerven via erfenis of schenking) werd sinds 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening.

Voor wie

De 5 onderstaande doelgroepen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.

1. Particuliere eigenaar-bewoners(open definitie) uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie

 • De aanvrager is eigenaar(open definitie) van de woning en is er gedomicilieerd of zal er uiterlijk binnen de 36 maand gedomicilieerd zijn,
  of de aanvrager is eigenaar via erfenis of schenking (domicilie is dan niet vereist).
 • Mijn Verbouwlening kan in combinatie met een lopende hypothecaire lening, voor zover er voldoende terugbetalingscapaciteit blijft. Dit zal blijken uit de analyse door het Energiehuis.

Hierbij wordt rekening gehouden met de onderstaande inkomensgrenzen (voor aanvragen vanaf 1 januari 2023).

 • Alleenstaande: maximaal inkomen van 51.840 euro.
 • Alleenstaande met 1 persoon ten laste(open definitie) of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 74.060 euro. Dit bedrag wordt met 4.160 euro verhoogd per persoon extra ten laste(open definitie).
 • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting op het ogenblik dat u Mijn VerbouwLening aanvraagt.

Met welke elementen wordt rekening gehouden inzake inkomen en gezinssamenstelling?

2. Particuliere verhuurders

 • Via een sociaal verhuurkantoor:
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Men moet beschikken over een geschreven huurbelofte met het sociaal verhuurkantoor(open definitie) voor de verhuur van de woning (een echte huurovereenkomst moet er op het moment van de aanvraag nog niet zijn).
 • Geconventioneerde verhuur (particuliere verhuur):
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Er zijn wel eisen inzake maximale huurprijs: de maandelijkse huurprijs mag niet boven 900 euro liggen (voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 1.000 euro). De maximale huurprijs wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van de vork van de Huurschatter. De maximale huurprijs wordt vastgelegd na de uitgevoerde renovatiewerken. In de huurovereenkomst moet de maximale huurprijs en de maandelijkse korting expliciet vermeld worden.
  • Afhankelijk van de hoogte van de lening, dient er gedurende 9 jaar een maandelijkse korting gegeven te worden op de huurprijs van 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro).

3. Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

Als u een woning of appartement verwerft via erfenis of schenking in volle eigendom(open definitie), kunt u sinds 1 september 2022 niet langer een Energielening+ afsluiten bij het Energiehuis. U kunt wel in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening (tot eind 2024), als u op basis van uw inkomen behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien u niet in deze woning gaat wonen). Indien erfenis (datum overlijden) of schenking plaatsvond voor 1 september 2022, zal u wel nog een energielening+ kunnen afsluiten bij het Energiehuis.

4. Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijv. vzw’s)

 • Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben, en voor eigen gebruik aanwenden.
 • Voor woningen die worden verhuurd via Woonmaatschappij.
 • Voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (particuliere verhuur).

5. Verenigingen van mede-eigenaars

Een VME(open definitie) kan beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw(open definitie) aangevuld met 25.000 euro per appartement.

Voor wie niet

 • Wie een renovatiekrediet (of rentesubsidie) of een Energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening. Een renovatiekrediet en Mijn Verbouwlening kunnen niet gecombineerd worden.
 • Wie vanaf 1 januari 2023 een woning of een appartement aankoopt (akte verleden vanaf 1 januari 2023) (of hiervoor vanaf 1 januari 2023 het hoofdkrediet aanvraagt bij zijn bank) met een slechte energieprestatie en dus in aanmerking kan komen voor een rentesubsidie (EPC-label E of F), komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening gedurende een periode van 10 jaar. Wie een woning met slechte energieprestatie aankoopt vanaf 2023 en hiervoor geen hypothecair afsluit, kan later ook geen Mijn VerbouwLening afsluiten. Wie een woning met label A tot D aankoopt, kan hiervoor wel in aanmerking komen.
 • Wie tot 31 december 2022 (akte) een woning aankocht met slechte energieprestatie en hiervoor geen renteloos renovatiekrediet (rentesubsidie) afsloot, kan wel nog bij het energiehuis terecht voor het afsluiten van een Mijn VerbouwLening (als aan de andere voorwaarden voldaan is).
 • Gezinnen met uitsluitend nachttarief zijn geen aparte categorie binnen de doelgroep van de Mijn VerbouwLening. Enkel indien aan de overige voorwaarden (o.a. inkomen) is voldaan, kan een beroep op de Mijn VerbouwLening worden gedaan.
 • Indien de centrale voor krediet aan particulieren aangeeft dat er geen lening mag verstrekt worden, dan mag het Energiehuis dat ook niet doen.

