Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Naamsverandering

Voornaamswijziging

Wat?
Een aanvraag tot wijzigen van de voornaam wordt vanaf 1 augustus 2018 overgeheveld van de FOD Justitie naar de lokale besturen:
- verandering van voornaam
- wijziging van de voornaam in het kader van genderwijziging
- toevoegen van de voornaam in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit.
 
Voor wie?
Enkel Belgen of personen die de hoedanigheid van vluchteling of staatloze bezitten, komen hiervoor in aanmerking. Uitzondering: Personen van vreemde nationaliteit die geen voornaam hebben, kunnen in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit ook een aanvraag voornaamswijziging indienen.  
 
Wat zijn de stappen?
Een voornaamsverandering moet je schriftelijk aanvragen bij de dienst Burgerlijke stand van je woonplaats. 
Vervolgens heeft de Burgerlijke stand vanaf de datum van aanvraag drie maanden tijd om een beslissing te nemen. Indien deze beslissing positief is, wordt deze overgeschreven in de registers van de Burgerlijke stand. Er wordt een melding gemaakt op de kant van iedere andere akte die op jou betrekking heeft. Nadien zal je ook een uitnodiging krijgen om je oude identiteitskaart te vervangen.
De naamsverandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd. Ze heeft geen enkele invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. Hou er rekening mee dat je zelf iedere officiële instantie (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, vakbond… enz.) op de hoogte moet brengen van je voornaamsverandering.
 
Wat moet je meebrengen?
- Je identiteitskaart.
- Je geboorteakte (indien niet beschikbaar binnen België).
- De aanvraag tot voornaamswijziging (ook beschikbaar op de dienst Burgerzaken).
- Een uittreksel uit het strafregister (je kan de bediende van de Burgerlijke stand een volmacht geven om dit uittreksel in jouw plaats aan te vragen).

Kostprijs: €75,00

Kostprijs voor voornaamsverandering in geval van geslachtsregistratiewijziging: € 7,00

Wijziging van de familienaam

Hoe een naamsverandering aanvragen?
Uw aanvraag moet schriftelijk ingediend worden (niet per mail, fax of telefonisch) bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie:
Federale Overheidsdienst Justitie - Dienst Naamsveranderingen
website http://justitie.belgium.be
Waterloolaan 115 te 1000 Brussel
Telefoonnummer: 02 542 67 03
Email: naamsverandering@just.fgov.be

 
De aanvraag moet steeds gemotiveerd zijn. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken waarom u die verandering wil.

Een aanvraag voor een minderjarige moet geformuleerd worden door beide ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, zal de andere ouder normaal gezien daarover ingelicht worden.

Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wil dat ook zij van naam veranderen.

Als de naamsverandering toegekend wordt, wordt zij kosteloos en zonder procedure uitgebreid tot de kinderen die geboren zijn na de aanvraag.
 
Welk documenten moeten in het kader van de procedure bezorgd worden?
Een integrale kopie van uw geboorteakte. Als u in het buitenland geboren bent, een evenwaardige akte, eventueel Hoe verloopt de procedure?
Uw dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die beslist of hij uw naamsverandering al dan niet voordraagt aan de Koning.
In de meest ingewikkelde gevallen wordt aan de procureur des Konings van uw woonplaats om een onderzoek gevraagd. Bij dat onderzoek worden de betrokkenen gehoord en worden documenten en adviezen verzameld.
In meer zeldzame gevallen kan de FOD Justitie aanvullende informatie vragen aan andere instanties (dienst Adel, Buitenlandse Zaken, Veiligheid van de Staat...).
 
Hoe eindigt de procedure?
Het koninklijk besluit die de naamsverandering toekent moet in het Belgisch Staatsblad bekend worden gemaakt om het publiek te informeren. Vanaf die datum wordt de naamsverandering van kracht.

De FOD Justitie stuurt het KB binnen de 15 dagen naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij beschikt eveneens over 15 dagen om de naamsverandering over te schrijven in het register.

De naamsverandering heeft gevolg op de datum van overschrijving, maximaal 30 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.