Naar een nieuw mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsplan van Grimbergen dateert van 2015 en smeekt om een update. Daarom werd gestart met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.

Om het beleid af te stemmen op de draagkracht van de gemeente willen we van bij de start iedereen betrekken. Op die manier krijgt het mobiliteitsplan vorm op basis van de input van zowel inwoners als andere belanghebbenden (De Lijn, Vlaamse overheid, ...).

Resultaten burgerbevraging

De eerste fase, de oriëntatiefase, van het mobiliteitsplan is ondertussen afgerond. Tijdens deze fase hebben we een beter zicht gekregen op de knelpunten, maar ook op de kansen binnen de gemeente. De bewonersenquête, die massaal werd ingevuld, was hierbij essentieel. De uitgebreide resultaten van deze enquête kan u terugvinden in het rapport of de oriëntatienota hieronder. 

20220224_Oriëntatienota_Mobiliteitsplan_Grimbergen_output_Enquête.pdf6 Mb(pdf)

Participatietafels

Met de verzamelde info uit de oriëntatiefase (mobiliteitsenquête, bovenlokale plannen, lokale plannen, ...) werden de ambities voor het mobiliteitsplan vastgelegd: 
- een bereikbaar Grimbergen, geconnecteerd in de Vlaamse Rand; 
- een leefbaar Grimbergen; 
- een veilig Grimbergen; 
- een evenwichtig parkeerbeleid.

In de tweede fase, de synthesefase, werkten we verschillende scenario's uit rekening houdende met bovenstaande ambities. 

Tijdens de participatieavonden informeerden we inwoners in eerste instantie over het proces van de opmaak van het mobiliteitsplan, alsook over de eerste conclusies op basis van de input verkregen via de mobiliteitsenquête. Vervolgens gingen we in dialoog met de inwoners om input te verzamelen over de uitgewerkte scenario's: 'Wat zijn de sterke en zwakke punten van de scenario's? Waarvoor moeten we aandacht hebben?'. 

Infomarkten

Ondertussen zijn we in de laatste fase van het mobiliteitsplan aanbeland. Mede dankzij de inbreng van de inwoners op de participatieavonden in juni '22 zijn we tot een voorkeursscenario gekomen waarin de contouren van het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren zijn vastgelegd. 

Dit voorkeursscenario presenteren we aan de inwoners tijdens de infomarkten over het mobiliteitsplan. Deze zullen doorgaan van woensdag 25 januari 2023 tot en met woensdag 8 februari 2023 in het gemeentehuis en de bibliotheek. Gedurende deze twee weken kunnen de standen van de infomarkten zelfstandig bezocht worden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en de bibliotheek. Voor beide locaties wordt eveneens een dag voorzien waarop bijkomende toelichting gegeven zal worden waar nodig:

  • Gemeentehuis: woensdag 25 januari 2023 van 14 u. tot 21 u.
  • Bibliotheek: vrijdag 3 februari 2023 van 14 u. tot 21 u.


Tijdens de infomarkten zullen inwoners nog een laatste keer hun bevindingen over het nieuwe mobiliteitsplan kunnen achterlaten in een ideeënbus.

Meer informatie over de infomarkten kan u terugvinden op www.grimbergendenktmee.be/mobiliteitsplan 

Info huidige mobiliteitsplan

Zolang het nieuwe mobiliteitsplan in opmaak is, kan u hieronder het huidige mobiliteitsplan raadplegen:

Het mobiliteitsplan van 2012 kan u hier raadplegen.

Beleidsplan_DefinitieveVaststelling.pdf4,3 Mb(pdf)

Het conform verklaard mobiliteitsplan 2015 kan u hieronder raadplegen. Hierin is vooral het deelgebied Strombeek besproken.

Beleidsplan_05.pdf4,9 Mb(pdf)