Opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsplan van Grimbergen dateerde van 2011 (met een kleine aanpassing voor Strombeek-Bever 2015) en smeekte om een update. Daarom werd eind 2021 gestart met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan.

Om het beleid af te stemmen op de draagkracht van de gemeente willen we van bij de start iedereen betrekken. Op die manier krijgt het mobiliteitsplan vorm op basis van de input van zowel inwoners als andere belanghebbenden (De Lijn, Vlaamse overheid, ...).

Burgerbevraging

De eerste fase is de oriëntatiefase. Tijdens deze fase kregen we een beter zicht gekregen op de knelpunten, maar ook op de kansen binnen de gemeente. De bewonersenquête, die massaal werd ingevuld, was hierbij essentieel. De uitgebreide resultaten van deze enquête kan je terugvinden in het rapport of de oriëntatienota hieronder. 

20220224_Oriëntatienota_Mobiliteitsplan_Grimbergen_output_Enquête.pdf6 Mb(pdf)

Participatietafels

Met de verzamelde info uit de oriëntatiefase (mobiliteitsenquête, bovenlokale plannen, lokale plannen, ...) werden de ambities voor het mobiliteitsplan vastgelegd: 
- een bereikbaar Grimbergen, geconnecteerd in de Vlaamse Rand; 
- een leefbaar Grimbergen; 
- een veilig Grimbergen; 
- een evenwichtig parkeerbeleid.

In de tweede fase, de synthesefase, werkten we verschillende scenario's uit rekening houdende met bovenstaande ambities. 

Tijdens de participatieavonden informeerden we inwoners in eerste instantie over het proces van de opmaak van het mobiliteitsplan, alsook over de eerste conclusies op basis van de input verkregen via de mobiliteitsenquête. Vervolgens gingen we in dialoog met de inwoners om input te verzamelen over de uitgewerkte scenario's: 'Wat zijn de sterke en zwakke punten van de scenario's? Waarvoor moeten we aandacht hebben?'. 

Infomarkten

Mede dankzij de inbreng van de inwoners op de participatieavonden in juni '22 zijn we tot een voorkeursscenario gekomen waarin de contouren van het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren zijn vastgelegd. 

Dit voorkeursscenario presenteren we aan de inwoners tijdens de infomarkten over het mobiliteitsplan. Deze gingen in het gemeentehuis en de bib door van woensdag 25 januari 2023 tot en met woensdag 8 februari 2023 . Gedurende twee weken konden de standen van de infomarkten zelfstandig bezocht worden. We voorzagen ook een dag waarop er iemand aanwezig was om extra uitleg te geven of vragen te beantwoorden;

  • Gemeentehuis: woensdag 25 januari 2023 van 14 u. tot 21 u.
  • Bibliotheek: vrijdag 3 februari 2023 van 14 u. tot 21 u.


Tijdens de infomarkten konden inwoners nog een laatste keer hun bevindingen over het nieuwe mobiliteitsplan achterlaten in een ideeënbus.

Naast deze fysieke infomarkten konden de inwoners tot en met 12 februari '23  de affiches van de infomarkt online raadplegen en hun verbeterpunten/suggesties online doorgeven via Digitale infomarkt

Nieuwe mobiliteitsplan is klaar!

Het nieuwe mobiliteitsplan werd op de gemeenteraad van 25 mei 2023 goedgekeurd. De eerste resultaten zullen al na de zomervakantie van 2023 zichtbaar zin in het straatbeeld!