Mobiliteitsplan 2023: hier gaan we voor

Het nieuwe mobiliteitsplan werd opgemaakt door en voor alle Grimbergenaren.

Via bevragingen, participatietafels en infomarkten werden alle ideeën, knelpunten en opportuniteiten in kaart gebracht.

Het plan begeleidt ons naar een duurzame toekomst waarin bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en een evenwichtig parkeerbeleid centraal staan. 

4 pijlers

 

1. Een bereikbaar Grimbergen

Grimbergen kent een mix van scholen, handelaars, recreatievoorzieningen en natuurgebieden. We willen dat iedereen (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en wagens) op een vlotte, veilige en comfortabele manier hun bestemming kunnen bereiken.

Hiervoor werken we volgens het STOP-principe:

  1. Stappen: in eerste plaats inzetten op voetgangers
  2. Trappen: dan fietsers
  3. Openbaar vervoer: dan openbaar vervoer
  4. Personenwagens: als laatste de personenwagens


We werken circulatieplannen uit op wijkniveau. Zo zorgen we voor een vlotte, veilige en logische verplaatsingen.

De bereikbaarheid van Grimbergen wordt ook sterk bepaald door het functioneren van de R0 en A12. Daarom is er extra aandacht voor een geïntegreerde aanpak van het sluipverkeer.

2. Een leefbaar Grimbergen

Een leefbare gemeente is in de eerste plaats een gemeente waar het aangenaam is om te wonen en je te verplaatsen. In de enquête gaven de bewoners aan dat ze veel belang hechten aan het thema leefbaarheid.

'Leefbaarheid' kent echter veel verschillende interpretaties. In het mobiliteitsplan focussen we op twee hoofdelementen binnen verkeersleefbaarheid: 'verkeersdruk' en 'aangename leefomgevingen'.

Plaatsen met een hoge verkeersdruk (vooral dan gemotoriseerd verkeer) zijn vaak onaangename plaatsen. We hebben last van lawaai en/of geurhinder en het is er niet altijd makkelijk om veilig over te steken. Er is ook een barrière tussen de bewoners aan weerszijden van de straat waardoor er minder contact is tussen buren. Door wegen en kruispunten anders in te richten kunnen we de verkeersdruk in de omgeving verminderen. Omgekeerd kunnen deze maatregelen ook zorgen voor meer vrije ruimte met meer plaats voor ontmoeting of groen.

Een goede inrichting van de publieke ruimte zorgt voor meer leefbaarheid. Betere verbindingen maken groene ruimtes beter toegankelijk en aantrekkelijker. En we kunnen inzetten op ontharding (bv. bij heraanleg van kruispunten).

Ook circulatieplannen op wijkniveau helpen om het doorgaand (bovenlokaal) gemotoriseerd verkeer en het lokaal bestemmingsverkeer te scheiden. Doorgaand verkeer moet de juiste assen gebruiken en zo min mogelijk in de woonstraten zijn. 

We zetten ook in op centra op maat van de voetgangers en fietsers.

3. Een veilig Grimbergen

Grimbergen gaat voor "Vision Zero" waarin we gaan voor 0 verkeersdoden in 2050. Met dit mobiliteitsplan willen we die doelstelling snel bereiken. 

Het grootste deel van de dodelijke ongevallen met kwetsbare weggebruikers gebeurt in combinatie met (zwaar) gemotoriseerd verkeer; en dan vooral t.h.v. kruispunten. We zetten in op de veilige inrichting van kruispunten zodat het aantal gevaarlijke conflictpunten maximaal beperkt wordt.

Er zijn steeds meer elektrische fietsen en speedpedelecs. Het stijgende aantal fietsongevallen is mogelijks deels te wijten aan slechte of niet aangepaste fietsinfrastructuur. In het mobiliteitsplan wordt ingezet op acties die de fietsinfrastructuur op belangrijke fietsverbindingen zal verbeteren.

Snelheid veroorzaakt nog steeds de meeste dodelijke slachtoffers in het verkeer. We bekijken waar er extra handhaving voor de bestaande snelheidslimiet nodig is en of er locaties zijn waar een nieuwe snelheidslimiet nodig is. 

4. Een evenwichtig parkeerbeleid

Aan de hand van de bewonersenquête werden locaties met een hoge parkeerdruk in kaart gebracht.  Een duurzaam parkeerbeleid zorgt er enerzijds voor dat de beschikbare parkeerplaatsen gebruikt worden zoals gewenst is (kortparkeren, langparkeren, kiss&ride). Anderzijds werkt het ook sturend om het gebruik van meer duurzame vervoersmiddelen te stimuleren. De vrijgekomen ruimte kan eventueel anders ingericht worden en zo zorgen voor meer leefbaarheid in de buurt. In het mobiliteitsplan focussen we op locaties met hoge parkeerdruk.