Voor welke gebouwen

Uw woning/appartement moet voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor Mijn Verbouwlening.

De woning of het appartement

 • is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum. Het bouwjaar van de woning vindt u terug op het Kadastraal uittreksel. Dat kunt u online(opent in nieuw venster) aanvragen of bij het lokale kantoor van het Kadaster(opent in nieuw venster) voor de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.
  Uitzondering: als Mijn VerbouwLening wordt aangevraagd voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler, zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:
  • vóór 1 januari 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
  • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geleden verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte(open definitie) is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.

Afbraak en heropbouw?

Afbraak en heropbouw is geen onderdeel van de categorieën van werken die vallen onder Mijn VerbouwPremie en bijgevolg ook geen onderdeel van Mijn VerbouwLening.

Voor welke werken

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen voor onderstaande categorieën van werken (dit zijn alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie). Per categorie van werken is een maximaal ontleenbedrag voorzien.

 • dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • renovatie van ramen en deuren (glas en buitenschrijnwerk) (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro + btw)
 • elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro +btw)
 • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor verhuur via een sociaal verhuurkantoor en voor de laagste inkomenscategorie, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw, aan te vragen tot 30-06-2026)
  • Laagste inkomenscategorie : U bent alleenstaand met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 40.730 euro voor premieaanvragen vanaf 1 januari 2023. U bent alleenstaand met 1 persoon ten laste(open definitie) of een koppel zonder persoon ten laste(open definitie) met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 57.020 euro voor premieaanvragen vanaf 1 januari 2023. Per extra persoon ten laste(open definitie) dient u in beide scenario’s bovenstaand bedrag met 4.160 euro voor aanvragen in 2023.
 • Zonnepanelen (het volledige bedrag van de factuur, incl. btw komt in aanmerking). Alleen voor zonnepanelen die voldoen aan de voorwaarden van de Premie voor zonnepanelen van Fluvius.

Komt het doe-het-zelf ook in aanmerking?

Bedrag en rentevoet

Het Energiehuis zal echter steeds op basis van uw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit moeten nagaan wat voor u haalbaar is inzake leningsbedrag en looptijd.

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen

 • voor een bedrag van minimaal 1250 euro tot maximaal 60.000 euro
 • met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
 • Deze lening is renteloos (0% intrest), zolang de wettelijke rente onder 3% blijft. Als de wettelijke rente op jaarbasis hoger is dan 3%, dan zal de intrest voor Mijn VerbouwLeningen stijgen boven 0%.
 • Voor aanvragen van Mijn VerbouwLening vanaf 1 februari 2023 bedraagt de rentevoet 2,25% voor de looptijd van de lening. Dit is een korting van 3% op de wettelijke rentevoet (die momenteel 5,25% bedraagt).
 • Bereken voor uw dossier de rente via de rentesimulator(opent in nieuw venster).
 • In de periode 1 september 2022 tot 31 januari 2023 werd Mijn VerbouwLening renteloos aangeboden, vermits de wettelijke rentevoet toen onder 3% zat.
 • Deze rentevoet van Mijn VerbouwLening wordt 1 keer per jaar aangepast. Dit is enkel van toepassing voor wie vanaf dan een Mijn VerbouwLening aanvraagt. De algemene administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën maakt normaal gezien in de maand januari de wettelijke rentevoet (de wettelijke interestvoet wordt als volgt vastgelegd: het gemiddelde van de Euribor-rentevoet op 1 jaar gedurende de maand december van het voorafgaande jaar, afgerond naar het hoger gelegen veelvoud van 0,25% en vermeerderd met 2%), die tijdens het lopende kalenderjaar van toepassing is, bekend in het Belgisch Staatsblad. Na publicatie in het staatsblad, wordt de aangepaste rentevoet toegepast voor alle aanvragen van een Mijn VerbouwLening die vanaf dan worden aangevraagd. Op basis van de bovenstaande formule kan aangenomen worden dat de Mijn VerbouwLening vanaf de publicatie in het Staatsblad dus rentedragend zal zijn.

Het Energiehuis rekent geen dossierkosten aan voor het afsluiten van een Mijn VerbouwLening.

Procedure - via Energiehuis of online

Aanvraag

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen

 • vanaf 1 september 2022 tot eind 2026 (tot eind 2024 in geval van erfenis/schenking)
 • via het Energiehuis 3W+ (het Energiehuis kan u ook begeleiden tijdens het renovatieproces: advies, vergelijking van offertes, aanvraag van premies, financiering van uw project, ...)
 • U kunt Mijn VerbouwLening ook volledig online aanvragen. U meldt zich aan via het aanvraagplatform. (inloggen met itsme of e-id). Daar kunt u een nieuwe kredietaanvraag opstarten. Bij de aanvraag zult u diverse documenten moeten opladen (zie ook verder ‘documenten die u nodig hebt voor de aanvraag’). De postcode zal er voor zorgen dat uw aanvraag bij het juiste energiehuis terecht komt. Het energiehuis zal in een volgende fase uw dossier onderzoeken en verder behandelen.

Er kan slechts één Mijn Verbouwlening tegelijkertijd lopen op een onroerend goed (op te delen in maximaal 6 verschillende schijven). Dit betekent dat het ontleende bedrag niet meteen volledig opgenomen moet worden, u kunt dit in stukjes opnemen (bijvoorbeeld eerst dakrenovatie, dan zonnepanelen,… De uiterste opnamedatum van de lening bedraagt 36 maanden na de ondertekening van de leningsovereenkomst. Er kan voor hetzelfde onroerend goed wel een nieuwe verbouwlening toegekend worden, maar enkel op voorwaarde dat de eerste volledig werd terugbetaald. De opnameschijven mogen samen maximaal 60.000 euro bedragen, wederopname van afbetaalde sommen kan niet.

Facturen

Offertes worden gebruikt om de lening aan te vragen, facturen om de lening uit te betalen. Facturen (voorschot-, tussentijdse en slotfacturen) mogen niet ouder zijn dan de aanvraagdatum van Mijn VerbouwLening.

Goedkeuring

 • De termijn voor de goedkeuring van een Mijn VerbouwLening is afhankelijk van Energiehuis tot Energiehuis. 

Afhandeling

 • De ontleende schijven worden uitbetaald op rekening van de ontlener. De ontlener kan daarmee dan zijn facturen betalen.
 • Wanneer u naast Mijn VerbouwLening ook in aanmerking komt voor Mijn VerbouwPremie, zal het Energiehuis waar u de lening afsluit, in uw naam en voor uw rekening Mijn VerbouwPremie (en/of de premie voor zonnepanelen) aanvragen en vervolgens ontvangen. Daarna zal het Energiehuis de ontvangen premie aftrekken van het nog terug te betalen bedrag van de lening. Mijn VerbouwPremie wordt zo gebruikt als een vervroegde terugbetaling van de Mijn VerbouwLening.
 • Mijn VerbouwLening kan kosteloos vervroegd terugbetaald worden.